Difela le Dipina Tsa Bana

Difela le Dipina Tsa Bana

Hymns and Children’s Songs, Tswana (Setswana).
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2000. Only known edition. 45 songs.

English approval, 6/96; translation approval, 6/96. Book © 2000 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pulo (Return to top)
2.
Tlang, Tlang, Baitshepi
6.
Tlang, Bana ba Morena
8.
Morekolodi wa Iseraele
10.
O Tiile Jang Motheo
14.
Bala Masego A gago
18.
A Re Tsweleng Pele
22.
Kea Go Tlhoka Ura Tshotlhe
24.
Tiro E Monate
26.
Thapelo ya ga Joseph Smith ya Ntlha
Selalelo (Return to top)
30.
Bona Morekolodi o a Swa
34.
Oo Modimo, Rara wa Bosakhutleng
36.
A Tlhalefo e Kgolo jang le lorato
38.
Jesu A tsalwa ka Ingotlo
40.
Modimo, Rara wa Rona, Re utlwe fare Rapela
42.
Ke Erne ke Maketse
46.
Go Na Le Thaba Kwa Kgakala
48.
Retia opela tlhaga ka ina la Jesu
50.
Ka Baingotlo Mmoloki wa rona
Tswalo (Return to top)
54.
Mowa wa Modimo
58.
Godimo ga Thaba
60.
Oo Bua, Nnete ke Eng?
62.
Jaanong A re Ipeleng
66.
Dira Bonnete
70.
Re Leboga, O Modimo, ka Moporofeti
74.
Kea Itse Gore Morekolodi wa me oa tshela
78.
Modimo Abe Nao Go Fitlha re Kopana
82.
Oo Rara Wame
Dipolelwana tse di Kgethegileng (Return to top)
86.
Lorato ko Gae
90.
Ke tla Ya Kwa O Batlang ke ya
94.
A O Akantse Thapelo?
98.
Pako go Monna
102.
Kgakala, Leboeng la Judia
104.
Bosigo jwa tidimalo
106.
Keresete Morena O Tsogile ka jeno
108.
O Tsogile!
Dipina Tsa Bana (Return to top)
112.
Ke Ngwana wa Modimo
114.
Kea Itse Rara wa me oa tshela
116.
Ke akanya fake bala naane ee monate
118.
Kea go Leboga Rara
120.
Morena o nneile tempele
121.
Molemo o Simolola ka Nna
124.
Leka go dira tshiamo
125.
Dipapetla tsa Gauta
128.
Nthute go tsamaya mo seding
130.
Thapelo ya Lelwapa

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video