Anene N Taromauri Ma Aia Anene Ataei

Anene N Taromauri Ma Aia Anene Ataei

Hymns and Children’s Songs, Kiribati (Gilbertese).
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1992. First edition. 45 songs.

Book © 1992, 4/92 printing.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Kaukuuki (Return to top)
2.
Te Tia Kamaiuia Iteraera
3.
Ai Raoiroira Te Mwakuri
4.
Waki Ngkami
6.
Ngkami Ana Tabu Te Uea
8.
Wareki Am Bwai
10.
Waki Nako
12.
Mai Ana Ataei Te Uea
13.
I Kainanoiko Ngai
14.
Ana Moan Tataro Ioteba Timiti
Te Toa (Return to top)
15.
E Roko Ni Mangori
16.
Ongo Maten Te Tia Kamaiu
17.
Ai Batira Te Tangira
18.
Tamara Te Atua
19.
Ongo Ara Tataro
20.
I Mimi N Ana Tangira
21.
Te Tabuki E Raroa
22.
Ti Tataro Nakoim
23.
Anene N Neboa Iesu
Kainiin (Return to top)
24.
Tamnein Te Atua
26.
Nora Te Maniua
27.
Taekina Te Koaua
28.
Ti Na Kukurei
30.
Karaoa Ae Raoiroi
32.
Ti Karabwako Te Atua
34.
I Ataia E Maiu Iesu
36.
Raomi Iesu
38.
O Tamau
lbukin Taai Aika Onoti (Return to top)
40.
E Raoiroi Te Aonaba
42.
Tao Tiaki Iaon Te Maunga
44.
Ko Kauti Nako N Te Ingabong
46.
Neboa Teuare
48.
Iaon Iuta Te Aba Ae Raroa
49.
E Rau Te Bong
50.
E A Uti Iesu
51.
E A Uti
Aia Anene Ataei (Return to top)
54.
Ngai Natin Te Atua
55.
E Boni Maiu Tamau
56.
Ko Rabwa Tamau
57.
Ngke I Wareka Rongorongon Iesu
58.
Ko Anganai Te Tembora
59.
Bwatua Kora
60.
Beku Ma Te Koaua
61.
Te Atatai Aomata Irou
62.
Tataro N Te Utu
63.
Reireiai Bwa N Na Toua Te Ota

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video