Puraheikuéra Marangatu Ha Puraheikuéra Mitãguarã

Puraheikuéra Marangatu Ha Puraheikuéra Mitãguarã

Hymns and Children’s Songs, Guarani.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1981. 1999 Edition (current). 45 songs.

English approval 1988; Translation approval 1988. Book © 1995.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Ñemomba Peguarã (Return to top)
1.
Mba’epa Pe Añetegua
2.
Sion Poyvi
Ñepyrũ Peguarã (Return to top)
3.
Israel Moingovehára
4.
Oĩ Poriambaite
6.
Hopyta Mbareteté
8.
Nae Aho’irõ Py’a Rasy
10.
Ñamongu’eke Tembiapo
12.
Tupã Ra’ýve Pejúke
Karu Marangatu (Return to top)
13.
Tembiapo Porãite
14.
Japuraheipáke Hesúpe
15.
Oi Petei Ka’aguy Mombyry
16.
Ome’ẽ Chéve Anga Pyhy
18.
Orerendu Roñembo’ero
19.
Heko Mirĩtmi Upe Henóivo
20.
Omano Pe Angaipa Jorahára, Omana
21.
Nerendépe, Tuva Páve
22.
Yv’aga Rehegua Mborayhu Hypy
Ñepyrũ Peguarã (Return to top)
23.
Rohayhu Tapiaite
Karu Marangatu (Return to top)
24.
Ha Pysyrohára
Ñepyrũ Peguarã (Return to top)
26.
Tupã Rechapaha Ñembo’e
Ñemomba Peguarã (Return to top)
28.
Pe Tupã Anga Pytu
30.
Torýpe Ñaime Ára Karípe
32.
Ejapo lporãva
34.
Rome’ẽ Ndéve Tupã Ore Aguyje
36.
Aikuaa Hesu Oikoha
38.
Tapiaite Toĩ Nendive Tupã
40.
Ha Che Rúpave
Puraheikuéra Poravopyre (Return to top)
42.
Mborayhu Oirõ
44.
Mamo Che Mondohápe Ku Aháta
46.
Rejepy’a Mongetápe Reñem’e Varãha
48.
Hudea, Tupa Yvýpe
49.
Pyhare Jehesape, Pyhare Kirirĩ
50.
Hesu Oikove Jevy
52.
Ñambotuicha Tupã Rechapahápe
54.
Oikove Jevy
Puraheikuéra Mitãguarã (Return to top)
55.
Che Aikuaa Che Ru Oikoha
56.
Ogapypegua Ñembo’e
57.
Che Ha’e Petei Tupa Ra’y
58.
Che Aguyjevete Tupa
59.
Avy’a Che Mandu’arõ Tupãre
60.
Ejapo Chehegui Jespépe Oikóva
61.
Tupã Ome’ẽ Chéve Peteĩ Tupao Guasu
62.
Pe Py’a Porã Chendive Oñepyrũ
63.
Aejapo Mba’e Porã Py’a Guasúpe
64.
ltape Jehaipyre

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video