Nziyo nedzeVana Vadiki

Nziyo nedzeVana Vadiki

Nziyo nedzeVana Vadiki (Tonic Sol-fa)

Hymns and Children’s Songs, Shona.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1989. 1997 Edition (current). 45 songs.

English approval: 6/96; translation approval: xx/xx. Book © 1994, 1997.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Kuvhura (Return to top)
2.
Huyayi, Huyayi Vatendi
6.
Uyai Imi Vana vaShe
8.
Mununuri weIsraeri
10.
Hwaro Hwakasimba
14.
Verenga Zvikomborero Zvako
18.
Ngatishingei
22.
Ndinokudai Nguva Dzose
24.
Kunaka kweZviito
26.
Munamato Wekutanga waJosefa Smith
Chirairo (Return to top)
30.
Onai Mununuri Afa
34.
Mwari Baba Vokusingaperi
36.
Hungwaru neRudo Rukurusa
38.
Jesu Akazvarwa Semunhu
40.
Mwari, Baba, Tmzwei Tichinamata
42.
Ndinoshamiswa Kwazvo
46.
Kune Chikomo Kure
48.
Tichaimba Tichikudza Zita RaJesu
50.
Takazvirereka, Muponesi Wedu
Kuvhara (Return to top)
54.
Mweya waMwari
58.
Pamusoro Pegomo
60.
Nditaurire, Chokwadi Chiyi?
62.
Ngatifarei Zvino
66.
Ita Zvakanaka
70.
Tinokutendai, Mwari, neMuporofita
74.
Ndinoziva Mununuri Wangu Mupenyu
78.
Mwari Ave Nemi Kudakara Tasangana Zve
82.
Nhai Baba Vangu
Misoro yeNyaya Inokosha (Return to top)
86.
Rudo Mumba
90.
Ndichaenda Kwamunoda Kuti Ndiende
94.
Wafunga Kunamata Here?
98.
Mbiri Kumunhu
102.
Kure, Kure Mumarenje eJudhiya
104.
Husiku Hutsvene
106.
Kristu lshe Wamuka Nhasi
108.
Amuka!
Nziyo dzeVana Vadiki (Return to top)
112.
Ndiri Mwana waMwari
114.
Ndinoziva Baba Vangu Vapenyu
116.
Ndinofunga Pandinoverenga Nyaya Iyi
118.
Ndinokutendai Baba
120.
Ishe Vakandipa Temberi
123.
Tsitsi Dzinotanga Neni
124.
Ita Zvitsvene
127.
Mahwendefa
128.
Ndidzidzisei Kufamba Muchiedza
130.
Munamato Wemhuri

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video