Songbook sa mga Bata

Songbook sa mga Bata

Songbook sa mga Bata Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Children’s Songbook, Cebuano.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1989. 2002 Edition (current). 118 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Akong Langitnong Amahan (Return to top)
2.
Ako Anak sa Dios

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
I Am a Child of God

4.
Mga Bata sa Tibuok Kalibutan

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

Other versions of this song:
Children All Over the World

6.
Ampo sa Usa ka Bata

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
A Child’s Prayer

8.
Ako Nasayud Akong Amahan Buhi

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Arr.: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

9.
Ako Nagpasalamat Kanimo, Mahal nga Amahan

Words: Anon.

Music: George Careless

Other versions of this song:
I Thank Thee, Dear Father

10.
Amahan, Motahud Ko

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
Father, I Will Reverent Be

11.
Nagtahud, Naghilum

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Reverently, Quietly

12.
Ang Pagtahud Usa ka Gugma

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

Other versions of this song:
Reverence Is Love

13.
Maninguha Ko nga Maghilum

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

Other versions of this song:
I Will Try to Be Reverent

14.
Makahimo Ba ang Batang Sama Nako?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

Other versions of this song:
Can a Little Child like Me?

15.
Salamat sa Atong Amahan

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

Other versions of this song:
Thanks to Our Father

16.
Gihigugma Ako sa Langitnong Amahan

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
My Heavenly Father Loves Me

18a.
Sa Kahimsog ug Kalig-on (Round)

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
For Health and Strength

18b.
Iduko ang Atong Ulo

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
We Bow Our Heads

Ang Manluluwas (Return to top)
20.
Mipadala sa Bugtong Anak

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
He Sent His Son

22.
Pag-adto ni Jose sa Bethlehem

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

Other versions of this song:
When Joseph Went to Bethlehem

24.
Kabitoonan Misanag

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Stars Were Gleaming

25.
Didto Sa Usa ka Kwadra

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

Other versions of this song:
Once within a Lowly Stable

26.
Didto sa Pasungan

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
Away in a Manger

28.
Lullaby ni Maria

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Mary’s Lullaby

30.
Hilum na Anak Ko

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Other versions of this song:
Christmas Cradle Song

32.
Awit sa Pagkatawo

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Other versions of this song:
The Nativity Song

34.
Sa Bata pa si Jesus

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Jesus Once Was a Little Child

35.
Samtang nagbasa Anang Sugilanong Matahum

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

Other versions of this song:
I Think When I Read That Sweet Story

36.
Suginli Ko sa mga Kaagi ni Jesus

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

Other versions of this song:
Tell Me the Stories of Jesus

37.
Si Jesus Ang Atong Mahigugmaong Higala

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Jesus Is Our Loving Friend

38.
Si Jesus Buot nga Ako Mahimong Bidlisiw

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Jesus Wants Me for a Sunbeam

39.
Si Jesus Miingon Higugmaa ang Tanan

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Jesus Said Love Everyone

40.
Maninguha Kong Mahimong Mahisama Kang Jesus

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I’m Trying to Be like Jesus

42.
Gibati Ko ang Gugma sa Akong Manluluwas

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
I Feel My Savior’s Love

44.
Si Jesus nabanhaw

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

Other versions of this song:
Jesus Has Risen

45.
Nabuhi ba Gayud Pag-usab si Jesus?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

Other versions of this song:
Did Jesus Really Live Again?

46.
Kon Siya Moanhi Pag-usab

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

Other versions of this song:
When He Comes Again

48.
Ang Simbahan ni Jesukristo

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
The Church of Jesus Christ

Ang Ebanghelyo (Return to top)
50.
Hugot nga Pagtuo

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Faith

52.
Tabangi Ko, Mahal nga Amahan

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
Help Me, Dear Father

53.
Kon Ako Bunyagan

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

Other versions of this song:
When I Am Baptized

54.
Bunyag

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Baptism

56.
Ang Espiritu Santo

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
The Holy Ghost

57.
Matahum nga Panahon sa Tingpamulak

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
On a Golden Springtime

58.
Sunda ang Propeta

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

Other versions of this song:
Follow the Prophet

60.
Ang Priesthood Gipahiuli

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

Other versions of this song:
The Priesthood Is Restored

61.
Ang Bulawang mga Palid

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

Other versions of this song:
The Golden Plates

62.
Mga Istorya sa Basahon ni Mormon

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

Other versions of this song:
Book of Mormon Stories

63.
Ang mga Libro sa Basahon ni Mormon

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

Other versions of this song:
The Books in the Book of Mormon

64.
Ang Kaisug ni Nephi

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Other versions of this song:
Nephi’s Courage

66.
Pagsiksik, Pamalandong, ug Pag-ampo

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

Other versions of this song:
Search, Ponder, and Pray

67.
Sayo kong Mangita sa Ginoo

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

Other versions of this song:
Seek the Lord Early

68.
Sunda ang Kasugoan

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Arr.: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

70.
Tudloi Ko Paglakaw sa Kahayag

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

71.
Dali Ko nga Motuman

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Other versions of this song:
Quickly I’ll Obey

72.
Gusto Ko nga Mosunod sa Ebanghelyo

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

Other versions of this song:
I Want to Live the Gospel

73.
Ang Ginoo Naghatag Kanako og Templo

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
The Lord Gave Me a Temple

74.
Maghigugmaay

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Other versions of this song:
Love One Another

75.
Sultihi Ko, Mahal nga Ginoo

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

Other versions of this song:
Tell Me, Dear Lord

76.
Kon Asa ang Gugma

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

Other versions of this song:
Where Love Is

78.
Mouban Ko Nimo

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I’ll Walk with You

80.
Buhata Gayud ang Matarung

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

Arr.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Dare to Do Right

81.
Barugan and Kamatuoran

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Stand for the Right

82.
Pilia ang Matarung nga Paagi

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Choose the Right Way

83.
Pagkamabination Magsugod Kanako

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Kindness Begins with Me

84.
Sama Ko sa Usa ka Bitoon

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

Other versions of this song:
I Am like a Star

85.
Magmaisugon Ko

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
I Will Be Valiant

86.
Sundon Ko ang Plano sa Dios

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
I Will Follow God’s Plan

88.
Batan-ong Andam

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

Other versions of this song:
A Young Man Prepared

90.
Gusto Ko Karon nga Mamisyonaryo

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
I Want to Be a Missionary Now

91.
Unta Tawgon Ko Nila sa Misyon

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

Other versions of this song:
I Hope They Call Me on a Mission

92.
Among Dad-on sa Kalibutan ang Iyang Kamatuoran (Mga Sundalo ni Helaman)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
We’ll Bring the World His Truth

94.
Gitawag sa Pagserbisyo

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

96.
Dan-ag

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Shine On

Panimalay ug Pamilya (Return to top)
98.
Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Hangtud

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

99.
Gusto Ko nga Makita ang Templo

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I Love to See the Temple

100.
Family History—Naghimo Ko

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
Family History—I Am Doing It

101.
Pag-ampo sa Pamilya

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Other versions of this song:
Family Prayer

102.
Ang Gugma Gipamulong Dinhi

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
Love Is Spoken Here

104.
Malipayon ang Pamilya

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
A Happy Family

105.
Sabado

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

Arr.: Chester W. Hill

Other versions of this song:
Saturday

106.
Bililhong mga Pangalan

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
The Dearest Names

107.
Mama, Gihigugma Ko Ikaw

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Mother, I Love You

108a.
Minahal nga Inahan

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
Mother Dear

108b.
Kon Kita Motabang

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

Other versions of this song:
When We’re Helping

109.
Mosuroy Ko Kanunay

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
I Often Go Walking

110.
Pag-abut ni Papa

Words: Anon.

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
Daddy’s Homecoming

111.
Akong Papa

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

Other versions of this song:
My Dad

112.
Lola

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

Other versions of this song:
Grandmother

113.
Kon si Lolo Moabut

Words: Marian Major

Music: Marian Major

Other versions of this song:
When Grandpa Comes

Not available due to copyright restrictions.

114.
Mopauli nga Magkanta

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Other versions of this song:
Sing Your Way Home

Kalingawan ug Kalihokan (Return to top)
116.
Sulti sa Gamay nga Sapa “Hatag”

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
“Give,” Said the Little Stream

117.
Mibunok na ang Ulan

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Rain Is Falling All Around

118.
Popcorn Namukhad

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

Arr.: Betty Lou Cooney

Other versions of this song:
Popcorn Popping

119.
Gagmay nga Liso Nangatulong Lang

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Little Seeds Lie Fast Asleep

120.
Mag-unsa Ka Kon Ting-init Na?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

Other versions of this song:
Oh, What Do You Do in the Summertime?

121.
May Usa ka Snowman

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Once There Was a Snowman

122.
Mahimayaon ug Matahum ang Kalibutan

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
I Think the World Is Glorious

123.
Maanindot Kaayo ang Kalibutan

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
The World Is So Lovely

124.
Manganta Ta og Kusog

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

Other versions of this song:
Lift Up Your Voice and Sing

125.
Kon ikaw Malipayon

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
If You’re Happy

126.
Ako Dunay Duha ka Kamot nga Gagmay

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

Other versions of this song:
I Have Two Little Hands

127.
Mapiko-piko

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
Hinges

128.
Mga Pahiyum

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

Other versions of this song:
Smiles

129a.
Ulo Abaga, Tuhod ug Tiil

Words: Anon.

Music: English folk song

Other versions of this song:
Head, Shoulders, Knees, and Toes

129b.
Makalingaw nga Buhaton

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

Other versions of this song:
Fun to Do

130.
Hello!

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

Other versions of this song:
Hello Song

131.
Ang Atong mga Primary Kolor

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

Other versions of this song:
Our Primary Colors

132.
Ang Tawong Maalam ug ang Tawong Walay Kaalam

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

Other versions of this song:
The Wise Man and the Foolish Man

133.
Ikaw Nag-Birthday (Round)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
You’ve Had a Birthday

134.
Happy, Happy Birthday

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Other versions of this song:
Happy, Happy Birthday

Pinili nga mga Kanta (Return to top)
136.
Awit sa nagkariton

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

Other versions of this song:
The Handcart Song

137.
Pioneer nga mga Bata Nagkanta Samtang Sila Naglakaw

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

Other versions of this song:
Pioneer Children Sang As They Walked

138.
Aron Mahimong Pioneer

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

Arr.: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
To Be a Pioneer

139.
Daghang Baki

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
So Many Frogs

140.
Langit Gipuy-an Ko

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

Other versions of this song:
I Lived in Heaven

141.
Ang Malinawon nga Gamaynga Tingog

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

Other versions of this song:
The Still Small Voice

142.
Martilyo

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
Hammer

144.
Family Home Evening Song

Words: Paul Melendez

Music: Paul Melendez

Other versions of this song:
Family Home Evening Song

145.
Matinud-anon Kong Mosunod Kaniya

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I’ll Follow Him in Faith

146.
Sunda Ko Ninyo

Words: Anon.

Music: Folk style

Other versions of this song:
Do As I’m Doing

147.
Pakitong-kitong

Words: Traditional

Music: Traditional

Other versions of this song:
Wiggle, Wiggle