Songbook sa mga Bata

Songbook sa mga Bata Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Children’s Songbook, Cebuano.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1989. 2002 Edition (current). 118 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Akong Langitnong Amahan (Return to top)
2.
Ako Anak sa Dios

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
I Am a Child of God

4.
Mga Bata sa Tibuok Kalibutan

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

Other versions of this song:
Children All Over the World

6.
Ampo sa Usa ka Bata

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
A Child’s Prayer

8.
Ako Nasayud Akong Amahan Buhi

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Arr.: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

9.
Ako Nagpasalamat Kanimo, Mahal nga Amahan

Words: Anon.

Music: George Careless

Other versions of this song:
I Thank Thee, Dear Father

10.
Amahan, Motahud Ko

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
Father, I Will Reverent Be

11.
Nagtahud, Naghilum

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Reverently, Quietly

12.
Ang Pagtahud Usa ka Gugma

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

Other versions of this song:
Reverence Is Love

13.
Maninguha Ko nga Maghilum

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

Other versions of this song:
I Will Try to Be Reverent

14.
Makahimo Ba ang Batang Sama Nako?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

Other versions of this song:
Can a Little Child like Me?

15.
Salamat sa Atong Amahan

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

Other versions of this song:
Thanks to Our Father

16.
Gihigugma Ako sa Langitnong Amahan

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
My Heavenly Father Loves Me

18a.
Sa Kahimsog ug Kalig-on (Round)

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
For Health and Strength

18b.
Iduko ang Atong Ulo

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
We Bow Our Heads

Ang Manluluwas (Return to top)
20.
Mipadala sa Bugtong Anak

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
He Sent His Son

22.
Pag-adto ni Jose sa Bethlehem

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

Other versions of this song:
When Joseph Went to Bethlehem

24.
Kabitoonan Misanag

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Stars Were Gleaming

25.
Didto Sa Usa ka Kwadra

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

Other versions of this song:
Once within a Lowly Stable

26.
Didto sa Pasungan

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
Away in a Manger

28.
Lullaby ni Maria

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Mary’s Lullaby

30.
Hilum na Anak Ko

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Other versions of this song:
Christmas Cradle Song

32.
Awit sa Pagkatawo

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Other versions of this song:
The Nativity Song

34.
Sa Bata pa si Jesus

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Jesus Once Was a Little Child

35.
Samtang nagbasa Anang Sugilanong Matahum

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

Other versions of this song:
I Think When I Read That Sweet Story

36.
Suginli Ko sa mga Kaagi ni Jesus

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

Other versions of this song:
Tell Me the Stories of Jesus

37.
Si Jesus Ang Atong Mahigugmaong Higala

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Jesus Is Our Loving Friend

38.
Si Jesus Buot nga Ako Mahimong Bidlisiw

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Jesus Wants Me for a Sunbeam

39.
Si Jesus Miingon Higugmaa ang Tanan

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Jesus Said Love Everyone

40.
Maninguha Kong Mahimong Mahisama Kang Jesus

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I’m Trying to Be like Jesus

42.
Gibati Ko ang Gugma sa Akong Manluluwas

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
I Feel My Savior’s Love

44.
Si Jesus nabanhaw

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

Other versions of this song:
Jesus Has Risen

45.
Nabuhi ba Gayud Pag-usab si Jesus?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

Other versions of this song:
Did Jesus Really Live Again?

46.
Kon Siya Moanhi Pag-usab

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

Other versions of this song:
When He Comes Again

48.
Ang Simbahan ni Jesukristo

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
The Church of Jesus Christ

Ang Ebanghelyo (Return to top)
50.
Hugot nga Pagtuo

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Faith

52.
Tabangi Ko, Mahal nga Amahan

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
Help Me, Dear Father

53.
Kon Ako Bunyagan

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

Other versions of this song:
When I Am Baptized

54.
Bunyag

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Baptism

56.
Ang Espiritu Santo

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
The Holy Ghost

57.
Matahum nga Panahon sa Tingpamulak

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
On a Golden Springtime

58.
Sunda ang Propeta

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

Other versions of this song:
Follow the Prophet

60.
Ang Priesthood Gipahiuli

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

Other versions of this song:
The Priesthood Is Restored

61.
Ang Bulawang mga Palid

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

Other versions of this song:
The Golden Plates

62.
Mga Istorya sa Basahon ni Mormon

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

Other versions of this song:
Book of Mormon Stories

63.
Ang mga Libro sa Basahon ni Mormon

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

Other versions of this song:
The Books in the Book of Mormon

64.
Ang Kaisug ni Nephi

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Other versions of this song:
Nephi’s Courage

66.
Pagsiksik, Pamalandong, ug Pag-ampo

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

Other versions of this song:
Search, Ponder, and Pray

67.
Sayo kong Mangita sa Ginoo

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

Other versions of this song:
Seek the Lord Early

68.
Sunda ang Kasugoan

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Arr.: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

70.
Tudloi Ko Paglakaw sa Kahayag

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

71.
Dali Ko nga Motuman

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Other versions of this song:
Quickly I’ll Obey

72.
Gusto Ko nga Mosunod sa Ebanghelyo

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

Other versions of this song:
I Want to Live the Gospel

73.
Ang Ginoo Naghatag Kanako og Templo

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
The Lord Gave Me a Temple

74.
Maghigugmaay

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Other versions of this song:
Love One Another

75.
Sultihi Ko, Mahal nga Ginoo

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

Other versions of this song:
Tell Me, Dear Lord

76.
Kon Asa ang Gugma

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

Other versions of this song:
Where Love Is

78.
Mouban Ko Nimo

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I’ll Walk with You

80.
Buhata Gayud ang Matarung

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

Arr.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Dare to Do Right

81.
Barugan and Kamatuoran

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Stand for the Right

82.
Pilia ang Matarung nga Paagi

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Choose the Right Way

83.
Pagkamabination Magsugod Kanako

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Kindness Begins with Me

84.
Sama Ko sa Usa ka Bitoon

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

Other versions of this song:
I Am like a Star

85.
Magmaisugon Ko

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
I Will Be Valiant

86.
Sundon Ko ang Plano sa Dios

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
I Will Follow God’s Plan

88.
Batan-ong Andam

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

Other versions of this song:
A Young Man Prepared

90.
Gusto Ko Karon nga Mamisyonaryo

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
I Want to Be a Missionary Now

91.
Unta Tawgon Ko Nila sa Misyon

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

Other versions of this song:
I Hope They Call Me on a Mission

92.
Among Dad-on sa Kalibutan ang Iyang Kamatuoran (Mga Sundalo ni Helaman)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
We’ll Bring the World His Truth

94.
Gitawag sa Pagserbisyo

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

96.
Dan-ag

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Shine On

Panimalay ug Pamilya (Return to top)
98.
Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Hangtud

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

99.
Gusto Ko nga Makita ang Templo

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I Love to See the Temple

100.
Family History—Naghimo Ko

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
Family History—I Am Doing It

101.
Pag-ampo sa Pamilya

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Other versions of this song:
Family Prayer

102.
Ang Gugma Gipamulong Dinhi

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
Love Is Spoken Here

104.
Malipayon ang Pamilya

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
A Happy Family

105.
Sabado

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

Arr.: Chester W. Hill

Other versions of this song:
Saturday

106.
Bililhong mga Pangalan

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
The Dearest Names

107.
Mama, Gihigugma Ko Ikaw

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Mother, I Love You

108a.
Minahal nga Inahan

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
Mother Dear

108b.
Kon Kita Motabang

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

Other versions of this song:
When We’re Helping

109.
Mosuroy Ko Kanunay

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
I Often Go Walking

110.
Pag-abut ni Papa

Words: Anon.

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
Daddy’s Homecoming

111.
Akong Papa

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

Other versions of this song:
My Dad

112.
Lola

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

Other versions of this song:
Grandmother

113.
Kon si Lolo Moabut

Words: Marian Major

Music: Marian Major

Other versions of this song:
When Grandpa Comes

Not available due to copyright restrictions.

114.
Mopauli nga Magkanta

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Other versions of this song:
Sing Your Way Home

Kalingawan ug Kalihokan (Return to top)
116.
Sulti sa Gamay nga Sapa “Hatag”

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
“Give,” Said the Little Stream

117.
Mibunok na ang Ulan

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Rain Is Falling All Around

118.
Popcorn Namukhad

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

Arr.: Betty Lou Cooney

Other versions of this song:
Popcorn Popping

119.
Gagmay nga Liso Nangatulong Lang

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Little Seeds Lie Fast Asleep

120.
Mag-unsa Ka Kon Ting-init Na?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

Other versions of this song:
Oh, What Do You Do in the Summertime?

121.
May Usa ka Snowman

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Once There Was a Snowman

122.
Mahimayaon ug Matahum ang Kalibutan

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
I Think the World Is Glorious

123.
Maanindot Kaayo ang Kalibutan

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
The World Is So Lovely

124.
Manganta Ta og Kusog

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

Other versions of this song:
Lift Up Your Voice and Sing

125.
Kon ikaw Malipayon

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
If You’re Happy

126.
Ako Dunay Duha ka Kamot nga Gagmay

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

Other versions of this song:
I Have Two Little Hands

127.
Mapiko-piko

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
Hinges

128.
Mga Pahiyum

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

Other versions of this song:
Smiles

129a.
Ulo Abaga, Tuhod ug Tiil

Words: Anon.

Music: English folk song

Other versions of this song:
Head, Shoulders, Knees, and Toes

129b.
Makalingaw nga Buhaton

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

Other versions of this song:
Fun to Do

130.
Hello!

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

Other versions of this song:
Hello Song

131.
Ang Atong mga Primary Kolor

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

Other versions of this song:
Our Primary Colors

132.
Ang Tawong Maalam ug ang Tawong Walay Kaalam

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

Other versions of this song:
The Wise Man and the Foolish Man

133.
Ikaw Nag-Birthday (Round)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
You’ve Had a Birthday

134.
Happy, Happy Birthday

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Other versions of this song:
Happy, Happy Birthday

Pinili nga mga Kanta (Return to top)
136.
Awit sa nagkariton

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

Other versions of this song:
The Handcart Song

137.
Pioneer nga mga Bata Nagkanta Samtang Sila Naglakaw

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

Other versions of this song:
Pioneer Children Sang As They Walked

138.
Aron Mahimong Pioneer

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

Arr.: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
To Be a Pioneer

139.
Daghang Baki

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
So Many Frogs

140.
Langit Gipuy-an Ko

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

Other versions of this song:
I Lived in Heaven

141.
Ang Malinawon nga Gamaynga Tingog

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

Other versions of this song:
The Still Small Voice

142.
Martilyo

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
Hammer

144.
Family Home Evening Song

Words: Paul Melendez

Music: Paul Melendez

Other versions of this song:
Family Home Evening Song

145.
Matinud-anon Kong Mosunod Kaniya

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I’ll Follow Him in Faith

146.
Sunda Ko Ninyo

Words: Anon.

Music: Folk style

Other versions of this song:
Do As I’m Doing

147.
Pakitong-kitong

Words: Traditional

Music: Traditional

Other versions of this song:
Wiggle, Wiggle


Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video