Хүүхдийн Дууны Ном

Хүүхдийн Дууны Ном

Children’s Songbook, Mongolian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2019. Only known edition. 119 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Миний Тэнгэрлэг Эцэг (Return to top)
2.
Би Бурханы хүүхэд

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
I Am a Child of God

4.
Бүх дэлхийн хүүхдүүд

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

Other versions of this song:
Children All Over the World

6.
Хүүхдийн залбирал

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
A Child’s Prayer

8.
Ариун Эцэг минь амьд

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Arr.: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

9.
Хайрт Эцэг минь Тандаа талархъя

Words: Anon.

Music: George Careless

Other versions of this song:
I Thank Thee, Dear Father

10.
Эцэг минь, би тайван намуухнаар

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
Father, I Will Reverent Be

11.
Даруухнаар, намуухнаар

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Reverently, Quietly

12.
Хүндэтгэл бол хайр

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

Other versions of this song:
Reverence Is Love

13.
Даруухан байхыг хичээнэ

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

Other versions of this song:
I Will Try to Be Reverent

14.
Над шиг ийм бяцхан хүүхэд

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

Other versions of this song:
Can a Little Child like Me?

15.
Тэнгэрлэг Эцэгтээ баярлалаа

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

Other versions of this song:
Thanks to Our Father

16.
Тэнгэрлэг Эцэг минь надад хайртай

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
My Heavenly Father Loves Me

18a.
Эрүүл мэнд, хүч чадлын төлөө (Ээлжлэн давтах)

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
For Health and Strength

18b.
Бид толгойгоо бөхийн

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
We Bow Our Heads

Аврагч (Return to top)
20.
Тэр Хүүгээ илгээсэн

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
He Sent His Son

22.
Иосеф Бетлехем рүү явахдаа

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

Other versions of this song:
When Joseph Went to Bethlehem

24.
Одод гялалзаж байв

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Stars Were Gleaming

25.
Эгэл нэгэн малын хашаанд

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

Other versions of this song:
Once within a Lowly Stable

26.
Тэжээлийн тэвшинд

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
Away in a Manger

28.
Мариагийн бүүвэйн дуу

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Mary’s Lullaby

30.
Өө, бяцхан үр минь

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Other versions of this song:
Christmas Cradle Song

32.
Есүс Христийн мэндэлсний дуу

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Other versions of this song:
The Nativity Song

34.
Есүс над шиг хүүхэд байв

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Jesus Once Was a Little Child

35.
Эрт үеийн сайхан түүхийг уншихдаа би

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

Other versions of this song:
I Think When I Read That Sweet Story

36.
Есүсийн түүхүүдээс яриач

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

Other versions of this song:
Tell Me the Stories of Jesus

37.
Есүс бидний хайртай найз

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Jesus Is Our Loving Friend

38.
Есүс намайг нарны туяа шиг байгаасай гэдэг

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Jesus Wants Me for a Sunbeam

39.
Бусдыг хайрлаж, хүндлэхийг Есүс заасан юм

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Jesus Said Love Everyone

40.
Би Есүс шиг байхыг хичээнэ

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I’m Trying to Be like Jesus

42.
Би Аврагчийн хайрыг мэдэрдэг

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
I Feel My Savior’s Love

44.
Есүс амилсан

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

Other versions of this song:
Jesus Has Risen

45.
Есүс үхлийн дараа үнэхээр амилсан уу?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

Other versions of this song:
Did Jesus Really Live Again?

46.
Түүнийг дэлхийд дахин ирэхэд

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

Other versions of this song:
When He Comes Again

48.
Есүс Христийн Сүм

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
The Church of Jesus Christ

Сайн мэдээ (Return to top)
50.
Итгэл

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Faith

52.
Эцэг минь гуйя, надад туслаач

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
Help Me, Dear Father

53.
Намайг баптисм хүртэхэд

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

Other versions of this song:
When I Am Baptized

54.
Баптисм

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Baptism

56.
Ариун Сүнс

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
The Holy Ghost

57.
Хаврын нэгэн өдөр

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
On a Golden Springtime

58.
Бошиглогчийг дага

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

Other versions of this song:
Follow the Prophet

60.
Санваарыг сэргээлээ

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

Other versions of this song:
The Priesthood Is Restored

61.
Алтан ялтсууд

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

Other versions of this song:
The Golden Plates

62.
Мормоны Номын түүхүүд

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

Other versions of this song:
Book of Mormon Stories

63.
Мормоны Номын номнууд

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

Other versions of this song:
The Books in the Book of Mormon

64.
Нифайн зориг

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Other versions of this song:
Nephi’s Courage

66.
Залбирч, эргэцүүлж, эрэлхийлэн хайх ёстой

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

Other versions of this song:
Search, Ponder, and Pray

67.
Их Эзэнийг эрэлхийл

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

Other versions of this song:
Seek the Lord Early

68.
Зарлиг бүгдийг дагацгаая

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Arr.: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

70.
Хайрын гэрэлд байхыг надад заагаач

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

71.
Дуулгавартай очно

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Other versions of this song:
Quickly I’ll Obey

72.
Би сургаалын дагуу амьдармаар байна

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

Other versions of this song:
I Want to Live the Gospel

73.
Их Эзэн надад ариун сүм өгсөн

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
The Lord Gave Me a Temple

74.
Бие биенээ хайрлаач

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Other versions of this song:
Love One Another

75.
Хэлээч, Эзэн минь

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

Other versions of this song:
Tell Me, Dear Lord

76.
Хайр байх газар

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

Other versions of this song:
Where Love Is

78.
Би үргэлж Тантай байх болно

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I’ll Walk with You

80.
Зөвийг чи хий

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

Arr.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Dare to Do Right

81.
Үнэний төлөө зогс

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Stand for the Right

82.
Зөвийг сонго

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Choose the Right Way

83.
Би элэгсэг нэгэн баймаар байна

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Kindness Begins with Me

84.
Үргэлж од шиг гялалзаж явна

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

Other versions of this song:
I Am like a Star

85.
Би зоригтой байна

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
I Will Be Valiant

86.
Би Бурханы зааснаар амьдарна

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
I Will Follow God’s Plan

88.
Би эр хүн болно

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

Other versions of this song:
A Young Man Prepared

90.
Би яг одоо номлогч болохыг хүсч байна

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
I Want to Be a Missionary Now

91.
Номлогчийн ажилд дуудаасай

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

Other versions of this song:
I Hope They Call Me on a Mission

92.
Бид энэ дэлхийд Түүний үнэнийг авчирна (Хиламаны арми)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
We’ll Bring the World His Truth

94.
Үйлчлэхээр дуудагдлаа

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

96.
Үргэлж гэрэлт

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Shine On

Гэр орон ба гэр бүл (Return to top)
98.
Гэр бүл үүрд хамт байх болно

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

99.
Би ариун сүм харах дуртай

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I Love to See the Temple

100.
Гэр бүлийнхээ түүхийг би хөтөлдөг

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
Family History—I Am Doing It

101.
Гэр бүлийн залбирал

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Other versions of this song:
Family Prayer

102.
Бидэнд хайр байдаг юм

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
Love Is Spoken Here

104.
Аз жаргалтай гэр бүл

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
A Happy Family

105.
Бямба гараг

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

Arr.: Chester W. Hill

Other versions of this song:
Saturday

106.
Хамгийн сайхан хүмүүс

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
The Dearest Names

107.
Ээж тандаа хайртай шүү, хайртай би

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Mother, I Love You

108a.
Ээж минь

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
Mother Dear

108b.
Бусдад туслах дуртай

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

Other versions of this song:
When We’re Helping

109.
Гоё цэцэгтэй нугаар би зугаалах дуртай

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
I Often Go Walking

110.
Аав гэртээ ирлээ

Words: Anon.

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
Daddy’s Homecoming

111.
Аав минь

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

Other versions of this song:
My Dad

112.
Эмээ

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

Other versions of this song:
Grandmother

113.
Өвөө ирлээ

Words: Marian Major

Music: Marian Major

Other versions of this song:
When Grandpa Comes

Not available due to copyright restrictions.

114.
Гэртээ харих замдаа дуулаарай

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Other versions of this song:
Sing Your Way Home

Хөгжилтэй тоглоом ба үйл ажиллагаа (Return to top)
116.
Бяцхан горхи урсаж байна

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
“Give,” Said the Little Stream

117.
Бороо сайхан орж байна

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Rain Is Falling All Around

118.
Попкорн

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

Arr.: Betty Lou Cooney

Other versions of this song:
Popcorn Popping

119.
Газар дээр унасан үрнүүд

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Little Seeds Lie Fast Asleep

120.
Дэлгэр зун чи юу хийдэг вэ?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

Other versions of this song:
Oh, What Do You Do in the Summertime?

121.
Нэгэн удаа том цасан хүн байжээ

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Once There Was a Snowman

122.
Хорвоо дэлхий маш гайхалтай

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
I Think the World Is Glorious

123.
Сайхан дэлхий

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
The World Is So Lovely

124.
Дуугаа өргөн дуулъя

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

Other versions of this song:
Lift Up Your Voice and Sing

125.
Хэрвээ сайхан амьдарч байвал

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
If You’re Happy

126.
Миний бяцхан гар

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

Other versions of this song:
I Have Two Little Hands

127.
Яг л хаалганы нугас шиг

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
Hinges

128.
Инээмсэглээрэй

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

Other versions of this song:
Smiles

129a.
Толгой, мөр, өвдөг, хөл

Words: Anon.

Music: English folk song

Other versions of this song:
Head, Shoulders, Knees, and Toes

129b.
Хөгжилтэй

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

Other versions of this song:
Fun to Do

130.
Сайн уу

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

Other versions of this song:
Hello Song

131.
Хүүхдийн ангийн өнгөнүүд

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

Other versions of this song:
Our Primary Colors

132.
Мэргэн мунхаг хоёр

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

Other versions of this song:
The Wise Man and the Foolish Man

133.
Чиний төрсөн өдөр (Ээлжлэн давтах)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
You’ve Had a Birthday

134.
Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Other versions of this song:
Happy, Happy Birthday

Сонгогдсон дуунууд (Return to top)
136.
Гар тэрэгтнүүдийн дуу

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

Other versions of this song:
The Handcart Song

137.
Анхдагчийн хүүхдүүд

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

Other versions of this song:
Pioneer Children Sang As They Walked

138.
Анхдагч болохын тулд

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

Arr.: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
To Be a Pioneer

140.
Би тэнгэрт амьдардаг байсан

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

Other versions of this song:
I Lived in Heaven

141.
Есүс баптисм хүртэхэд

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
When Jesus Christ Was Baptized

142.
Энэ бол Миний хайрт Хүү

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
This Is My Beloved Son

143.
Есүсийн талаар бодон хичээн суух нь

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Robert Cundick

Other versions of this song:
To Think about Jesus

144.
Есүсийн мэндэлсэн өдөр

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

Other versions of this song:
Picture a Christmas

145.
Энэ бол Бурханы өргөө

Words: Louise M. Oglevee

Music: William G. Oglevee

Other versions of this song:
This Is God’s House

146.
Сүмдээ очихдоо би

Words: Faye Glover Petersen

Music: Faye Glover Petersen

Other versions of this song:
When I Go to Church

147.
Сүмийн хаалга

Words: Dorothy Little Read

Music: Dorothy Little Read

Other versions of this song:
The Chapel Doors

148.
Намуун зөөлөн дуу

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

Other versions of this song:
The Still Small Voice


Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video