Fihirana sy hiran’ ny ankizy

Fihirana sy hiran’ ny ankizy

Fihirana sy hiran’ ny ankizy (Tonic Sol-fa)

Hymns and Children’s Songs, Malagasy.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2000. 2017 Edition (current). 45 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/98. Book © 1999 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Fanombohana (Return to top)
2.
Ndao ry Olomasina
6.
Ndao, ry zanaky ny Tompo
8.
Ry Mpanavotra
10.
Fototra mafy orina
14.
Isao ireo fitahiana
18.
Ndao handroso hatrany
22.
Mila Anao Aho
24.
Tsara ny asa
26.
Vavaka voalohany nataon’i Joseph Smith
Fanasan’ ny Tompo (Return to top)
30.
Indro fa maty ny Tompo
34.
Rainay mandrakizay
36.
Endrey fahendrena, fitia
38.
Tamim-panetren-tena no teraka i Jesoa
40.
Ray, henoy ny vavakay
42.
Endrey mahagaga ahy
46.
Misy havoana iray
48.
Antsoy i Jesoa
50.
Amim-panetren-tena Tompo
Famaranana (Return to top)
54.
Fanahin’ ny Ray
58.
An-tendrombohitra
60.
Lazao ny marina
62.
Mifalia
66.
Manaova ny marina
70.
Misaotra Anao noho ny mpaminany
74.
Velona ilay Mpanavotra ahy
78.
Homba anao hatrany re ny Ray
82.
Ô! ry Ray
Loha-hevitra Manokana (Return to top)
86.
Fitia ao an-tokantrano
90.
Ny làlanao no làlako
94.
Moa Nivavaka?
98.
Dera ho an’ ilay nandre an’ i Jehovah
102.
Tany an-tsahan’ i Jodia
104.
Alina masina
106.
Tafatsangana i Kristy
108.
Velona i Jesoa
Hiran’ ny Ankizy (Return to top)
112.
Zanaky ny Ray aho
114.
Velona ny Raiko
116.
Tsaroako ny tantaran’ ny Filazantsara
118.
Misaotra Anao aho ry Ray
120.
Ny tempoly avy amin’ ny Tompo
121.
Manomboka amiko ny hatsaram-panahy
124.
Sahia manao ny tsara
125.
Ny takela-bolamena
128.
Toroy aho handeha amin’ ny mazava
130.
Fiaraha-mivavaky ny mpianakavy

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video