Mga Himno Kag mga Ambahanon Sang Kabataan

Mga Himno Kag mga Ambahanon Sang Kabataan

Hymns and Children’s Songs, Hiligaynon.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1984. 2013 Edition (current). 45 songs.

English approval: 3/88; translation approval: 3/88. Book © 1996 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pangbukas (Return to top)
2.
Kari, Kari, Kamo Mga Santos
4.
Inanak Sang Ginuo
5.
Manunubos Sang Israel
6.
Kamong Mga Santos
8.
Kon Sa Balod Sang Kabuhi
10.
Ang Hilikuton Sang Ginuo Buhaton
12.
Sa Tanan nga Tion
13.
Matam-is ang Buluhaton
14.
Katahum Sang Kaagahon
Pang-sakramento (Return to top)
16.
Ang Manunubos Patay Na
18.
Dios, Amay nga Langitnon
19.
Dakong Kaalam Kag Gugma
20.
Si Jesus Natawong Kubos
21.
Dios Nga Amay Dungga Kami
22.
Ako Nahalawhaw Gid
24.
May Berdeng Bungyod sa Layo
25.
Mag-amba Kita Bulahan Kay Jesus Ngalan
26.
Sa Pagpaubos, Amon Manluluwas
Panghingapos (Return to top)
28.
Ang Espiritu Sang Dios daw Kalayo
30.
Sa Ibabaw Bukid
31.
Maghambal, Ano’ng Kamatuoran?
32.
Magkalipay ’Ta
34.
Himoa Ang Husto
36.
Salamat, O Dios sa Manalagna
38.
Buhi Gid ang Manunubos Ko
40.
Dios Mangin Sa Imo
42.
O Amay Ko
Pinasahi nga mga Topiko (Return to top)
44.
Gugma sa Balay
46.
Indi sa Kataas Sang Bukid
48.
Sang Magbiya Ka sa Kwarto
50.
Dayawon ang Tawo
52.
Sa Malayong Patag Sang Judea
53.
Ang Gab-i nga Malinong
54.
Nabanhaw ang Ginuo
55.
Sia Nabanhaw!
Mga Ambahanon sang Kabataan (Return to top)
58.
Ako Anak Sang Dios
59.
Buhi ang Amay Ko
60.
Sang Mabasa Ko Inang Sugilanon
61.
Salamat, Mahal Nga Amay
62.
Ang Ginuo Naghatag Sang Templo
63.
Kaluoy Sugod sa Akon
64.
Magmaisog
65.
Mga Diademang Bulawan
66.
Tudloi Ako sang Iya Gugma
67.
Pangpanimalay nga Pangamuyo

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video