Aklat ng mga Awit Pambata

Aklat ng mga Awit Pambata

Aklat ng mga Awit Pambata ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Children’s Songbook, Tagalog.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2002. Only known edition. 120 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/96. Book © 2002 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Ang Aking Ama sa Langit (Return to top)
2.
Ako ay Anak ng Diyos
4.
Mga Bata Sa Buong Daigdig
6.
Panalangin ng Isang Bata
8.
Aking Ama’y Buhay
9.
Salamat, Ama ko
10.
Ang Ama’y Igagalang
11.
Tahimik, Taimtim
12.
Paggalang ay Pagmamahal
13.
Sisikapin Kong Maging Magalang
14.
Kaya ba ng Tulad ko?
15.
Pasasalamat sa Ating Ama
16.
Ako ay Mahal ng Ama sa Langit
18a.
Sa Kalusugan at Lakas (Paikot)
18b.
Nakayuko
Ang Tagapagligtas (Return to top)
20.
Isinugo, Kanyang Anak
22.
Nang si Jose ay Magtungo sa Bethlehem
24.
Nagningning ang mga Tala
25.
Minsan sa Isang Sabsaban
26.
Doon sa May Sabsaban
28.
Awit ni Maria
30.
Tahan na, Anak Ko
32.
Awit ng Kapanganakan
34.
Minsa’y Naging Musmos si Cristo
35.
Ako ay Nagninilay Tuwing Mababasa
36.
Ang mga K’wento kay Jesus
37.
Si Jesus ay Mapagmahal na Kaibigan
38.
Isang Sinag ng Araw
39.
Mahalin bawat Tao, Sabi ni Cristo
40.
Sinisikap Kong Tularan si Jesus
42.
Aking Nadarama ang Pag-ibig ni Cristo
44.
Si Jesus ay Nagbangon
45.
Si Jesus ba ay Nagbangon?
46.
Sa Kanyang Pagbabalik
48.
Ang Simbahan ni Jesucristo
Ang Ebanghelyo (Return to top)
50.
Pananalig
52.
Ama, Ako’y Tulungan
53.
Sa Aking Pagkabinyag
54.
Pagbibinyag
56.
Ang Espiritu Santo
57.
Nang Minsan ay Tagsibol
58.
Propeta’y Sundin
60.
Ang Pagkasaserdote ay Naipanumbalik
61.
Ang Laminang Ginto
62.
Mga Kuwento sa Aklat ni Mormon
63.
Mga Aklat sa Aklat ni Mormon
64.
Ang Katapangan ni Nephi
66.
Babasahin, Uunawain at Mananalangin
67.
Hanapin si Cristo Habang Bata
68.
Mga Kautusan sa Tuwina ay Sundin
70.
Turuang Lumakad sa Liwanag
71.
Susunod Ako
72.
Nais Kong Ipamuhay ang Ebanghelyo
73.
Ang Diyos sa Akin ay Nagbigay ng Templo
74.
Mahalin ang Bawat Isa
75.
Panginoon, sa Aki’y Sabihin
76.
Kung Saan Naroon ang Pag-ibig
78.
Palaging Sasamahan Ka
80.
Maglakas-loob, Tama’y Gawin
81.
Ang Tama’y Ipaglaban
82.
Piliin ang Tamang Landas
83.
Sa Akin Nagmumula ang Kabaitan
84.
Tila Ba Ako’y Isang Tala
85.
Ako’y Magiging Magiting
86.
Susundin Ko ang Plano ng Diyos
88.
Binatilyong Handa
90.
Nais Ko nang Maging Misyonero
91.
Sana Ako’y Makapagmisyon
92.
Katotohanan Niya’y Dadalhin Natin sa Mundo (Hukbo ni Helaman)
94.
Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod
96.
Magliwanag
Tahanan at Mag-anak (Return to top)
98.
Mag-anak ay Magsasamang Walang Hanggan
99.
Templo’y Ibig Makita
100.
Kasaysayan ng Mag-anak
101.
Panalangin ng Mag-anak
102.
Dito ay May Pag-ibig
104.
Isang Masayang Pamilya
105.
Sabado
106.
Ang Mga Pinakatanging Pangalan
107.
Nanay, Ika’y Mahal kong Tunay
108a.
’Nay, Mahal ko po Kayo
108b.
Kung Tayo’y Tumutulong
109.
Ako ay Malimit Mamasyal
110.
Pag-uwi ni Itay
111.
Ang Tatay Ko
112.
Lola
113.
Pagdalaw ni Lolo
114.
Umawit Ka sa Iyong Pag-uwi
Kasayahan at Gawain (Return to top)
116.
“Magbigay,” Wika ng Munting Sapa
117.
Ang Ulan ay Pumapatak
118.
Papkorn sa Sanga
119.
May mga Munting Binhi sa Lupa
120.
Anong Gagawin Mo sa Tag-araw?
121.
May Isang Taong Niyebe
122.
Anong Luwalhati ng Ating Mundo
123.
Kayganda ng Mundo
124.
Umawit Ka
125.
Kung Ikaw ay Masaya
126.
Ako ay May Dalawang Munting Kamay
127.
Mga Bisagra
128.
Mga Ngiti
129a.
Ulo, Balikat, Tuhod at Paa
129b.
Masayang Gawin
130.
Awiting Kumusta Ka
131.
Ang mga Kulay ng Primary
132.
Ang Matalino at ang Hangal
133.
Kaarawan Mo (Paikot)
134.
Maligayang Bati
Mga Piling Awitin (Return to top)
136.
Ang Awitin ng Kariton
137.
Ang mga Batang Tagabunsod
138.
Upang Maging Tagabunsod
139.
Sampung mga Daliri
140a.
Maglinis Tayo
140b.
Pakitong-kitong
141.
Ako ay May Lobo
142.
Bahay Kubo
143.
Magtanim ay ’Di Biro
144.
Ang Sakramento
145.
Ang Sagradong Kakahuyan
146.
Katotohanan mula kay Elijah
148.
Tulog Na

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video