Nzembo ya bakolo mpe bana

Nzembo ya bakolo mpe bana

Nzembo ya bakolo mpe bana (Tonic Sol-fa)

Hymns and Children’s Songs, Lingala.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2002. Only known edition. 45 songs.

English approval: 6/96; translation approval: xx/xx. Book © 2001 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Nzembo ya ebandeli (Return to top)
2.
Yakani basantu
6.
Yaka, bana ba Nkolo
8.
Mosikoli wa Yisalaele
10.
Ntina ekasi
14.
Tanga mapamboli
18.
Toyika mpiko
22.
O Nasengeli Yo
24.
Mosala elengi
26.
Libondeli lya yambo lya Joseph Smith
Nzembo ya elambo (Return to top)
30.
Tala Mosikoli awei
34.
Nkolo, Tata wa seko
36.
Bolingo, bwania bonene
38.
Abotama mosawa
40.
Nzambe, Tata wa biso
42.
Nakamwi
46.
Ngomba enene ezali
48.
Topesa Nkembo na Yesu
50.
Na bosawa, Mobikisi
Nzembo ya bosukisi (Return to top)
54.
Molimo wa Nzambe
58.
O Nsonge ya ngomba
60.
Loba, bosolo bozali nini?
62.
Tosepela lelo
66.
Zala sembo
70.
Totondi Nkolo mpo ya Profeta
74.
Solo Mosikoli azali
78.
Nzambe azala na yo seko
82.
Tata wa ngai
Nzembo ya makita ma ndenge na ndenge (Return to top)
86.
Ndako eyei kitoko
90.
Nakende wapi olingi
94.
Osambelaki?
98.
Bosanzoli na moto
102.
Kuna mosika o mboka Yuda
104.
Butu nie
106.
Nkolo, Klisto, asekwi
108.
Ye asekwi!
Nzembo ya bana (Return to top)
112.
Ngai mwana wa Nzambe
114.
Tata wa ngai azali
116.
Etangi ngai nsango
118.
Tata wa Likolo, ngai natondi yo
120.
Nkolo apesi ngai Tempelo
121.
Nabanda boboto
124.
Sala sembo
125.
Palaki ya wolo
128.
Teya ngai kotambola na mwinda
130.
O libota, tosambela

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video