Tohi Hiva ʻa e Fānaú

Tohi Hiva ʻa e Fānaú

Tohi Hiva ʻa e Fānaú ʻo e Siasu ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

Children’s Songbook, Tongan.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. Only known edition. 122 songs.

English approval: 6/96. Book © 1993, 1995, 1996 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Ko ʻEku Tāmai Hēvaní (Return to top)
2.
Fānau Au ʻa e ʻOtuá
4.
ʻA e Fānau Kotoa ʻi he Māmaní
6.
Lotu ʻa ha Kiʻi Tamasiʻi
8.
ʻOku Mo ʻui ʻEku Tamaí
9.
ʻOku ou Fakamālō Atu ʻe Tamai
10.
Tamai Te u ʻApasia
11.
Loto ʻApasia
12.
ʻApasia Ko e ʻOfá
13.
Te u Feinga Ke u ʻApasia
14.
ʻE Hangē Nai ha Taha ko Aú?
15.
Fakafetaʻi ʻe Tamai
16.
Oku ʻOfa ʻEku Tamai Hēvaní ʻIate Au
18a.
Moʻui Lelei mo e Mālohi (Hiva Taufetuli)
18b.
Punou Ho ʻUlu
Ko e Fakamoʻuí (Return to top)
20.
Naʻá Ne Fekau Hono ʻAló
22.
Fononga ʻa Siosefa ki Pētelihemá
24.
Ngaahi Fetuʻu Ne Uló
25.
ʻI he Fale ʻo e Fanga Manú
26.
Naʻe ʻAloʻi Mai ʻa Sīsū Kalaisi
28.
Ūpē ʻa Melé
30.
Fiemālie Pē Siʻeku Tama
32.
Ko e Hiva ʻAloʻí
34.
Ko Sīsuú Naʻá Ne Hangē Ha kiʻi Tamasiʻí
35.
ʻOku ou Fakakaukau ʻI heʻeku Lau ʻa e Talanoa Mālie ko iá
36.
Talamai ʻa e Ngaahi Talanoa ʻo Sīsū
37.
Sīsū Hotau Kaumeʻa ʻOfá
38.
Fiemaʻu Au ʻe Sīsū Ke u Ulo Hangē ko ha Hueló
39.
Folofola ʻa Sīsū “Feʻofaʻaki”
40.
ʻOku ou Feinga ke Hangē ko Sīsuú
42.
ʻOku Ongo ʻa e ʻOfá
44.
Kuo Toetuʻu ʻa Sīsū
45.
Naʻe Toetuʻu Nai ʻa Sīsū?
46.
ʻO Ka Ne Ka Toe Haʻú
48.
Ko e Siasi ʻo Sīsū Kalaisí
Ko e Ongoongoleleí (Return to top)
50.
Ko e Tuí
52.
Tokoniʻi Au Tamai
53.
ʻI heʻeku Papitaisó
54.
Ko Hoku Papitaisó
56.
Ko o Laumālie Māʻoniʻoní
57.
ʻI he ʻAho Tōtaʻu Fakaʻofoʻofá
58.
Muimui He Palōfitá
60.
Mafai Kuo Toe ʻOmí
61.
Ko e Peleti Koulá
62.
Ngaahi Talanoa ʻo e Tohi ʻa Molomoná
63.
Ko e Ngaahi Tohi ʻi he Tohi ʻa Molomoná
64.
Loto-toʻa ʻa Nīfaí
66.
Fekumi, Fifili pea mo Lotu
67.
Fekumi Kei Siʻi Ki he ʻEikí
68.
Tauhi ʻa e Ngaahi Fekaú
70.
Akoʻi Au Ke u ʻEva He Maamá
71.
Te u Talangofua Leva
72.
Te u Moʻuiʻaki e Kosipelí
73.
Ko Hoku Temipale Mei he ʻEikí
74.
Ke Mou Feʻofaʻaki
75.
Tala mai ʻEiki
76.
Feituʻu ʻOku ʻI ai ʻa e ʻOfá
78.
Te u ʻAʻeva Pea mo Koe
80.
Feinga Faitotonu
81.
Tuʻu ʻI he Totonú
82.
Fili e Hala Totonú
83.
Ko e Anga-ʻofá ʻe Kamata ʻIate Au
84.
Ko ha Foʻi Fetuʻu Au
85.
Te u Loto-toʻa
86.
Te u Muimui he Palani ʻa e ʻOtuá
88.
Talavou Mateuteu
90.
ʻOku ou Fie Hoko Leva ko ha Faifekau
91.
Oku ou ʻAmanaki ʻe Ui Au Ke u ʻAlu ʻo Ngāue Fakafaifekau
92.
ʻOmi Ki Māmani ʻEne Moʻoní (Kau Tau ʻa Hilamaní)
94.
Fanongo, ko e ʻEikí ʻoku Ui
96.
Ulo Atu
ʻApí mo e Fāmilí (Return to top)
98.
Ko e Fāmilí ke Taʻe Ngata
99.
Fie Siofia Ha Temipale
100.
Tohi Hohokó—ʻOku ou Fai Ia
101.
Lotu Fakafāmili
102.
Leaʻaki Heni e ʻOfá
104.
Ko ha Fāmili Fiefia
105.
ʻAho Tokonaki
106.
Ko e Ngaahi Hingoa Funganí
107.
ʻE Faʻē ʻOku ou ʻOfa Atu
108a.
Siʻi Faʻē
108b.
ʻI heʻetau Tokoní
109.
ʻOku Faʻa ʻEveʻeva
110.
Foki ʻa Tetí
111.
ʻEku Tamai
112.
Kui Fefiné
113.
ʻO ka Haʻu ʻEku Kui Tangatá
114.
Hiva Ho Hala ki ʻApí
Fakafiefiá mo e ʻEkitivitií (Return to top)
116.
Pehē kiʻi Vaitafé “Foaki”
117.
Ko e ʻUhá Kuo Tō Takai
118.
Fuaʻi Koane
119.
Māʻu Mohe Tengaʻi ʻAkaú
120.
Ko e Hā ʻOkú ke Fai ʻI he Faʻahitaʻu Māfaná?
121.
Tokua Ne ʻI ai ha Tangata Sinou
122.
ʻOku Nāunauʻia ʻa e Māmaní
123.
Fakaʻofoʻofa ʻa Māmaní
124.
Hiki Hake Ho Leʻó Pea Hiva
125.
Kapau ʻOkú Ke Fiefia
126.
Ko Hoku Ongo Kiʻi Nima ʻe Ua
127.
Ngaahi Hokó
128.
Malimali
129a.
ʻUlu, Uma, Tui mo e Vaʻe
129b.
Fakafiefia Ke Fai
130.
Ko e Hiva Mālō e Leleí
131.
Ngaahi Lanu ʻo e Palaimelí
132.
Ko e Tangata Potó mo e Tangata Valé
133.
Kuo Hoko Ho ʻAho Fāʻeleʻí (Hiva Taufetuli)
134.
ʻAho Fāʻeleʻi Fieifa
Ngaahi Hiva Kehé (Return to top)
136.
Ko Hiva ʻo e Saliote Toho Laló
137.
Fānau Paioniá Ne Nau Hiva pē mo Lue Lalo
138.
Hoko Ko Ha Paionia
139.
Hala Tuʻusi he Toafá
140.
Tau toe Fakataha Mai
141.
Mohe ā ʻa Natula
142a.
Okú ne Tokangaʻi
142b.
Ko e Hiva ʻa e Tauhi-sipí (Hiva Taufetuli)
143a.
Fanga Kiʻi Lami Lelei
143b.
Oku Ou Fie ʻApasia
144.
I he ʻAiʻangakai ʻo e Manu
145.
Ko e Sākalamēnití
146.
Tamai
147.
Totongi ʻEku Vahe Hongofulú
148.
Talaʻofa e Lea ʻo e Potó

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video