Thánh Ca Và Các Bài Ca Thiếu Nhi

Thánh Ca Và Các Bài Ca Thiếu Nhi

Hymns and Children’s Songs, Vietnamese.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1997. 1997-b Edition (current). 45 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/96. Book © 1997.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Mở Đầu (Return to top)
2.
Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu
4.
Hỡi Các Con Cái Của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây
5.
Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên
6.
Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng
8.
Đếm Các Phước Lành
10.
Nào Cùng Nhau Bước Mạnh
12.
Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn
13.
Đẹp Thay Công Việc Của Chúa
14.
Lời Cầu Nguyện Đầu Tiên Của Giô Sép Xi Mích
Tiệc Thánh (Return to top)
16.
Kìa Xem Đấng Cứu Chuộc Vĩ Đại Đã Từ Trần
18.
Hỡi Đức Chúa Trời Quang Cửu
19.
Tình Yêu Và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao
20.
Giê Su Xưa Sinh Chỗ Thấp Hèn
21.
Hỡi Thượng Đế, Xin Nghe Chúng Con Cầu Nguyện
22.
Lòng Cảm Kích Vô Cùng
24.
Xa Xa Có Một Đồi Xanh
25.
Ta Cất Tiếng Hát Vinh Danh Giê Su
26.
Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi
Kết Thúc (Return to top)
28.
Thánh Linh Của Thượng Dế
30.
Cao Trên Đỉnh Nú
31.
Này Lẽ Thật Là Gì?
32.
Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng
34.
Hãy Làm Điều Tốt
36.
Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho Một Vị Tiên Tri
38.
Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc Của Tôi Hằng Sống
40.
Xin Cha Luôn Bên Anh Ban Phước Bình An
42.
Hỡi Cha Yêu Mến
Các Đề Tài Đặc Biệt (Return to top)
44.
Giờ Có Mến Yêu Trong Nhà Tôi
46.
Con Sẽ Đi Đến Nơi Nào Ngài Sai Con
48.
Ta Có Nhớ Nguyện Cầu?
50.
Ca Khen Người
52.
Nơi Xa, Xa Lắm Trên Đất Giu Đê
53.
Đêm Thanh Bình
54.
Ngày Nay Chúa Phục Sinh
55.
Ngài Phục Sinh
Các Bài Ca Thiếu Nhi (Return to top)
58.
Tôi Là Con Đức Chúa Cha
59.
Tôi Biết Rằng Cha Hằng Sống
60.
Tôi Suy Ngẫm Khi Đọc Câu Chuyện Hay Đó
61.
Cảm Tạ Cha Yêu Dấu
62.
Chúa Ban Tôi Một Đền Tạm
63.
Lòng Nhân Nên Khởi Từ Tôi
64.
Dám Làm Điều Tốt
65.
Các Bảng Khắc Bằng Vàng
66.
Dạy Con Bước Đi Vào Lẽ Thật
67.
Cầu Nguyện Gia Đình

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video