Bokin-Kiran’ny Ankizy

Bokin-Kiran’ny Ankizy

Children’s Songbook, Malagasy.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2019. Only known edition. 113 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Ny Raiko any An-danitra (Return to top)
2.
Zanaky ny Ray aho
4.
Ireo ankizy maneran-tany
6.
Vavaky ny ankizy
8.
He! Velona ny Ray
9.
Misaotra Anao aho ô ry Ray
10.
Ray ô! Hanaja Anao tokoa
11.
Fanajana, fitoniana
12.
Ny fanehoam-panajana dia fitiavana
13.
Haneho fanajana aho
14.
Moa ve zaza tahaka ahy?
15.
Ndao hisaotra ny Ray
16.
Tia ahy ny Ray any An-danitra
18a.
Midera Anao ‘zahay (Hira atao mifanenjika)
18b.
Aondrikay ny lohanay
Ny Mpamonjy (Return to top)
20.
Nalefany ny Zanany
22.
Raha niakatra ho any Betlehema i Josefa
24.
Kintan’ny Krismasy
25.
Tao an-tranon’omby kely
26.
Tao an-tranon’omby
28.
Rotsirotsin’i Maria
30.
Ô! Matoria ‘zany zanako izany
32.
Ilay hiran’ny Fahaterahana
34.
Jesoa anie fahiny koa mba zaza tahaka ahy
35.
Mahafaly ahy tokoa lay tantara taloha
36.
Mba tantarao ireo tantaran’i Jesoa Kristy
37.
I Jesoa dia namantsika
38.
Tian’i Jesoa mba hazava aho
39.
Hoy i Jesoa: “Tiavo avokoa ireo namanao”
40.
Miezaka aho ho toa an’i Jesoa
42.
Ny fitiavany dia natolony ho ahy
44.
Nitsangana indray Jesoa Kristy
45.
Moa ve Jesoa nitsangana?
46.
Raha ho avy indray Kristy
48.
Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy
Ny filazantsara (Return to top)
50.
Finoana
52.
Ray ô, ampio aho
53.
Rehefa atao batisa aho
54.
Batisa
56.
Ny Fanahy Masina
57.
Lohataona mamiratra
58.
Araho hatrany ny Mpaminany
60.
Tafaverina indray ny Fisoronana
61.
Takela-bolamena
62.
Ireo tantarara ao amin’ny Bokin’i Môrmôna
63.
Ireo boky ao amin’ny Bokin’i Môrmôna
64.
Ny herim-pon’i Nefia
66.
Mandalina, misaintsaina, ary mivavaka
67.
Hitady ny Tompo aho dieny izao
68.
Hajao ireo didy
70.
Ampianaro aho
71.
Hihaino hatrany aho
72.
Te hiaina ny filazantsara aho
73.
Ny Tompo dia nanome ahy tempoly
74.
Mifankatiava
75.
Tompo ô! Mivavaka Aminao aho
76.
Raha tsapa fa ao ny fitia
78.
Izaho hiara-dalana aminao
80.
Sahia manao izay tsara
81.
Aoka ho marina hatrany ianao
82.
Fidio ny tsara
83.
Tsara fanahy
84.
Kintana mamiratra re aho
85.
Ho mpanompo mazoto aho
86.
Hanaraka ny drafitry ny Ray aho
88.
Tovolahy vonona
90.
Mba te ho misiônera aho izao
91.
Maniry hanao asa fitoriana aho
92.
Hitory maneran-tany (Tafik’i Helamàna)
94.
Voantso hanompo
96.
Mamirata
Ny tokantrano sy ny fianakaviana (Return to top)
98.
Fianakaviana mandrakizay
99.
Mahita ny tempoly no mahafinaritra ahy
100.
Hanao ny tantaram-pianakaviana aho
101.
Fiaraha-mivavaky ny mpianakavy
102.
Fitia no ao
104.
Fianakaviana sambatra
105.
Sabotsy
106.
Anarana mamiko
107.
Ry Neny tiako
108a.
Neny malala
108b.
Rehefa manampy izahay
109.
Rehefa eny an-tsaha aho
110.
Tonga i Dada
111.
Ny Dadako
112.
Nenibe
113.
Rehefa tonga i Dadabe
114.
Ventsoy ny hiranao eo am-podiana
Kilalao sy fiaraha-mientana (Return to top)
116.
Hoy ilay rano kely hoe “Manomeza”
117.
Kotsan’ny orana avokoa
118.
Poakatsaka
119.
Sondrian-tory mafy ery ’reo voa kely
120.
Lazao ny ataonao raha fahavaratra
121.
Sarivongana ranomandry
122.
Kanto izao tontolo izao
123.
Tontolo mahafinaritra
124.
Ndao hihira sy hanandra-peo
125.
Raha toa ka faly ianao
126.
Manan-tanana roa aho
127.
Miforitra avokoa
128.
Tsiky
129a.
Loha, soroka, tongotra
129b.
Mahafinaritra
130.
He! Tonga soa!
131.
Lokon’ny Kilonga
132.
Ny hendry sy ny adala
133.
Tsingerintaonanao izao (Hira atao mifanenjika)
134.
Miarahaba anao ry namako
Hira voafantina (Return to top)
136.
Ny hiran’ny mpamaky lay
137.
Velon-kira ny ankizy mpamaky lay
138.
Mba ho mpamaky lay
140.
Taloha aho dia niaina tany an-danitra tany
141.
Mivavaka am-pinoana
142.
Ataovy izay ataoko

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video