Andliga Sånger

Andliga Sånger

Andliga Sånger för Jesu Kristi Kyrka af Sista Dagars Heliga

Andliga Sånger, Swedish.
Stockholm, Sweden. Peter Sundwall.
1860. 1910, 7th Edition (last known). 256 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
v.
En gudaröst nu tonar öfver jorden
1.
Morgonrodnans strålar träda
2.
Gläd dig, o jord! Se, Herren vill
3.
Stor Herren är och till hans pris
4.
Kom Zions frälsta skara
5.
Vak upp, hör rösten ljuder
6.
Nu Ephraims budskap kalla
7.
Låt Zion i sin prakt stå fram
8.
Vår store Gud städs under gör
9.
Förlossar’n för Israel, vårt ljus och vår tröst
10.
Den himmelska elden ibland oss nu brinner
11.
Haf tröst, du Zion, Jesu brud!
12.
Baneret synes svinga
13.
Herrens folk sig skall förena
14.
Härligt det är ju att samlas tillsamman
15.
Någonstäds solen lyser
16.
Gud Jehova! Du oss samlat har
17.
Låt oss jämt tala ömt till hvarandra
18.
För dig, Fader kär
19.
I dessa kifs och tvedrägts mörka tider
20.
När skall vårt öga
21.
Fröjden eder, Zions söner
22.
Evigt förbund
23.
Nu Zions sol belyst vår jord
24.
All jorden sig af himlens Gud berömme!
25.
Till Lammets bröllop Herren dig inbjuder
26.
O, sköna tid för Zions unga rike
27.
Se, Guds rike blomstrar nu på jorden!
28.
Kom, o du kungars Kung!
29.
Farväl all jordisk ära
30.
O, hören, I slägten på jorden, ett ord
31.
Zions härolder, på sanningens bana
32.
Yttersta tiden redan är inne
33.
Se, hur Guds sanning
34.
Salems konungs prestadöme
35.
Åter kraftigt saltas jorden
36.
Led oss fram, o Gud, vår Fader
37.
Att Zion skall segra, Guds löfte vi fått
38.
Nu Ephraims väktare städs stå på vakt
39.
Herren vill sitt frälsningsverk fullborda
40.
Nar från nattligt hviloläger
41.
Beskåden folkets mörka hvimmel
42.
Guds engel nedsteg — hör hvad underverk stora!
43.
Lofven Gud med jubelsång!
44.
Att Zion beredes, det budskap utgår
45.
Vi glädjas och fröjdas i sång med hvarandra
46.
Jesus är Frälsarens härliga namn
47.
Kom alle i Guds män! Gån ut hans namn till ära!
48.
Till polens kalla gränser
49.
Kom, Israels äldste! förenad’ med mig
50.
Säg hvar fins Zions land
51.
Jag är främling, jag är en pilgrim
52.
Det fins ett land, som fröjdar ljuft mitt hjerta
53.
Hvad är det för en härlig ort
54.
Se öknen och de torra platser grönskas
55.
Zion! när på dig jag tänker
56.
Zion är vår resas mål
57.
Nu Zions fana höjes
58.
Öfver hafvet hän och gröna slätter
59.
Snart kreaturens suckan skola ändas
60.
Zions kämpar! rusten eder
61.
Ett folk sammankallas långt fjärran ifrån
62.
Förlösas skall jorden den vida
63.
Se, jorden skall som Eden le!
64.
Gläd dig Zion! gläd dig jord!
65.
»Nu Babel är fallen», så rösten snart ljuder
66.
Glade vi se till den höghvälfde himmel
67.
Den tid går aldrig, aldrig ur vårt minne
68.
Min själ ej mera ängslas
69.
Upp jordens slägten! upp och sen!
70.
Bön och kärlek ställ som himlavakter
71.
Din ande med mig vittne bär
72.
Är Gud för oss, hvem dristar svärdet bära
73.
Så innerligt jag glädes
74.
Så kommen nu vänner och räcken er hand!
75.
Herrens verk vi uträtta
76.
En grundval är lagd innan jorden blef till
77.
Lofsjungen vår Frälsar’ med jubel och sång
78.
Himlens Gud, vår Fader!
79.
Helige Ande! Du himmelska rena!
80.
Evige Fader! Vi ödmjukt bönfalla
81.
Fader vår, på ärans troner!
82.
Vår Gud! Vi dig åkalla
83.
Nu vi oss församla här
84.
Du upplyftande minne!
85.
Nu höras åter Jesu bud
86.
Hör oss, Emanuel! kom till oss nära
87.
Glada, ja glada vi jubla och sjunga
88.
Nu församlas vi, Herre, stå oss bi!
89.
O Gud! Du själf förenat har
90.
O Gud! Jag sof så tryggelig
91.
Vid dagens slut, min själ utgjut
92.
Då Kristi kyrka med Guds makt
93.
Saliga hopp? Uppståndelsens hopp!
94.
När få vi väl ses igen
95.
Nu farväl vi eder bjuda
96.
Kom Helige! framåt och följen mig
97.
Morgonrodnan mig skall väcka
98.
Välsigna Gud, ditt folk!
99.
Till nordens pol betäckt med snö
100.
Helsen nu Zions högst fridsälla morgon
101.
Jag är nu frigjord och lycklig i tron
102.
Stäm upp med jubelfröjd!
103.
Närmare Gud till dig
104.
Härliga land! Landet, som Mose beskrifvit
105.
Fader vår, i himlen ofvan
106.
I hedniskt mörker fånget
107.
O, du Zion så ny
108.
Brutna äro mörkrets länker
109.
Gud, som bor i himlen härligt
110.
Stora dag, re’n förebådad
111.
Den Gud, som jag vill dyrka
112.
Kom, låt oss sjunga!
113.
Fader! Här vi oss böja!
114.
O Herre! sänd till oss hit ned
115.
Nu slägterna frukta för hvad som sker
116.
Ifrån Guds folk ännu en gång
117.
O sköna dag, som nu förestår
118.
O min Fader, du som tronar
119.
Rusten eder, I Zions härolder!
120.
Framåt! fram till Zion drag
121.
O Herre! låt mig komma fram
122.
Gå stolt på hafvets bölja
123.
Hör vår bön mot himlen stiga
124.
En dag — o sälla ögonblick!
125.
Vi hålla konferens
126.
När skall vår längtan ändas?
127.
Kom, kvinna, man, till Zions strand
128.
Hör män’skorna, så svärja de
129.
Guds väg så ofta gömmer sig
130.
O Fader, låt mitt hjärta få
131.
Lägg bort, lägg bort ditt sorgedok!
132.
Min Gud! du källsprång till min fröjd
133.
Vi sjunga Zions sånger
134.
O säg, hvad är sanning? Den ädlaste sten
135.
Morgonen upprinner så härlig och skön
136.
En sorgbetyngd och fattig man
137.
Det är helt visst på tiden snart
138.
Mästare, hör hvad det stormar!
139.
Sabbatsdagens helga stunder
140.
I män’skovärldens kalla natt
141.
Herrens Zion, helga stad
142.
Farväl, mitt fädersland farväl!
143.
Brist ut, o själ! Vår Gud är värd
144.
Då din lefnadsdag syns dyster
145.
Tank ej, när till Zion I dragen
146.
Jag har suckat och sörjt mången gång
147.
O Babylon! se, hur din lust svinner bort
148.
O Gud, som ofvan bor
149.
Hör Herran har talat och redan förskingrat
150.
Kom, o min själ, ett samtal visst förnöjer
151.
Min broder spörjer mig hvarför
152.
Se, morgonstjärnan strålar klar
153.
Se Herren kommer snart i skyn
154.
Han kommer snart, o bröder, låt oss strida!
155.
O sköna ljus från himlens troner
156.
Nu kom det bud från änglars kor
157.
Saligt är det lilla folk
158.
Tack Gud att profeter du sänder
159.
I Kirtland, Zions tempel stod
160.
I jordens släkten, vaknen, sen
161.
Stäm upp af fröjd, I Zions söner!
162.
Min Gud är mitt ljus
163.
Nu världens riken känna suck och ve
164.
Se de glade syskon där
165.
Långt från hemmet, långt från vänner
166.
Fader, uti Jesu namn
167.
Lofva o Zion, din Herre och Konung med ära
168.
Farväl vi bjuda eder, kära!
169.
Tack Fader, tack, du sände Sonen!
170.
Vi här nu församlade äre
171.
Kommen alla, stora, små
172.
Guds kyrka är vår klippeborg
173.
Farväl, farväl, vårt fädersland vi bjuda
174.
Den signade dag med fröjd man ser
175.
Jag har ej frid, hvart skall jag gå
176.
O, Helge And’, du himlaröst
177.
Här, här måste jag lida
178.
I skördemän, att skörda gån!
179.
Säg mig ej i sorgfull timma
180.
I, som i fast förening
181.
Frimodig var för sannings sak
182.
Ack, lifvet blir en börda
183.
Jehova! himlens, jordens Gud!
184.
Så lyfta nu ditt hufvud upp
185.
I lifvets alla händelser
186.
Hur säll och fri jag mig i anden känner
187.
Stöd oss Gud, då vi mot målet skrida
188.
Mottag, o Gud, den tack vi ge
189.
Dig förtro åt Herren här i tiden
190.
Salig du är ju om äfven ditt hjärta
191.
Så kort är den tid här i Babel vi gäste
192.
Vi gå bort till Guds ro
193.
Tänk, när en gång det töcken har försvunnit
194.
Gör hvad är rätt, ty natten förvandlas
195.
Det ljusnar kring rymden, snart stiger han ner
196.
Hur ljuf, o Gud, hur säll den lott
197.
Hvar är det land, som längtansfullt vi söka?
198.
Hvad har Gud Fader gjort för oss?
199.
Morgon mellan fjällen!
200.
När från hvilan jag uppstår
201.
När skyarna tjockna
202.
Här mig trycker Babels tvång
203.
O, hur godt att känna hamnen
204.
Fader mild! dig hjärtat prisar
205.
Länge har norden legat i dvala
206.
O du Zion, Guds stad!
207.
Herren vill med välbehag
208.
O, hur sällt, att lycklig vakna
209.
Ungdom! akta på din gång
210.
Glädje utan Gud ej finnes
211.
Då dagen flyr ifrån vår stad
212.
I en värld där sorgen
213.
Höj ditt öga upp till Zions fana
214.
Trots alla otrons mörka makter
215.
Jag har en vän, som jag ej vill förskjuta
216.
Sant och visst det är att Kristi kyrka
217.
Din vandring går ej alltid lätt
218.
Du himlarnes Herre, vi bedja till dig
219.
Älskade vän, o min broder så kär!
220.
Se, morgonstjärnan blinkar glad!
221.
Sjung Herrens lof! Sjung Herrens lof!
222.
Kom, samlens här och sjung!
223.
På hoppets vingar
224.
Tvifla ej, men förtrösta
225.
Uti kalla, mörka vinternatt
226.
Det mörker är försvunnet
227.
Pris åt den man som Jehovah har skådat
228.
Kärleken är ljusets källa
229.
Tag det korset bort, som vårdar
230.
Allmakts Gud, som världar bjuder
231.
Sin vagn Gud gör af skyar blå
232.
Stig jubel, högt från jordens låga zoner!
233.
Mann’ några i dalen mig sakna
234.
Mötas vi en gång därhemma
235.
Jesus, född förutan rang
236.
När vi denna gången ämna
237.
Oss har nådens budskap nått
238.
O, helga, dyra sanningsord
239.
Sänd mig, Herre, till att säga
240.
Se en gång hur tiden går
241.
Jesus Kristus är min borgen
242.
Zion, o Zion, hur är du mig kär!
243.
O, Zions land, där Guds tempel står
244.
I morgonljusets gyllne glans
245.
Jag tjenar Gud, då jag är ung
246.
För dig, o Fader, nu vi böja
247.
Jag vet på hvem jag bygger
248.
Det fins ett land, där intet törne sårar
249.
Sköna Zion! käckt du stanna!
250.
Blomstra som en rosengård
251.
Vårt land, vårt land, vårt arfveland
252.
Välkommen syskonskara
253.
O, hur härlig var ej stunden!
254.
Hvilken fröjd, o Gud, att äga
255.
Herre, sänd till mig din Ande

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video