Songbook sa mga Bata

Songbook sa mga Bata

Songbook sa mga Bata Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Children’s Songbook, Cebuano.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1989. 2002 Edition (current). 118 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Akong Langitnong Amahan (Return to top)
2.
Ako Anak sa Dios
4.
Mga Bata sa Tibuok Kalibutan
6.
Ampo sa Usa ka Bata
8.
Ako Nasayud Akong Amahan Buhi
9.
Ako Nagpasalamat Kanimo, Mahal nga Amahan
10.
Amahan, Motahud Ko
11.
Nagtahud, Naghilum
12.
Ang Pagtahud Usa ka Gugma
13.
Maninguha Ko nga Maghilum
14.
Makahimo Ba ang Batang Sama Nako?
15.
Salamat sa Atong Amahan
16.
Gihigugma Ako sa Langitnong Amahan
18a.
Sa Kahimsog ug Kalig-on (Round)
18b.
Iduko ang Atong Ulo
Ang Manluluwas (Return to top)
20.
Mipadala sa Bugtong Anak
22.
Pag-adto ni Jose sa Bethlehem
24.
Kabitoonan Misanag
25.
Didto Sa Usa ka Kwadra
26.
Didto sa Pasungan
28.
Lullaby ni Maria
30.
Hilum na Anak Ko
32.
Awit sa Pagkatawo
34.
Sa Bata pa si Jesus
35.
Samtang nagbasa Anang Sugilanong Matahum
36.
Suginli Ko sa mga Kaagi ni Jesus
37.
Si Jesus Ang Atong Mahigugmaong Higala
38.
Si Jesus Buot nga Ako Mahimong Bidlisiw
39.
Si Jesus Miingon Higugmaa ang Tanan
40.
Maninguha Kong Mahimong Mahisama Kang Jesus
42.
Gibati Ko ang Gugma sa Akong Manluluwas
44.
Si Jesus nabanhaw
45.
Nabuhi ba Gayud Pag-usab si Jesus?
46.
Kon Siya Moanhi Pag-usab
48.
Ang Simbahan ni Jesukristo
Ang Ebanghelyo (Return to top)
50.
Hugot nga Pagtuo
52.
Tabangi Ko, Mahal nga Amahan
53.
Kon Ako Bunyagan
54.
Bunyag
56.
Ang Espiritu Santo
57.
Matahum nga Panahon sa Tingpamulak
58.
Sunda ang Propeta
60.
Ang Priesthood Gipahiuli
61.
Ang Bulawang mga Palid
62.
Mga Istorya sa Basahon ni Mormon
63.
Ang mga Libro sa Basahon ni Mormon
64.
Ang Kaisug ni Nephi
66.
Pagsiksik, Pamalandong, ug Pag-ampo
67.
Sayo kong Mangita sa Ginoo
68.
Sunda ang Kasugoan
70.
Tudloi Ko Paglakaw sa Kahayag
71.
Dali Ko nga Motuman
72.
Gusto Ko nga Mosunod sa Ebanghelyo
73.
Ang Ginoo Naghatag Kanako og Templo
74.
Maghigugmaay
75.
Sultihi Ko, Mahal nga Ginoo
76.
Kon Asa ang Gugma
78.
Mouban Ko Nimo
80.
Buhata Gayud ang Matarung
81.
Barugan and Kamatuoran
82.
Pilia ang Matarung nga Paagi
83.
Pagkamabination Magsugod Kanako
84.
Sama Ko sa Usa ka Bitoon
85.
Magmaisugon Ko
86.
Sundon Ko ang Plano sa Dios
88.
Batan-ong Andam
90.
Gusto Ko Karon nga Mamisyonaryo
91.
Unta Tawgon Ko Nila sa Misyon
92.
Among Dad-on sa Kalibutan ang Iyang Kamatuoran (Mga Sundalo ni Helaman)
94.
Gitawag sa Pagserbisyo
96.
Dan-ag
Panimalay ug Pamilya (Return to top)
98.
Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Hangtud
99.
Gusto Ko nga Makita ang Templo
100.
Family History—Naghimo Ko
101.
Pag-ampo sa Pamilya
102.
Ang Gugma Gipamulong Dinhi
104.
Malipayon ang Pamilya
105.
Sabado
106.
Bililhong mga Pangalan
107.
Mama, Gihigugma Ko Ikaw
108a.
Minahal nga Inahan
108b.
Kon Kita Motabang
109.
Mosuroy Ko Kanunay
110.
Pag-abut ni Papa
111.
Akong Papa
112.
Lola
113.
Kon si Lolo Moabut
114.
Mopauli nga Magkanta
Kalingawan ug Kalihokan (Return to top)
116.
Sulti sa Gamay nga Sapa “Hatag”
117.
Mibunok na ang Ulan
118.
Popcorn Namukhad
119.
Gagmay nga Liso Nangatulong Lang
120.
Mag-unsa Ka Kon Ting-init Na?
121.
May Usa ka Snowman
122.
Mahimayaon ug Matahum ang Kalibutan
123.
Maanindot Kaayo ang Kalibutan
124.
Manganta Ta og Kusog
125.
Kon ikaw Malipayon
126.
Ako Dunay Duha ka Kamot nga Gagmay
127.
Mapiko-piko
128.
Mga Pahiyum
129a.
Ulo Abaga, Tuhod ug Tiil
129b.
Makalingaw nga Buhaton
130.
Hello!
131.
Ang Atong mga Primary Kolor
132.
Ang Tawong Maalam ug ang Tawong Walay Kaalam
133.
Ikaw Nag-Birthday (Round)
134.
Happy, Happy Birthday
Pinili nga mga Kanta (Return to top)
136.
Awit sa nagkariton
137.
Pioneer nga mga Bata Nagkanta Samtang Sila Naglakaw
138.
Aron Mahimong Pioneer
139.
Daghang Baki
140.
Langit Gipuy-an Ko
141.
Ang Malinawon nga Gamaynga Tingog
142.
Martilyo
144.
Family Home Evening Song
145.
Matinud-anon Kong Mosunod Kaniya
146.
Sunda Ko Ninyo
147.
Pakitong-kitong

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video