Zions Sånger

Zions Sånger

Zions Sånger: En Samling af Utvalda Sånger för de Sista Dagars Heliges Möten, Söndagsskolor, Missionärsföreningar och Hemmet

Zions Sånger, Swedish.
Salt Lake City, Utah, USA; Chicago, Illinois, USA. Hugo D. E. Peterson.
1910. Only known edition. 209 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgonrodnans strålar träda
2.
Kom, Zions frälsta skara
3.
Vak upp, hör rösten ljuder
4.
Nu Efraims budskap kalla
5.
Låt Zion i sin prakt stå fram
6.
Den himmelska elden
7.
Banéret synes svinga
8.
Fröjden eder, Zions söner
9.
Härligt der är
10.
Haf tröst, du Zion, Jesu brud!
11.
Zions härolder
12.
Ater kraftigt saltas jorden
13.
Led oss fram
14.
Nu Zions sol belyst vår jord
15.
Lofven Gud med jubelsång!
16.
Kom, alle I Guds män
17.
Vi glädjas och fröjdas
18.
Salems konungs prästadöme
19.
Till polens kalla gränser
20.
Nu Zions fana höjes
21.
Se, jorden skall som Eden le!
22.
Zions kämpar, rusten eder!
23.
Jag är främling
24.
Så kommen nu vänner
25.
Stäm upp med jubelfröjd
26.
Gläd dig, Zion!
27.
Min Gud är mitt ljus
28.
Gläd dig, o jord!
29.
Nu höras åter Jesu bud
30.
O Gud! Du själf förenat har
31.
Guds ängel nedsteg
32.
Då Kristi kyrka
33.
O Gud! Jag sof så tryggelig
34.
Hälser nu Zion
35.
Himlens Gud, vår Fader!
36.
Evige Fader!
37.
Stor Herren är, och till hans pris
38.
Herren vill sitt frälsningsverk fullborda
39.
Förlossar’n för Israel
40.
Vår Gud! vi dig åkalla
41.
Nu församlas vi
42.
Kom, Israels äldste!
43.
Evigt förbund
44.
Zion! när på dig jag tänker
45.
Guds väg så ofta gömmer sig
46.
Nar från nattligt hviloläger
47.
Så innerligt jag glädes
48.
När få vi väl ses igen?
49.
Närmare, Gud, till dig
50.
Fader vår, i himlen ofvan
51.
Brutna äro mörkrets länker
52.
O du Zion så ny
53.
Nu farväl vi eder bjuda
54.
Gud, som bor i himlen härligt
55.
O min Fader, du som tronar
56.
Stora dag!
57.
O Herre! låt mig komma fram
58.
Gå stolt på hafvets bölja
59.
Vår Herre Zebaot!
60.
Vi sjunga Zions sånger
61.
O säg, hvad är sanning?
62.
O hören, I släkten
63.
Herrens folk sig skall förena
64.
En dag — o sälla ögonblick!
65.
O Fader, låt mitt hjärta få
66.
Lofsjungen vår Frälsar’
67.
När skall vår längtan ändas?
68.
Saliga hopp!
69.
Nu vi oss församle här
70.
Är Gud för oss, hvem dristar
71.
Kom, o du kungars Kung!
72.
Morgonen upprinner så härlig
73.
När skall vårt öga
74.
Nu kom det bud
75.
Pris Gud, från hvem hvart goda kom
76.
Det är helt visst på tiden snart
77.
O min Fader, du som tronar
78.
Allmakts Gud
79.
En sorgbetyngd och fattig man
80.
Sabbatsdagens helga stunder
81.
Brist ut, o själ!
82.
Då din lefnadsdag syns dyster
83.
Fader vår, på ärans troner!
84.
Messie Evangelio
85.
Kommen alla, stora, små
86.
Kärleken är ljusets källa
87.
Långt, långt härfrån
88.
Gör hvad är rätt
89.
Hör män’skorna, så svärja de
90.
I, jordens släkten
91.
O sköna ljus
92.
Herrens Zion, helga stad
93.
Att Zion beredes
94.
I, som i fast förening
95.
Jesus, min Frälsare
96.
Här mig trycker Babels tvång
97.
O, bröder, låtom oss nu smila
98.
Ack, lifvet blir en börda
99.
När få vi väl ses igen?
100.
Hur ljuf, o Gud, hur säll den lott
101.
O Helge And’, du himlaröst
102.
Blomstra, som en rosengård
103.
Lofva, o Zion, din Herre
104.
Så lyft du nu ditt hufvud upp
105.
Mottag, o Gud, den tack vi ge
106.
Pris åt den man
107.
Till nordens pol betäckt med snö
108.
Sin vagn Gud gör af skyar blå
109.
Närmare, Herre, till dig
110.
O, hur härlig var ej stunden!
111.
Med hvad är Lammets brud väl lik?
112.
Jag tjänar Gud men’s jag är ung
113.
Jag vet på hvem jag bygger
114.
En grundval är lagd
115.
Hvilken fröjd, o Gud, att äga
116.
Sköna Zion, käckt du stanna!
117.
Farväl, all jordisk ära!
118.
Se, morgonstjärnan strålar klar
119.
God morgon! mina vänner små
120.
Tank ej, när till Zion I dragen
121.
Upp, vak upp, min bard, ur dvalan!
122.
I Kirtland, Zions tempel stod
123.
O Gud, som ofvan bor
124.
Jag har allt jag göra kan
125.
Vi här nu församlade äre
126.
Låt hvarje hjärta fröjdas
127.
I skördemän, att skörda gån!
128.
Glada vi se
129.
I lifvets alla händelser
130.
Skönt och härligt lifvet är
131.
Jehova, himlens, jordens Gud!
132.
När skyarna tjockna
133.
O, Zions land
134.
Att bedja Gud, han själf oss bjöd
135.
I morgonljusets gyllne glans
136.
Skön är skogens dunkla gömma
137.
Vänner, kom!
138.
Skynda till skolan nu!
139.
Kom, kom Guds folk
140.
Fädernas Gud!
141.
Zion tillväxer
142.
I erinran om din smärta
143.
För dig, o Fader, nu vi böja
144.
Snart ligger bojan krossad
145.
Helige Ande!
146.
Möter sorger dig på vägen
147.
Se en gång hur tiden går
148.
Var välkommen, söndags morgon
149.
O du salighetens klippa
150.
Kom, låt oss igen
151.
Tack Gud, att profeter du sänder
152.
I vårt sköna Deseret
153.
Kom aldrig sent
154.
När få vi möta dig?
155.
Mann’ några i dalen mig sakna
156.
Gode Gud, vår Fader
157.
Säg mig ej i sorgfull timma
158.
Hvad beslutades i himlen?
159.
O, Fader i himlen
160.
Låt den Hel’ge Andes stämma
161.
Din vandring går ej alltid lätt
162.
Kom, lyssna till Profetens röst!
163.
Han lefver, min Förlossare
164.
Hvad ljus öfver griften
165.
När vi denna gången ämna
166.
Skördarne på fälten falla
167.
Kom, I som älsken Gud
168.
I dag, medan sol’n ler
169.
Guds kyrka är vår klippeborg
170.
Jord med tusen blommor små
171.
Dyra barn, er Gud är nära
172.
Låt ej ditt hjärta sörja
173.
Den okända grafven
174.
Herre, hör stormarna rasa
175.
O min Jesus! jag vill bära
176.
Hosianna
177.
Jag har suckat och sörjt
178.
En ängel ofvanfrån (Trio och Kör)
179.
O Gud, gif akt på Zions sång
180.
Förfäras ej du lilla hop!
181.
Fader, uti Jesu namn
182.
Tack Fader, tack, du sände Sonen!
183.
Frimodig var för sannings sak
184.
Hör, hur juleklockan ringer
185.
Hur mörk den själ, som bunden är
186.
Tack för sabbaten!
187.
Vid dagens slut
188.
Djupt sjunker skuggan
189.
Gif oss rum
190.
O bönestund, hur skön till mig
191.
Skola Zions söner vackla?
192.
När till hemmet svalan far
193.
Herrens stridsmän
194.
Morgon mellan fjällen!
195.
Min klippa af tillflykt
196.
Glädje utan Gud ej finnes
197.
Jesu födelse
198.
Då dagen flyr ifrån vår stad
199.
Grafvens frid
200.
Mötas vi en gång därhemma?
201.
Välkommen, sköna dag!
202.
Du, himlarnes Herre!
203.
Vårt land, vårt land
204.
Härliga land!
205.
Hösten
206.
Låt oss alla käckt gå på
207.
Välsigna Gud, ditt folk!
208.
America
209.
Vår profet

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video