Amaculo Nengoma Zabantwana

Amaculo Nengoma Zabantwana

Hymns and Children’s Songs, Xhosa.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1987. Only known edition. 45 songs.

Book © 1987.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Wokuvala (Return to top)
1.
Thetha, Inyaniso Hintoni Na?
2.
Ibhanile Inyusiwe Phez’ Kwentaba
Wokuvula (Return to top)
3.
Umkhululi Wokasirayeli
4.
Ngaphambile Bangcwele
6.
Isisekho Esinamandla
8.
Xa Utyafile Zingxaki Zobomi
10.
Masigqubeni Umsebenzi
12.
Izani Abantwana Benkosi
13.
Ubusutu Umsebenzi
Umthendelekho (Return to top)
14.
Vuma Igama Kayesu
15.
Kukho Intaba Ehlaza
16.
Ndima Ndithi Nqa
18.
Thixo, Ubawo Wethu, ’Va Umthandazo
19.
Uyesu Wazalelwa Ethobekile Qala
20.
Khangela Msindisi Wafa
21.
Thixo Ubawo Wethu Ongunaphakade
22.
Ubulumko Nobuthando Kathixo Bukhulu
Wokuvula (Return to top)
23.
Nkosi Uyafuneka Onke Amaxhesha
Umthendelekho (Return to top)
24.
Ngokuthobeka Msindisi
Wokuvula (Return to top)
26.
Bekuzolile Kanjani
Wokuvala (Return to top)
28.
Umoya Kathixo Uyasitshisa!
30.
Khe Masivuyeni
32.
Wenza Okulunga
34.
Thixo Sibulel’ Ngomprofiti
36.
Ndiyazi Umhlawuleli Wam Uhleli
38.
Side Sibuye Sihlangane
40.
Ubawo Wam
Inthetho Ezibalulekile (Return to top)
42.
Sidjikizelwa Buhle
44.
Mhlawumbi Ayiyobakhona Entabeni
46.
Pham’ Kwe Ushiye Igumbi, Uthandazile?
48.
Kude ’Mathafen’ Akwayuda
49.
Busuku Butcwaka
50.
Krist’ Inkos’ Uvukile
52.
Masidume Owathetha Nothixo
54.
Uvukile
Ingoma Zabantwana (Return to top)
55.
Ubawo Uhleli
56.
Umthandazo Wosapho
57.
Ndingumtwana Kathix’
58.
Bawo Osezulwini Ndibulela
59.
Xa Ndifunda Ela Bali Kayesu
60.
Kandifundise Indlela Kathix’
61.
Inkos’ Undinik’ Itempile
62.
Kubuye Bubele
63.
Gcinga Lunga
64.
Amacwecwe Wegolide

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video