Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata

Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata

Hymns and Children’s Songs, Cebuano.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. Only known edition. 45 songs.

3/88 English approval; 3/88 translation approval; book © 1996


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pagsugod (Return to top)
2.
Dali, Dali, Kamo mga Santos
4.
Duol, Kamo mga Anak sa Ginoo
5.
Manunubos sa Israel
6.
Unsa Kalig-on ang Tukuranan
8.
Ipha ang Inyong mga Panalangin
10.
Magpadayon ’Tang Tanan
12.
Nagkinahanglan Ko Nimo Matag Takna
13.
Matahum ang Buhat
14.
Ang Unang Pag-ampo ni Joseph Smith
Sakramento (Return to top)
16.
Sud-onga ang Halangdon nga Manunubos Namatay
18.
O Dios, ang Amahan nga Walay Katapusan
19.
Unsa ka Dako sa Kaalam ug sa Gugma
20.
Jesus, Kanhiay Kabus nga Natawo
21.
Dios, Amahan, Dungga Kami
22.
Ako Nahingangha, Nahibulong
24.
Adunay Usa Ka Labong nga Bungtod sa Layo
25.
Atong lsinggit ang Awit sa Ngalan ni Jesus
26.
Sa Pagpaubos, Among Manluluwas
Panapos (Return to top)
28.
Ang Espiritu sa Dios
30.
Taas Ibabaw sa Bukid
31.
O Sulti, Unsa ang Kamatuoran?
32.
Karon Kita Maglipay
34.
Buhata Unsa Ang Matarung
36.
Salamat, O Dios sa Propeta
38.
Ako Nasayud Nga Akong Manunubos Buhi
40.
Ang Dios Magauban Kanimo
42.
O Akong Amahan
Linain nga mga Hilisgutan (Return to top)
44.
Gugma sa Panimalay
46.
Aka Moadto Asa Ikaw Buot Kanako nga Moadto
48.
Ikaw Naghunahunaba sa Pag-ampo?
50.
Pagdayeg sa Tawo
52.
Sa Layo nga mga Patag sa Judea
53.
Mahilum nga Gabii
54.
Krista ang Ginoo Nabanhaw Karon
55.
Siya Nabanhaw
Mga Awit sa Mga Bata (Return to top)
58.
Aka Anak Sa Dios
59.
Aka Nasayud Akong Amahan Buhi
60.
Samtang Nagbasa Anang Sugilanong Matahum
61.
Aka Nagpasalamat Kanimo, Mahal nga Amahan
62.
Ang Ginoo Naghatag Kanako og Templo
63.
Pagkamabination Magsugod Kanako
64.
Pangahas Pagbuhat sa Matarung
65.
Ang Bulawanon nga mga Palid
66.
Tudloi ’Ko Paglakaw sa Kahayag
67.
Pag-ampo Alang sa Banay

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video