Tej Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv Rau Cov Ntseeg Thiab Cov Menyuam Yaus

Tej Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv Rau Cov Ntseeg Thiab Cov Menyuam Yaus

Hymns and Children’s Songs, Hmong.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1981. 2002 Edition (last known). 45 songs.

Book © 1978.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Zaj Pib Thib Ib (Return to top)
2.
lxayees Tus Cawmseej
3.
Tej Yam No Ua Kom Kuv Zoo Siab
4.
Los, Los, Cov Ntseeg
5.
Cia Vajtswv Cov Menyuam Los
6.
Lub Hauv Paus Ruaj Nrees
7.
Tus Tswv Nyob Nrog Nraim Kuv
8.
Suav Nej Cov Koob Hmoov Ntau
10.
Cia Peb Sawvdaws Ua Vajtswv Tes Dej Num
12.
Yog Ib Taskis Sawv Ntxov Uas Zoo
Ua Lub Cim Neo Txog Yexus (Return to top)
13.
Vajtswv Muaj Tswvyim Thiab Hlub Peb
14.
Vajtswv Uas Nyob Mus Ib Txhis
15.
Nco Ntsoov Tus Cawmseej Txoj Kev Tuag
16.
Yexus Tau Yug Los Ua Menyuam
17.
Vajtswv Koj Mloog Peb Cov Lus Thov
18.
Kuv Zoo Siab Yexus Hlub Kuv
19.
Muaj Ib Lub Roob Ntsuab
20.
Peb Muaj Siab Mog Siab Muag Thov Koj
21.
Peb Yuav Hu Nkauj Nco Txog Yexus
Zaj Kaw (Return to top)
22.
Vajtswv Txoj Moo Zoo Rov Qab Muaj Los
24.
Nyob Puag Saum Ib Lub Roob
25.
Kev Tseeb Yog Dabtsi?
26.
Peb Zoo Siab Kawg Vim Yexus Ris Peb Lub Txim
28.
U Qhov Uas Yog
30.
Ua Vajtswv Tsaug Vim Peb Muaj Ib Tug Yaj Saub
32.
Kuv Paub Yexus Tseem Muaj Txoj Sia
34.
Au Kuv Leej Txiv
36.
Thov Vaj Tswv Kom Peb Rov Sib Porn Dua
37.
Koj Puas Tau Qab Thov Vajtswv
Tej Zaj Raws Ntsiab Lus (Return to top)
38.
Thaum Peb Muaj Kev Sib Hlub
40.
Kuv Yuav Mloog Koj Txoj Lus
42.
Qhuas Tus Txivneej
44.
Cov Neeg Yug Yaj Hauv Yudais Lub Teb Chaws
45.
Hmo Muaj Hmoov Zoo
46.
Yexus Sawv Hauv Qhov Tuag Rov Los
48.
Yexus Sawv Rov Los
Menyuam Yaus (Return to top)
50.
Kuv Yog Vajtswv Menyuam
51.
Kuv Paub Kuv Txiv Tseem Nyob
52.
Kuv Ua Koj Tsaug Leej Txiv
53.
Kuv Xav Hais Tias Thaum Kuv Nyeem Txog Tswv Yexus
54.
Yuav Tsum Ua Zoo
55.
Vajtswv Pub Kuv Muaj Lub Tuam Tsev
56.
Qhia Kuv Los Ua Raws Li Vajtswv Txoj Lus
57.
Peb Cia Li Los Ua Ib Ke Thov
58a.
Kuv Xav Ua Zoo Rau Luag Lwm Tus
58b.
Cov Phiaj Kub

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video