Thánh Ca

Provisional Hymnbook, Vietnamese.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1972. 1975 Edition. 56 songs.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Jacobs Number: 883.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .V67 1975 (Special Collections)
Church History Library: M285.2 H99sVIE 1975; M285.2 H99sVIE 1975 no. 2; M285.2 H99sVIE 1975 no. 3

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

3. Bức Thành Kiên Cố

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

10. Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

31. Ban Mai Thức Giấc

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

27. Hãy Làm Điều Tốt

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

14. « Đi Cùng Với Ta »

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

47. Cha Luôn Bên Anh

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

41. Cha Thiên Thượng Chúng Con Tin

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

49. Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

61. Ngài Phục Sinh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

58. Ta Đã Làm Điều Gì Tốt?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

8. Hỡi Thượng Đế, Xin Nghe Chúng Con Cầu

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

66. Căn Cơ Vững Chắc Thay

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

79. Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

80. Tôi Cảm Kích Vô Cùng

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

68. Tình Yêu Và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

84. Giê Su Hằng Yêu Thương Tôi

Words: Charles Wesley

Music: Simeon B. Marsh

94. Hãy Nói Với Nhau Dịu Dàng

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

98. Nào Tiến Lên

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

90. Bạn Ơi Mọi Linh Hồn Đều Tự Do

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Evan Stephens

103. Chúa Là Sự Sáng Của Tôi

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

105. Chúa Ơi, Xin Ban Phước Cho Tôi Lúc Ra Về

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

110. Chọn Điều Ngay

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

112. Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi!

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

113. Chúa Sửa Soạn Canh Đồng Yên Bình

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

120. Chúng Tôi Cùng Cám Ơn Chúa

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

121. Cứu Chúa Giê Su Dắt Tôi

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

51. Xin Ở Cùng Tôi

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

122. Ngày Gần Tàn Rồi

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

44. Vinh Hiển Chứa Trên Cao

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

70. Phước Nguyện Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng

Words: Robert Robinson

Music: John Wyeth

124. Càng Gần Chúa Hơn

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

125. Hỡi Đức Chúa Trời, Cha Quang Cửu

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

129. Hỡi Môn Đố Trung Tín

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

147. Ca Khen Người

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

148. Giê Su Mặc Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

160. Đêm Huy Hoang

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

161. Ta Hát Khúc Chia Tay

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

221. Trên Thập Tự

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

165. Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

166. Giờ Tôi Cầu Xin

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

169. Tươi Đẹp Khắp Nơi

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

170. Con Yêu Dấu, Chúa ở Bên Con

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

172. Giờ Phút Yên Tịnh

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

174. Ánh Thái Dương Trong Hôn Tôi

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

179. Bình Minh Đang Lên

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

188. Lẽ Thật Xuất Phát Từ Tim Ta

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

178. Cha Yêu Thương Ta Nên Sai Chúa Con

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

193. Ta Gặp Lại Nhau Tại Trường Sa Bát

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

195. Đấng Cứu Chuộc

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

196. Tạ Ơn Đức Chúa Trời Đã Cho Một Vị Tiên Tri

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

217. Tháng Lễ Tưởng Niệm Ngài

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

202. Trên Sóng Đời

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

201. Xa Xa Có Một Đồi Xanh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

213. Thần Linh Cha Như Lửa Hồng

Words: William W. Phelps

Music: English melody

214. Praise God From Whom All Blessings Flow

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

46. Lời Vị Tiên Tri Cùng Nhau Đến Nghe

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x