ទំនុក​ដំកើង​ព្រះ និង​ចំរៀង​កុមារា​កុមារី

ទំនុក​ដំកើង​ព្រះ និង​ចំរៀង​កុមារា​កុមារី

Hymns and Children’s Songs, Khmer (Cambodian).
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1999. 2010 Edition (last known). 45 songs.

Book © 1997 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

សំរាប់​បើក (Return to top)
2.
មក មក ពួក​បរិសុទ្ធ
4.
មក កូនចៅ​នៃ​ព្រះ​អម្ចាស់
5.
ព្រះ​អង្គ​ប្រោស​លោះ​នៃ​ឣ៊ីស្រាអែល
6.
គ្រឺះ​ដ៏​មាំ​មួន
8.
ចូរ​រាប់​ព្រះ​ពរ
10.
ចូរ​យើង​ខិត​ខំ​ទៅ
12.
ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​ទ្រង់​ជានិច្ច
13.
កិច្ចការ​ដ៏​ផ្អែម
14.
ការអធិស្ឋាន​ដំបូង​របស់ យ៉ូសែប​ ស៊្មីធ
សំរាាប់ពិធី​ប្រសិទ្ធិពរ​នំប៉័ង​និង​ទឹក (Return to top)
16.
មើល ព្រះ​ប្រោស​លោះ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ស្លាប់
18.
ឱព្រះ ជា​ព្រះ​វរបិតា
19.
ឱប្រាជ្ញា​និង​ក្ដី​ស្រលាញ់​ដ៏​ធំ​អស្ចារ្យ
20.
គ្រា​មួយ ព្រះ​យេស៊ូវ​កំសត់
21.
សូម​បិតាឮយើង​អធិស្ឋាន
22.
ខ្ញុំឆ្ងល់​យ៉ាង​អស្ចារ្យ
24.
មាន​ភ្នំ​ខៀវ​មួយ​នៅ​ដ៏​សែន​ឆ្ងាយ
25.
យើង​នឹង​ច្រៀង​សរសើរ​ព្រះ​នាម​ព្រះ​យេស៊ូវ
26.
ព្រះអង្គសង្គ្រោះ​អើយ យើង​បន្ទាប​ខ្លួន​ប្រាណ
សំរាប់​បិទ (Return to top)
28.
ព្រះវិញ្ញាណ​នៃ​ព្រះ
30.
នៅ​លើ​កំពូល​ភ្នុំ​ខ្ពស់
31.
ការ​ពិត​នោះ​ជា​អ្វី
32.
ចូរ​យើើង​អរ​សប្បាយ
34.
ធ្វើ​អ្វី​ដែល​ត្រូវ
36.
យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី
38.
ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ព្រះ​ប្រោស​លោះ​ខ្ញុំ​នៅ​រស់
40.
សូូម​ព្រះ​អង្គ​គង់​ជា​មួយ​នឹង​អ្នក​ផង
42.
ឱព្រះបិតា
សំរាប់​ប្រធាន​ពិសេស (Return to top)
44.
សេចក្ដីស្រលាញ់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ
46.
ខ្ញុំ​នឹង​តៅ​ដែល​ទ្រង់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ទៅ
48.
តើ​បាន​អធិស្ឋាន​ឬ
50.
សរសើរ​ដល់​លោក
52.
ឆ្ងាយ ឆ្ងាយ​ នៅ​លើ​ទី​វាល​ទំនាប​យូដា
53.
យប់​ដ៏សុខ​សាន្ដ
54.
ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទ្រង់​បាន​រស់​ឡើង​វិញ
55.
ទ្រង់​រស់​ឡើង​វិញ
ចំរៀង​កុមារា​កុមារី (Return to top)
58.
ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ
59.
ខ្ញុំ​ដឹឹង​ព្រះ​បិតា​រស់
60.
ខ្ញុំ​គិត​កាល​ខ្ញុំ​អាន​រឿង​បុរាណ​ដ៏​ពិរោះ
61.
ខ្ញុំ​អរ​គុណ​ព្រះ​វរបិតា
62.
ព្រះ​បាន​ប្រទាន​វិហារ​ឲ្យ​ខ្ញុំ
63.
ចិត្ត​ល្អ​ចាប់​ផ្ដើម​នឹង​ខ្ញុំ
64.
ហ៊ាន​នឹង​ធ្វើ​ត្រូវ
65.
ផ្ទាំង​មាស
66.
ប្រាប់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ដើរ​ក្នុង​ពន្លឺ
67.
អធិស្ឋាន​ជា​គ្រួសារ

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video