Manga Himno asin Manga Kantang Pang-aki

Manga Himno asin Manga Kantang Pang-aki

Hymns and Children’s Songs, Bikolano.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. Only known edition. 45 songs.

3/88 English approval; 3/88 translation approval; book © 1996 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pangbukas (Return to top)
2.
Madia Kamo
4.
Manga Akin Nin Dios
5.
Paratubos kan Israel
6.
Sandigan Uya
8.
Bilangon Manga Biyaya Mo
10.
Ipadagos an Gibo
12.
Kaipuhan Taka Kagurangnan
13.
Maogma Na Gibo
14.
Enot na Pamibi ni Joseph Smith
Pangsacramento (Return to top)
16.
An Paratubos Nagadan
18.
O Dios, Amang Sagkod Man
19.
Kadonungan asin Pagkamoot
20.
Si Jesus Inaking Dukha
21.
Dios, Ama, Dangoda Man
22.
Ako Nangangalas
24.
Sa Harayo Digding Bulod
25.
Magkanta Mag-omaw Kita sa Ngaran ni Jesus
26.
Sa Mababang Boot
Pangsarado (Return to top)
28.
An Espiritu Nin Dios
30.
Sa Toktok nin Bulod
31.
Sabihon, Ano an Katotohanan
32.
Mag-ogma Gabos
34.
Panahon na Gibohon an Tama
36.
Salamat, O Dios, Sa Propeta
38.
An Paratubos Ko Buhay Na
40.
An Dios Mapasaimo Lugod
42.
O Ama Ko
Mga Piniling Tema (Return to top)
44.
Harong na May Pagyaba
46.
Minsan Sain
48.
Namibi Ka Daw?
50.
Omaw sa Nikihuron ki Jehova
52.
Sa Kapatagan Kan Judea
53.
Bangging Matuninong
54.
Si Cristo Buhay Ngonian
55.
Buhay Na Siya!
Manga Kantang Pang-aki (Return to top)
58.
Aki Ako nin Dios
59.
An Ama Ko Buhay
60.
Inisip Ko An Istoriang Nabasa Ko
61.
Salamat, Mahal na Ama
62.
Tinawan Ako kan Kagurangnan nin Templo
63.
Gusto Kong Maboot sa Kapwa
64.
Tama Nanggad an Gibohon
65.
Manga Plake na Bulawan
66.
Tukduan Mo Ako na Maglakaw
67.
Magtiripon Lumuhod Man

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video