ទំនុក​ដំកើង​ព្រះ និង​ចំរៀង​កុមារា​កុមារី

ទំនុក​ដំកើង​ព្រះ និង​ចំរៀង​កុមារា​កុមារី

Hymns and Children’s Songs, Khmer (Cambodian).
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1999. 2010 Edition (last known). 45 songs.

Book © 1997 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

សំរាប់​បើក (Return to top)
2.
មក មក ពួក​បរិសុទ្ធ

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

4.
មក កូនចៅ​នៃ​ព្រះ​អម្ចាស់

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

5.
ព្រះ​អង្គ​ប្រោស​លោះ​នៃ​ឣ៊ីស្រាអែល

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

6.
គ្រឺះ​ដ៏​មាំ​មួន

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

8.
ចូរ​រាប់​ព្រះ​ពរ

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

10.
ចូរ​យើង​ខិត​ខំ​ទៅ

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

12.
ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​ទ្រង់​ជានិច្ច

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

13.
កិច្ចការ​ដ៏​ផ្អែម

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

14.
ការអធិស្ឋាន​ដំបូង​របស់ យ៉ូសែប​ ស៊្មីធ

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

សំរាាប់ពិធី​ប្រសិទ្ធិពរ​នំប៉័ង​និង​ទឹក (Return to top)
16.
មើល ព្រះ​ប្រោស​លោះ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ស្លាប់

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

18.
ឱព្រះ ជា​ព្រះ​វរបិតា

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

19.
ឱប្រាជ្ញា​និង​ក្ដី​ស្រលាញ់​ដ៏​ធំ​អស្ចារ្យ

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

20.
គ្រា​មួយ ព្រះ​យេស៊ូវ​កំសត់

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

21.
សូម​បិតាឮយើង​អធិស្ឋាន

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

22.
ខ្ញុំឆ្ងល់​យ៉ាង​អស្ចារ្យ

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

24.
មាន​ភ្នំ​ខៀវ​មួយ​នៅ​ដ៏​សែន​ឆ្ងាយ

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

25.
យើង​នឹង​ច្រៀង​សរសើរ​ព្រះ​នាម​ព្រះ​យេស៊ូវ

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

26.
ព្រះអង្គសង្គ្រោះ​អើយ យើង​បន្ទាប​ខ្លួន​ប្រាណ

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

សំរាប់​បិទ (Return to top)
28.
ព្រះវិញ្ញាណ​នៃ​ព្រះ

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

30.
នៅ​លើ​កំពូល​ភ្នុំ​ខ្ពស់

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

31.
ការ​ពិត​នោះ​ជា​អ្វី

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

32.
ចូរ​យើើង​អរ​សប្បាយ

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

34.
ធ្វើ​អ្វី​ដែល​ត្រូវ

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

36.
យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

38.
ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ព្រះ​ប្រោស​លោះ​ខ្ញុំ​នៅ​រស់

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

40.
សូូម​ព្រះ​អង្គ​គង់​ជា​មួយ​នឹង​អ្នក​ផង

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

42.
ឱព្រះបិតា

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

សំរាប់​ប្រធាន​ពិសេស (Return to top)
44.
សេចក្ដីស្រលាញ់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

46.
ខ្ញុំ​នឹង​តៅ​ដែល​ទ្រង់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ទៅ

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

48.
តើ​បាន​អធិស្ឋាន​ឬ

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

50.
សរសើរ​ដល់​លោក

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

52.
ឆ្ងាយ ឆ្ងាយ​ នៅ​លើ​ទី​វាល​ទំនាប​យូដា

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

53.
យប់​ដ៏សុខ​សាន្ដ

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

54.
ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទ្រង់​បាន​រស់​ឡើង​វិញ

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

55.
ទ្រង់​រស់​ឡើង​វិញ

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

ចំរៀង​កុមារា​កុមារី (Return to top)
58.
ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

59.
ខ្ញុំ​ដឹឹង​ព្រះ​បិតា​រស់

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

60.
ខ្ញុំ​គិត​កាល​ខ្ញុំ​អាន​រឿង​បុរាណ​ដ៏​ពិរោះ

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

Other versions of this song:
I Think When I Read That Sweet Story

61.
ខ្ញុំ​អរ​គុណ​ព្រះ​វរបិតា

Words: Anon.

Music: George Careless

Other versions of this song:
I Thank Thee, Dear Father

62.
ព្រះ​បាន​ប្រទាន​វិហារ​ឲ្យ​ខ្ញុំ

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
The Lord Gave Me a Temple

63.
ចិត្ត​ល្អ​ចាប់​ផ្ដើម​នឹង​ខ្ញុំ

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Kindness Begins with Me

64.
ហ៊ាន​នឹង​ធ្វើ​ត្រូវ

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

Arr.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Dare to Do Right

65.
ផ្ទាំង​មាស

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

Other versions of this song:
The Golden Plates

66.
ប្រាប់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ដើរ​ក្នុង​ពន្លឺ

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

67.
អធិស្ឋាន​ជា​គ្រួសារ

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Other versions of this song:
Family Prayer