หนังสือเพลงสำหรับเด็ก

หนังสือเพลงสำหรับเด็ก

หนังสือเพลงสำหรับเด็กของศาสนจักร ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

Children’s Songbook, Thai.
Salt Lake City, Utah, USA; Thailand. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. 1998 Edition (current). 115 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/96. Book © 1998.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

พระบิดาบนสวรรค์ของฉัน (Return to top)
2.
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า
4.
เด็กๆ ทั่วโลก
6.
การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ
8.
ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงพระชนม์
9.
พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระทัย
10.
พระบิดา ข้าพระองค์จะเคารพ
11.
คารวะอย่างสงบ
12.
ความคารวะคือความรัก
13.
ฉันตั้งใจมั่นจะเคารพ
14.
เด็กเล็กๆ อย่างตัวฉันนี้ทำได้ไหม
15.
ขอบพระทัยพระบิดา
16.
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน
18a.
สำหรับร่างกายที่เเข็งเเรง (ขับร้องหมุนเวียน)
18b.
เราน้อมศีรษะ
พระผู้ช่วยให้รอด (Return to top)
20.
พระองค์ทรงส่งพระบุตร
22.
เมื่อโจเซฟไปที่เบธเลเฮม
24.
ดาวส่องประกาย
25.
ครั้งหนึ่งในคอกสัตว์อันต่ำต้อย
26.
ในรางหญ้า
28.
เเมรีย์กล่อมพระกุมาร
30.
โอลูกน้อยหลับเถิดหนา
32.
เพลงประสูติกาล
34.
ครั้งหนึ่งพระเยชูเคยเป็นเด็ก
35.
ฉันคิดถึงยามอ่านเรื่องแสนหวาน
36.
เล่าเรื่องพระเยซูให้ฉันฟังที
37.
พระเยูซเป็นเพื่อนรักเรา
38.
พระเยซูอยากให้ฉันเป็นลำเเสง
39.
พระเยซูตรัสจงรักทุกคน
40.
ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู
42.
ฉันรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วย
44.
พระเยซูทรงฟื้น
45.
พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจริงไหม
46.
คราพระเสด็จมา
48.
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์
พระกิตติคุณ (Return to top)
50.
ศรัทธา
52.
พระบิดาโปรดช่วยฉัน
53.
เมื่อฉันรับบัพติศมา
54.
บัพติศมา
56.
พระวิญญาณบริสุทธิ์
57.
ในฤดูใบไม้ผลิเเสนงาม
58.
ทำตามศาสดา
60.
ฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟู
61.
เเผ่นจารึกทอง
62.
เรื่องในพระคัมภีร์มอรมอน
63.
หนังสือในพระคัมภีร์มอรมอน
64.
ความกล้าหาญของนีไฟ
66.
ค้นหาไตร่ตรองเเละสวด
67.
เร่งเเสวงหาพระเจ้า
68.
รักษาพระบัญญัติ
70.
สอนฉันเดินในเเสง
71.
ฉันเชื่อฟังเร็วพลัน
72.
ฉันจะดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
73.
พระเจ้าประทานพระวิหารให้ฉัน
74.
จงรักกันเเละกัน
75.
พระเจ้าที่รักทรงบอกข้าพระองค์
76.
เมื่อมีรัก
78.
ฉันเดินกับเธอ
80.
กล้าทำสิ่งที่ถูก
81.
ยืนหยัดความถูกต้อง
82.
เลือกทางที่ถูก
83.
ความเมตตาเริ่มที่เรา
84.
ฉันเป็นเหมือนดวงดาว
85.
ฉันจะกล้าหาญ
86.
ฉันจะทำตามเเผนของพระเจ้า
88.
ชายหนุ่มที่เตรียมพร้อม
90.
ฉันอยากเป็นผู้สอนศาสนาเดี๋ยวนี้
91.
ฉันหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา
92.
เราจะนำความจริงไปทั่วหล้า (กองทัพของฮีลามัน)
94.
ถูกเรียกให้รับใช้
96.
ส่องไป
บ้านเเละครอบครัว (Return to top)
98.
ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์
99.
ฉันชอบมองดูพระวิหาร
100.
ฉันกำลังทำประวัติครอบครัว
101.
สวดเป็นครอบครัว
102.
รักได้เอ่ยที่นี่
104.
ครอบครัวที่เเสนสุขสันต์
105.
วันเสาร์
106.
ชื่อที่ฉันรักที่สุด
107.
คุณเเม่หนูรักเเม่
108a.
คุณเเม่ที่รัก
108b.
เมื่อเราช่วยเหลือ
109.
ฉันไปเดินเล่นเสมอ
110.
คุณพ่อกลับบ้าน
111.
คุณพ่อของฉัน
112.
คุณยาย
113.
เมื่อคุณตามา
114.
ร้องเพลงตามทาง
ความสนุกสนานเเละกิจกรรม (Return to top)
116.
ลำธารเล็กๆ พูดว่า “จงให้”
117.
ฝนตกพรำๆ อยู่ทั่วไป
118.
ข้าวโพดคั่ว
119.
เมล็ดเล็กๆนอนหลับอยู่
120.
โอ เธอทำอะไรในหน้าร้อน?
121.
ยังมีมนุษย์หิมะ
122.
ฉันคิดว่าโลกเรานี้ยิ่งใหญ่
123.
โลกสวย
124.
จงเปล่งเสียงและร้อง
125.
หากว่าเรานั้นมีความสุข
126.
ฉันมีสองมือน้อยๆ
127.
บานพับ
128.
ยิ้ม
129a.
ศีรษะ ไหล่ เข่า และเท้า
129b.
แสนสนุก
130.
เพลงสวัสดี
131.
สีปฐมวัยของเรา
132.
คนมีปัญญาและคนโง่
133.
เธอมีวันเกิด (ขับร้องหมุนเวียน)
134.
สุขสันต์ สุขสันต์ วันเกิด
เพลงพิเศษ (Return to top)
136.
เพลงลากเกวียน
137.
ผู้บุกเบิกน้อยร้องเพลงเมื่อพวกเขาเดินไป
138.
เป็นผู้บุกเบิก
140.
สิ่งที่ฉันทำ
142.
โฮซันนา อีสเตอร์
144.
โอบโลกไว้ด้วยมือผองเรา
146.
ในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้น
148.
การกลับใจ

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video