សៀវភៅ​ចម្រៀង​កុមារ​នៃ

សៀវភៅ​ចម្រៀង​កុមារ​នៃសាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវរីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ

Children’s Songbook, Khmer (Cambodian).
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2014. Only known edition. 121 songs.

Availability

Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

ព្រះ​វរបិតា​សួគ៌របស់​ខ្ញុំ(Return to top) Information Church Links Download Media

2. ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. កូន​ចៅ​ទូ​ទាំង​ពិភព​លោក

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. ការ​អធិស្ឋាន​របស់​កុមារ

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. ខ្ញុំ​ដឹង​ព្រះ​បិតា​រស់

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. ខ្ញុំ​អរគុណ​ព្រះ​វរបិតា

Words: Anon.

Music: George Careless

10. បិតា​ខ្ញុំ​នឹង​មាន​គារវភាព

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. ដោយ​គោរព ដោយ​ស្ងៀម​ស្ងាត់

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. គារវភាពជាក្តីស្នេហ៍

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. ខ្ញុំ​ព្យាយាម​មាន​គារវភាព

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. តើ​កុមារ​តូច​ដូច​ខ្ញុំ?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. អរគុណ​ព្រះបិតា

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. ព្រះ​វរបិតា​ស្រឡាញ់​​ខ្ញុំ

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. សម្រាប់​សុខភាព​រឹង​មាំ (ច្រៀង​ជា​ជុំ)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. យើង​បន្ទន់​កេសា

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

ព្រះ​អង្គ​សង្គ្រោះ​(Return to top) Information Church Links Download Media

20. ទ្រង់​បញ្ជូន​បុត្រា​ទ្រង់​មក

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. កាល​យ៉ូសែប​ទៅ​ឯ​បេថ្លេហិម

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. ផ្កាយ​ចាំង​ពន្លឺ

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. គ្រាមួយនៅក្នុងក្រោលដ៏រាបសា

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. ផ្ទុំ​​នៅ​ក្នុង​ស្នូក​ទី​ឆ្ងាយ​

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

28. ម៉ារាបំពេកូន

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. ឱ កូន​អើយ​កុំ​យំ

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. ចម្រៀង​រឿង​ព្រេង​ណូ​អែល

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. គ្រា​មួយ​កាល​ព្រះ​យេស៊ូវ​នៅ​តូច

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. ខ្ញុំគិតកាលខ្ញុំអានរឿងបុរាណដ៏ពិរោះ

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. សូម​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ពី​រឿង​ព្រះ​យេស៊ូវ

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. ព្រះ​យេស៊ូវ​ជា​សម្លាញ់​យើង

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. ព្រះ​យេស៊ូវ​ចង់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ជា​ពន្លឺ

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. ព្រះ​យេស៊ូវ​មាន​បន្ទូល​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. ខ្ញុំ​ព្យាយាម​ក្លាយ​ដូច​ព្រះ​យេស៊ូវ

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. ខ្ញុំ​ស្គាល់​ក្ដី​ស្នេហ៍​ព្រះ​សង្គ្រោះ

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​រស់​ឡើង​វិញ

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. តើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​រស់​ឡើង​វិញ​ឬ

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. ពេល​ទ្រង់​យាង​មក​ម្ដង​ទៀត

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. សាសនាចក្រ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

ដំណឹង​ល្អ(Return to top) Information Church Links Download Media

50. ជំនឿ

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. បិតា​សូម​ជួយ​កូន

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. ពេល​ខ្ញុំ​បាន​ជ្រមុជ​ទឺក

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. និទារឃរដូវ​មាស

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. ធ្វើ​តាម​ព្យាការី

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. បព្វជិតភាពបាន​ស្ដារ​ឡើង​វិញ

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. ផ្ទាំងមាស

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. រឿង​និទាន​ក្នុង​គម្ពីរ​មរមន

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. គម្ពីរ​ទាំង​ឡាយ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​មរមន

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. ភាពក្លាហានរបស់នីហ្វៃ

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. ស្វែង​រក​ គិត​ អធិស្ឋាន

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. ស្វែង​រក​ព្រះ​អម្ចាស់​ពី​ក្មេង

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. រក្សា​បទបញ្ញត្តិ

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដើរក្នុងពន្លឺ

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. ខ្ញុំ​នឹង​ឆាប់​ធ្វើ​តាម

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. ខ្ញុំ​ចង់​រស់​តាម​ដំណឹង​ល្អ

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. ព្រះ​បាន​ប្រទាន​វិហារ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. ចូរ​អ្នក​ស្រឡាញ់​គ្នា

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. សូម​ប្រាប់​កូន​ ឱព្រះ​អង្គ​អើយ

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. ទី​ក្ដី​ស្នេហ៍

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. ខ្ញុំ​នឹង​ដើរ​ជា​មួយ​អ្នក

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. ហ៊ាន​នឹង​ធ្វើ​ត្រូវ

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

81. ឈរ​ដោយ​សុចរិត

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. ជ្រើស​រើស​ផ្លូវ​ត្រូវ

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. ចិត្ត​ល្អ​ចាប់​ផ្ដើម​នឹង​ខ្ញុំ

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. ខ្ញុំ​ជា​ដួង​តារា

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ក្លាហាន

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​តាម​ផែនការ​ព្រះ

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. យុវជនត្រៀម​ខ្លួន

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. ខ្ញុំ​ចង់​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ផ្សាយ​សាសនា​ពេល​នេះ

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​គេ​ហៅ​ខ្ញុំ​ទៅ​បម្រើ

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. យើងនឹងនាំការពិតទ្រង់ដល់លោកិយ (កងទ័ពហេលេមិន)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. ហៅ​ឲ្យបម្រើ

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. រះឡើង

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

គេហដ្ឋាន និង​ក្រុមគ្រួសារ(Return to top) Information Church Links Download Media

98. ក្រុមគ្រួសារអាចនៅជាមួយគ្នាជានិរន្តរ

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​មើល​ព្រះ​វិហារ​បរិសុទ្ធ

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. ខ្ញុំ​កំពុង​ធ្វើ—ពង្ស​ប្រវត្តិ

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. អធិស្ឋានជាគ្រួសារ

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. យើង​និយាយ​ដោយ​ស្នេហ៍

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. ក្រុម​គ្រួសារ​រីក​រាយ

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. ថ្ងៃ​សៅរ៍

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. នាម​ដ៏ពិសិដ្ឋ

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. ម៉ាក់​កូន​ស្រឡាញ់​ម៉ាក់

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. ម៉ាក់​ជា​ទី​ស្រឡាញ់

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. ពេល​យើង​ជួយ

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. ខ្ញុំដើរកម្សាន្តញឹកញាប់

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. លោក​ប៉ា​មក​ផ្ទះ

Words: Anon.

Music: Frances K. Taylor

111. ប៉ា​ខ្ញុំ

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. ជីដូន​ខ្ញុំ

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. ពេល​លោកតា​មក

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. ច្រៀង​តាម​ផ្លូវ​ទៅ​ផ្ទះ

Words: Traditional song

Music: Traditional song

សកម្មភាព​សប្បាយ(Return to top) Information Church Links Download Media

116. អូរ​តូច​និយាយ​ថា ​« ឲ្យ »

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. ភ្លៀង​ធ្លាក់​សព្វ​គ្រប់​ទិស​ទី

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. ពោត​លីង​ផ្ទុះ​រីក

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. គ្រាប់​ពូជ​តូច​ដេក​ស្រួល​សម្ងំ

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. អ៎ូ​ ! តើ​អ្នក​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះក្នុង​រដូវ​ក្ដៅ ?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. គ្រា​មួយ​មាន​មនុស្ស​ព្រិល

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. ខ្ញុំ​គិត​ថា​លោកិយ​រុង​រឿង

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. លោកិយ​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. ចូរ​បន្លឺ​សំឡេង​ច្រៀង​

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. បើ​អ្នក​សប្បាយ

Words: Anon.

Music: Anon.

126. ខ្ញុំ​មាន​ដៃ​តូច​ទាំង​ទ្វេ

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. គន្លាក់​ឆ្អឹង

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. ញញឹម

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. ក្បាល​ ស្មា ជង្គង់​ និង​ជើង

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. សប្បាយ​ធ្វើ​ការ

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. បទសួស្ដី

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. ពណ៌​ថ្នាក់​កុមារ​របស់​យើង

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. មនុស្ស​ប្រាជ្ញា​ និង​មនុស្ស​ល្ងង់

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. អ្នក​មាន​ថ្ងៃ​កំណើត​មួយ (ច្រៀង​ជា​ជុំ)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. រីក​រាយ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​កំណើត

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

ចម្រៀង​ជ្រើស​រើស(Return to top) Information Church Links Download Media

136. ចម្រៀង​ក្រុម​រទេះ​រុញ​

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. កុមារត្រួសត្រាយផ្លូវច្រៀងពេលគេដើរ

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ត្រួស​ត្រាយ​ផ្លូវ

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

139. នៅ​លើ​ចុង​ឈើ

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Anon.

Music: Anon.

140. ខ្ញុំ​រស់​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

141. ដើម្បី​គិត​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Robert Cundick

142. នេះជាបុត្រសំណព្វយើង

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

143a. ផ្ទះ

Words: Caroline Eyring Miner

Music: K. Newell Dayley

143b. សូម​ស្ដាប់​ សូម​ស្ដាប់ (ច្រៀងជាជុំ)

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

144. ទ្វារ​ទី​ជំនុំ

Words: Dorothy Little Read

Music: Dorothy Little Read

145a. ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​អធិស្ឋាន

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

145b. ខ្ញុំ​រីក​រាយ​ថ្វាយ​ដង្វាយ​មួយ​ភាគ​ដប់

Words: Ruth Benson Lehenbauer

Music: Ruth Benson Lehenbauer

146. អ្នក​គ្រូ តើ​អ្នក​គ្រូ​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ​ទេ ?

Words: Michael F. Moody

Music: Michael F. Moody

148. ធ្វើ​តាម​ដូច​ខ្ញុំ​ធ្វើ

Words: Anon.

Music: Folk style

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x