Songbook sa mga Bata

Songbook sa mga Bata Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Children’s Songbook, Cebuano.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1989. 2002 Edition (current). 118 songs.

Availability

Church music website: Link.
Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.
PDF version from ChurchofJesusChrist.org: PDF.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Akong Langitnong Amahan(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Ako Anak sa Dios

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Mga Bata sa Tibuok Kalibutan

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. Ampo sa Usa ka Bata

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Ako Nasayud Akong Amahan Buhi

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Ako Nagpasalamat Kanimo, Mahal nga Amahan

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Amahan, Motahud Ko

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Nagtahud, Naghilum

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Ang Pagtahud Usa ka Gugma

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. Maninguha Ko nga Maghilum

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. Makahimo Ba ang Batang Sama Nako?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Salamat sa Atong Amahan

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. Gihigugma Ako sa Langitnong Amahan

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Sa Kahimsog ug Kalig-on (Round)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Iduko ang Atong Ulo

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Ang Manluluwas(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Mipadala sa Bugtong Anak

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Pag-adto ni Jose sa Bethlehem

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. Kabitoonan Misanag

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. Didto Sa Usa ka Kwadra

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. Didto sa Pasungan

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

28. Lullaby ni Maria

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. Hilum na Anak Ko

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Awit sa Pagkatawo

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. Sa Bata pa si Jesus

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. Samtang nagbasa Anang Sugilanong Matahum

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. Suginli Ko sa mga Kaagi ni Jesus

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Si Jesus Ang Atong Mahigugmaong Higala

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. Si Jesus Buot nga Ako Mahimong Bidlisiw

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Si Jesus Miingon Higugmaa ang Tanan

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. Maninguha Kong Mahimong Mahisama Kang Jesus

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Gibati Ko ang Gugma sa Akong Manluluwas

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Si Jesus nabanhaw

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Nabuhi ba Gayud Pag-usab si Jesus?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Kon Siya Moanhi Pag-usab

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. Ang Simbahan ni Jesukristo

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Ang Ebanghelyo(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Hugot nga Pagtuo

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Tabangi Ko, Mahal nga Amahan

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Kon Ako Bunyagan

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. Bunyag

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. Ang Espiritu Santo

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. Matahum nga Panahon sa Tingpamulak

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Sunda ang Propeta

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. Ang Priesthood Gipahiuli

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. Ang Bulawang mga Palid

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Mga Istorya sa Basahon ni Mormon

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. Ang mga Libro sa Basahon ni Mormon

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Ang Kaisug ni Nephi

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. Pagsiksik, Pamalandong, ug Pag-ampo

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Sayo kong Mangita sa Ginoo

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Sunda ang Kasugoan

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Tudloi Ko Paglakaw sa Kahayag

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. Dali Ko nga Motuman

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Gusto Ko nga Mosunod sa Ebanghelyo

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. Ang Ginoo Naghatag Kanako og Templo

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. Maghigugmaay

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Sultihi Ko, Mahal nga Ginoo

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. Kon Asa ang Gugma

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Mouban Ko Nimo

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Buhata Gayud ang Matarung

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

81. Barugan and Kamatuoran

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Pilia ang Matarung nga Paagi

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. Pagkamabination Magsugod Kanako

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. Sama Ko sa Usa ka Bitoon

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. Magmaisugon Ko

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. Sundon Ko ang Plano sa Dios

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. Batan-ong Andam

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Gusto Ko Karon nga Mamisyonaryo

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Unta Tawgon Ko Nila sa Misyon

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Among Dad-on sa Kalibutan ang Iyang Kamatuoran (Mga Sundalo ni Helaman)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. Gitawag sa Pagserbisyo

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Dan-ag

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Panimalay ug Pamilya(Return to top) Information Church Links Download Media

98. Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Hangtud

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Gusto Ko nga Makita ang Templo

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Family History—Naghimo Ko

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Pag-ampo sa Pamilya

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. Ang Gugma Gipamulong Dinhi

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. Malipayon ang Pamilya

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Sabado

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. Bililhong mga Pangalan

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Mama, Gihigugma Ko Ikaw

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. Minahal nga Inahan

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. Kon Kita Motabang

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Mosuroy Ko Kanunay

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Pag-abut ni Papa

Words: Anon.

Music: Frances K. Taylor

111. Akong Papa

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. Lola

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Kon si Lolo Moabut

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Mopauli nga Magkanta

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Kalingawan ug Kalihokan(Return to top) Information Church Links Download Media

116. Sulti sa Gamay nga Sapa “Hatag”

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Mibunok na ang Ulan

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Popcorn Namukhad

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. Gagmay nga Liso Nangatulong Lang

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. Mag-unsa Ka Kon Ting-init Na?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. May Usa ka Snowman

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Mahimayaon ug Matahum ang Kalibutan

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. Maanindot Kaayo ang Kalibutan

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Manganta Ta og Kusog

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Kon ikaw Malipayon

Words: Anon.

Music: Anon.

126. Ako Dunay Duha ka Kamot nga Gagmay

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Mapiko-piko

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Mga Pahiyum

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Ulo Abaga, Tuhod ug Tiil

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Makalingaw nga Buhaton

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Hello!

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. Ang Atong mga Primary Kolor

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. Ang Tawong Maalam ug ang Tawong Walay Kaalam

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. Ikaw Nag-Birthday (Round)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Happy, Happy Birthday

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Pinili nga mga Kanta(Return to top) Information Church Links Download Media

136. Awit sa nagkariton

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. Pioneer nga mga Bata Nagkanta Samtang Sila Naglakaw

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Aron Mahimong Pioneer

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

139. Daghang Baki

Words: Anon.

Music: Anon.

140. Langit Gipuy-an Ko

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

141. Ang Malinawon nga Gamaynga Tingog

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

142. Martilyo

Words: Anon.

Music: Anon.

144. Family Home Evening Song

Words: Paul Melendez

Music: Paul Melendez

145. Matinud-anon Kong Mosunod Kaniya

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

146. Sunda Ko Ninyo

Words: Anon.

Music: Folk style

147. Pakitong-kitong

Words: Anon.

Music: Anon.

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x