Mga Himno at Awit Pambata

Mga Himno at Awit Pambata

Hymns and Children’s Songs, Tagalog.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1995. Only known edition. 45 songs.

English approval: 3/88; translation approval: 3/88. Book © 1995 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pambungad (Return to top)
2.
Mga Banal, Halina
4.
O, Manga Anak ng Dios
5.
Manunubos ng Israel
6.
Kay Tibay na Saligan
8.
Pagpapala ay Bilangin Mo
10.
Magpatuloy Tayo
12.
Kailangan Ko Kayo
13.
O, Kay Lugod Na Gawain
14.
Ang Unang Panalangin ni Joseph Smith
Sakramento (Return to top)
16.
Manunubos ay Namatay
18.
Dios, Amang Walang Hanggan
19.
Kay Dakilang Karunungan at Pag-ibig
20.
Jesus, Hamak Nang Isilang
21.
Dios, Ama, Kami’y Dinggin
22.
Ako ay Namangha
24.
May Luntiang Burol Doon
25.
Tayo’y Magpuri Kay Jesus
26.
Aba Naming Hiling
Pangwakas (Return to top)
28.
Espiritu ng Dios
30.
Sa Tuktok ng Bundok
31.
Totoo’y Sabihin
32.
Tayo’y Magalak
34.
Tama’y Gawin
36.
Salamat, O Dios, sa Propeta
38.
Ang Manunubos Ko’y Buhay
40.
Ang Dios Nawa ay Sumainyo
42.
O Ama
Mga Natatanging Paksa (Return to top)
44.
Pag-ibig sa Tahanan
46.
Tutungo Ako Saanman
48.
Ikaw Ba ay Nanalangin?
50.
Purihin S’ya
52.
Sa Malayong Lugar ng Judea
53.
Kay Tahimik Ng Paligid
54.
Si Cristo ay Nabuhay
55.
S’ya’y Nabuhay!
Mga Awit Pambata (Return to top)
58.
Ako ay Anak ng Dios
59.
Aking Ama’y Buhay
60.
Kapag ang K’wento’y Aking Nababasa
61.
Ama sa Langit, Salamat sa Inyo
62.
Ako’y Binigyan ng Dios ng Templo
63.
Maging Mabait ang Nais Ko
64.
Mangahas na Tama’y Gawin
65.
Ang Laminang Ginto
66.
Turuang Lumakad sa Liwanag
67.
Panalangin ng Mag-anak

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video