ເພງ​ສວດ ​ແລະ ​ເພງ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ

ເພງ​ສວດ ​ແລະ ​ເພງ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ

Hymns and Children’s Songs, Laotian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. Only known edition. 45 songs.

English approval: 3/88; translation approval: 3/88. Book © 1997.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

ເພງເປີດ (Return to top)
໒.
ສິດທິຊົນມາ
໔.
ມາເຖີດທ່ານລູກຫລານພຣະເຈົ້າ
໕.
ພຣະຜູ້ໄຖ່ແຫ່ງອິສຣາແອນ
໖.
ພື້ນໝັ້ນຄົງໜັກໜາ
໘.
ນັບພຣະພອນຂອງທ່ານ
໑໐.
ຂໍໃຫ້ເຮົາເດີນໄປ
໑໒.
ຂໍເພິ່ງພຣະທຸກຊົ່ວໂມງ
໑໓.
ແສນຫວານງານເລີດ
໑໔.
ການອະທິຖານຄັ້ງທຳອິດຂອງ ໂຢເຊັບ ສມິທ
ເພງສັນລະເສີນ (Return to top)
໑໖.
ເບີ່ງເຖີດພຣະຜູ້ໄຖ່ຍີ່ງໃຫຍ່ມ້ວຍ
໑໘.
ໂອ້ພຣະບິດາຜູ້ນິຣັນ
໒໐.
ປັນຍາ ແລະຄວາມຮັກຍິ່ງໃຫຍ່
໒໒.
ຄັ້ງນຶ່ງ ເຢຊູເກີດຕ່ຳຕ້ອຍ
໒໓.
ພຣະບິດາ ໂປດຟັງເຮົາວອນ
໒໔.
ຂ້າເຝົ້າພີສະຫວົງ
໒໖.
ມີພູເຂົາຂຽວແສນໄກຫ່າງໄປ
໒໗.
ເຮົາຮ້ອງສັນລະເສີນນາມເຢຊູເຈົ້າ
໒໘.
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍດ້ວຍຄວາມຖ່ອມ
ເພງປິດ (Return to top)
໓໐.
ພຣະວິນຍານພຣະເຈົ້າ
໓໒.
ສູງຂຶ້ນໄປເທີງພູເຂົາ
໓໔.
ບອກມາ ສັດຈະຄືຫຍັງ?
໓໖.
ຈົ່ງມາຊື່ນຊົມຍິນດີ
໓໘.
ເຮັດແຕ່ຄວາມດີ
໔໐.
ເຮົາຂອບພຣະທັຍສຳລັບສາສດາ
໔໒.
ເຮົາຮູ້ພຣະຜູ້ໄຖ່ຊົງພຣະຊົນ
໔໔.
ຂໍພຣະເຈົ້າຢູ່ນຳຈົນພົບກັນອີກ
໔໖.
ໂອ້ພຣະບິດາ
ຫົວຂໍ້ເພງພິເສດ (Return to top)
໔໘.
ຮັກທີ່ບ້ານ
໕໐.
ເຮົາຈະໄປທີ່ພຣະອົງບັນຊາ
໕໒.
ອະທິຖານແລ້ວບໍ່?
໕໔.
ສັນເສີນບຸຣຸດ
໕໖.
ໄກແສນໄກຢູ່ທີ່ຮາບຢູດີຢາ
໕໗.
ຄືນສະຫງັດ
໕໘.
ພຣະຄຣິສເຈົ້າຄືນຊີບວັນນີ້
໖໐.
ພຣະອົງຊົງຟື້ນ!
ເພງຂອງເດັກນ້ອຍ (Return to top)
໖໔.
ເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ
໖໕.
ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະບິດາຊົງພຣະຊົນ
໖໖.
ເຮົາຄິດເມື່ອເຮົາອ່ານເລືອງແສນຫວານນັ້ນ
໖໗.
ຂ້າຂໍຂອບພຣະທັຍອົງບິດາ
໖໘.
ພຣະເຈົ້າມອບພຣະວິຫານໃຫ້ແກ່ເຮົາ
໖໙.
ຄວາມເມດຕາເລີ້ມຈາກເຮົາ
໗໐.
ກ້າເຮັດສີ່ງຖືກ
໗໑.
ຈາຣຶກທອງຄຳ
໗໒.
ສອນເຮົາຍ່າງໃນແສງ
໗໓.
ອະທິຖານຄອບຄົວ

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video