Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу

Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу

Hymns and Children’s Songs, Mongolian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1997. 2008 Edition (current). 45 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/96. Book © 1994, 1997.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Нээлтийн Дуулал (Return to top)
2.
Ирцгээ, Ирцгээ Гэгээнтнүүд
4.
Эзэний Хүүхдүүд Ирцгээгтүн
5.
Израилын Цагаатгагч
6.
Бат Бөх Суурь
7.
Адислал Бүрээ Тоол
10.
Үргэлжлүүлцгээе, Хамтдаа
12.
Та Надад Үргэлж Хэрэгтэй
13.
Хаан Бурханы Ажил нь Яруу
14.
Жозеф Смитийн Анхны Залбирал
Ариун ёслолын дуулал (Return to top)
16.
Хараач, Их Гэтэлгэгч Халинам
18.
Мөнх Эцэг Бурхан минь
19.
Хайр, Билиг Агуу Их
20.
Есүс Эгэлхнээр Төрсөн
21.
Эцэг Бурхан минь Сонсооч
22.
Би Гайхширна
24.
Тэр Хотын Хэрэмнээс Гадна
25.
Бид “Есүс” Нэрийг Мэндчилье
26.
Аврагчаа Даруу Төлвөөр
Хаалтын Дуулал (Return to top)
28.
Бурханы Сүнс
30.
Уулын Оргил Дээр
31.
Хэлээч Унэнийг!
32.
Бүгд Хөгжилдөн Цэнгэцгээе
34.
Зөвийг Хийгтүн
36.
Бурхан минь Бошиглогч Илгээсэн Танд Талархъя
38.
Би Гэтэлгэгч Амьдыг Мэднэ
40.
Биднийг Уулзтал Бурхан Чамтай Байг
42.
Эцэг минъ ээ
Тусгай Сэдвүүд (Return to top)
44.
Гэр Бүлийн Хайр
46.
Хаа Дуудсан ч Би Үйлчлэх Болно
48.
Залбиръя Гэж Бодов уу?
50.
Тэр Хүнийг Магтъя
52.
Але Тэртээ Хол Иудейн Нутаг Хээр Талд
53.
Амгалан Шөнө
54.
Христ Энэ Өдөр Амилсан
55.
Тэр Амилсан!
Хүүхдийн Дуу (Return to top)
58.
Би Бурханы Хүүхэд
59.
Эцэг минь Амьдыг Би Мэднэ
60.
Тэр Сайхан Түүхийг Уншихаараа Би
61.
Хайрт Эцэг минь Талархъя Тандаа Би
62.
Их Эзэн Надад Ариун Сүм Өгсөн
63.
Би Элэгсэг Нэгэн Баймаар Байна
64.
Чи Зөвийг Хий
65.
Алтан Ялтсууд
66.
Гэрэлд Алхахыг Надад Заагаач
67.
Гэр Бүлийн Залбирал

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video