Chan Pou Granmoun Ak Timoun

Chan Pou Granmoun Ak Timoun

Hymns and Children’s Songs, Haitian Creole.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1983. 1994 Edition (current). 45 songs.

Book © 1994 by Intellectual Reserve, Inc. English approval: 5/88.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pou Kòmanse (Return to top)
2.
Vini, Sen Yo
4.
Pitit Bondye An N’ Chante
5.
Redanmtè Izrayel
6.
Yon Fondasyon Solid
8.
Konte Benediksyon Ou Yo
10.
An Nou Tout Travay
12.
Mwen Bezwen Ou Tout Tan
13.
Travay La Bel
14.
Premye Priyè Joseph Smith La
Sakreman (Return to top)
16.
Gran Redanmtè A Te Mauri
18.
Oumenm Papa Letènèl
19.
Sajès Ak Amou Li Gran Anpil
20.
Jezi Te Fèt Kon Ti Pòv
21.
Papa Bondye Tande Vwa Nou
22.
Mwen Sezi Anpil
24.
Gen Yon Mòn Jaden Byen Lwen
25.
N’ap Chante Non Jezi Kris
26.
Nan Imilite, Sove Nou An
Pou Fini (Return to top)
28.
Lespri Bondye Tankou Dife
30.
Anlè Sou Tèt Mòn Nan
31.
Ki Sa Verite Ye
32.
Kounyeya An Nou Rejwi
34.
Fè Sa Ki Byen
36.
Mèsi Bondye Poutèt Pwofèt Ou
38.
Mwen Konnen Jezi Kris Vivan
40.
Bondye Avèk Ou
42.
Oumenm Papa
Sijè Espesyal (Return to top)
44.
Lè Yonn Renmen Lòt
46.
Mwen Prale Kote Ou Vle
48.
Maten An Anvan Ou Sòti
50.
Louwe Nonm Sa
52.
Lwen Lòtbò Nan Laplèn Jide
53.
Nwèl Rive!
54.
Jezi Kris Resisite
55.
Li Resisite!
Chan Pou Timoun (Return to top)
58.
M’se Pitit Bondye
59.
Mwen Konnen Papa Bondye Vivan
60.
Lè M’ Te Li Istwa Sa
61.
Mwen Remèsye Ou, Papa
62.
Lesenyè Te Ban Mwen Yon Tanp
63.
M’ Vle Fe Jantiyès
64.
Fèm, Fè Sa Ki Bon
65.
Plak Lò Yo
66.
Aprann Mwen Mache Nan Limyè A
67.
Priyè Familyal

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video