Zions Sange

Zions Sange

Zions Sange: En Samling af Udvalgte Sange

Zions Sange, Danish.
Salt Lake City, Utah, USA; Chicago, Illinois, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1910. First edition. 211 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgenrødens Straaler bryde
2.
Kom, alle Zions Sønner
3.
Vaagn op, hør Røsten lyder
4.
Nu Efraims Vægter synger
5.
Lad Zion i sin Pragt opgaa
6.
Guds Aand som en Ild
7.
Højt Zions Banner vajer
8.
Fryder eder, Zions Sønner
9.
Herligt det er
10.
O Brødre, højt velsignet vær
11.
Foraaret atter
12.
Atter kraftigt saltes Jorden
13.
Led os frem
14.
Nu Zions Sol paany opgaar
15.
Lover Gud med Jubelsang
16.
Kom! alle I Guds Mænd
17.
Vi glædes og frydes
18.
Salems Konges Præstedømme
19.
Fra Grønlands hvide Fjælde
20.
Nu Zions Banner vajer
21.
Som Staden der paa Bjærget staar
22.
Zions Kæmper, rusted’ ere
23.
Jeg er fremmed
24.
Kom, lad os nu Venner
25.
Vildledte Sjæl som gaar
26.
Glæd dig, Zion!
27.
Min Gud er mit Lys
28.
Fred dig, o Jord!
29.
Nu lyder atter Jesu Bud
30.
Vort Løsen er vor Tro og Daab
31.
Fra Lysenes Eng
32.
Da Kristi Kirke
33.
O Gud, jeg sov saa tryggelig
34.
Røsten snart lyder
35.
Fader vor i Himlen
36.
Evige Fader
37.
Stor Herren er, og til hans Pris
38.
Fredens Budskab nu fra Zion lyder
39.
Nu Israels Genløser
40.
Vor Gud, vi til dig raabe
41.
Nu forsamles vi
42.
Kom, Israels Ældster!
43.
Evigheds Pagt
44.
Zion, naar paa dig jeg tænker
45.
Ej sørg for dem
46.
Da du styrket fra dit Leje
47.
Jeg føler nu en Glæde
48.
Naar skal vi vel ses igen?
49.
Nærmere, Gud, til dig
50.
O min Fader, du som kender
51.
Brudte ere Mørkets Lænker
52.
O du Zion i Vest
53.
Nu Farvel vi eder byde
54.
Om Guds Stad man taler herligt
55.
O min Fader, du som troner
56.
Skønne Dag!
57.
O Herre, lad mig komme frem
58.
Vift stolt paa Kodans Bølge
59.
Vor Herre, Zebaoth!
60.
Du Dødens Overvinder
61.
O sig, hvad er Sandhed?
62.
O hører, I Slægter
63.
Glade vi os sammenklynge
64.
En Dag jeg paa et ensomt Sted
65.
O Fader, lad mit Hjærte faa
66.
Lovpriser vor Frelser
67.
Naar er vor Trængsel omme?
68.
Salige Haab!
69.
Nu vi os forsamle her
70.
Er Gud for os
71.
Fra Himlens høje Hvælv
72.
Morgenen saa dejlig oprinder
73.
Naar skal vort Øje
74.
Nu kom der Bud
75.
Pris Gud, fra hvem hvert Gode kom
76.
Det er forvist paa Tiden snart
77.
O min Fader, du som troner
78.
Almagts Gud
79.
En stakkels sorgbetynget Mand
80.
Israels Haab paany oplives
81.
Vi synge vil i Hjærtens Fryd
82.
Hist bag Vestens fjerne Høje
83.
Fader vor paa Himlens Trone
84.
Messiæ Evangelium
85.
Kom dog Alle, Store, Smaa
86.
Kærlighed er Lysets Kilde
87.
Langt, langt herfra
88.
Gør hvad er ret
89.
Der er et Land
90.
Vaagn, Jordens Slægter
91.
O skønne Lys
92.
Elskte Zion, Herrens Stad
93.
Nu Zion beredes
94.
Nu fryd mit Hjærte finder
95.
Jesus, min Frelser kær
96.
Ydmygt, med Ærbødighed
97.
O Brødre, lad os henrykt smile
98.
Er Gud for mig
99.
Se paa Zion—Herrens Værk
100.
Guds Rige lig et Sennepskorn
101.
O Herre, jeg med ydmygt Sind
102.
Blomstre, som en Rosengaard
103.
Lover din Herre
104.
Udrust dig, Helt fra Golgatha!
105.
O Herre, hør min stille Bøn!
106.
Priser Profeten
107.
I Østen stiger Solen op
108.
Sin Vogn gør han af Skyer blaa
109.
Jesus, min Frelser kær
110.
Hvilken smuk og yndig Morgen!
111.
Hvormed er Lammets Brud vel lig?
112.
Jeg tjener Gud, mens jeg er ung
113.
Jeg veed, paa hvem jeg bygger
114.
Saa sikker er Grundvold
115.
Brødre, tør vi ihukomme
116.
Elskte Zion, stærkt du stande
117.
Igennem Nat og Trængsel
118.
Se Morgenstjærnens Straalers Glans
119.
God Morgen! mine Venner smaa
120.
Tænk ej, naar til Zion I drage
121.
Vaagn min Sanger af din Slummer
122.
I Kirtland Zions Tempel stod
123.
Velsign, o Gud, dit Folk!
124.
Fuld af Gerning er min Dag
125.
Vi atter forsamlade ere
126.
Lad hvert et Hjærte frydes
127.
De lette Bud i Skib med Rør
128.
Sejerfuld Zion
129.
Fred hviler over Land og By
130.
Der er Skønhed her paa Jord
131.
Profeten Esaias stor
132.
Naar Verden er kold
133.
O, Zions Land
134.
O kom, du Zions Konge, kom!
135.
I Morgenlysets gyldne Glans
136.
Der er dejligt udi Skoven
137.
Venner, kom!
138.
Kom til vor Søndagsskole
139.
Kom, Hellige!
140.
For dig vi komme
141.
Zion sig fryder
142.
Hører Jordens Stammer, Slægter
143.
For dig, o Fader, vil vi bøje
144.
Du Dødens Overvinder
145.
Aand over Aander!
146.
Om af Trængsel du maa prøves
147.
Se en Gang, hvor Tiden gaar
148.
Vær velkommen, Søndag Morgen
149.
O, du Salighedens Klippe
150.
Kom, lad os igen
151.
Hav Tak for Profeten, du sendte
152.
I vort elskte Deseret
153.
Atter vi samles
154.
Naar skal jeg møde dig?
155.
Mon hjemme i Dalen jeg savnes
156.
Gode Gud og Fader
157.
Se, Guds Rige nu frembryder
158.
Hvad var skuet udi Himlen?
159.
Min Fader i Himlen
160.
Lader Guds Aands stille Hvisken
161.
O Helligaand, mit Liv, min Lyst
162.
Kom, lytter til Profetens Røst!
163.
Han lever! Vor Forløser stor
164.
Messias han kommer!
165.
Du, som dadler og fordømmer
166.
Ventende paa Høstens Mejer
167.
Kom, I som har gjort Pagt
168.
I Dag skinner Solen
169.
Guds Kirke er vor Klippeborg
170.
Jorden med sit Blomsterflor
171.
Kære Barn, din Gud er nær dig
172.
Lad ej dit Hjærte tvivle
173.
Den ukendte Grav
174.
Mester, se Uvejret truer
175.
Jesus, jeg mit Kors har taget
176.
Hosianna
177.
Se et Land!
178.
Fra Himlens høje Hvælv (Trio og Kor)
179.
Saa yndelig Guds Kirke staar
180.
Forfærdes ej, du lille Hob!
181.
Hør i din Enbaarnes Navn
182.
Tak, Fader, Tak, du sendte Sønnen!
183.
Kom, Brødre, Søstre
184.
Hør, hvor Juleklokken ringer
185.
Naar Hjærtet for det Sande slaar
186.
Tak for vor Skole!
187.
Tak, Fader, du mig Livet gav
188.
Solen er slukket
189.
Lovet være du, Herre Krist
190.
O Bønnestund, hvor skøn til mig
191.
Skal vi svigte vore Pagter?
192.
Venligt Aftenstjærnen tindrer
193.
Blæs sagte, I Storme!
194.
Det lufter mildt i Høst
195.
Livets Regn og Solskin
196.
Den Tro, som Jesum favner
197.
Til Kamp, til Kamp for Zions Stad!
198.
Dejlig er Jorden
199.
Før Jorden frem af Kaos sprang
200.
Modig maa vi kæmpe
201.
Hvor er vel Zion, Herrens Stad?
202.
Der er et herligt Ord
203.
Alle Vegne, hvor jeg vanker
204.
Jeg prise vil min Fader stor
205.
Tys! Vær stille! Øret bøj
206.
Der er et yndigt Land
207.
Ja, vi elsker dette Landet
208.
Solnedgang
209.
Langt borte fra den Taagesky
210.
America
211.
Amerika

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video