Amaculo Zabadhala Nezingane

Amaculo Zabadhala Nezingane

Hymns and Children’s Songs, Zulu.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1986. Only known edition. 63 songs.

Book © 1986.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Yini Amaqiniso?
2.
Nga Phezulu Kwentaba
3.
Umkhululi Ka Israyeli
4.
Qhubeka, Nina Abangcwele
6.
Abantu Abangcwele
8.
Balizibuisiso Ngama Gamazo
10.
Asisebenzele Inkosi
12.
Wozani Bantawana Benkosi
13.
Lomsebenzi Muhle
14.
Sizo Cula Ngaphambili KwaJesu
15.
Kukhona Intaba
16.
Kuya Mangalisa
18.
Nkosi Baba, Silalele
19.
uJesu, Wazalwa Njengomuntukazana
20.
UJesu Wafa
21.
Hawu Nkulunkulu Babawethu
22.
Inhlakanipho Nothando Lwe Nkosi
23.
Ngiyakudinga, Jesu
24.
Siya Thoba, Baba Wethu
26.
Isikhathi Sasekuseni
28.
UMoya ka Nkulunkulu Ufana Nomlilo
30.
Asithokoze Manje
32.
Enza Okufanele
34.
Siya Ku Bonga Nkois ngom Profeti
36.
Ngiyazi Ukuthi Umkhululi Uyaphila
38.
Ukulunkulu Abe Nani
40.
UBaba Wethu Wase Zulwini
42.
Nase Kunothando
44.
Kungaba Khona Entabeni
46.
Uthandazile Namhlanjena?
47.
Mangisondele
48.
Kude, Emathafeni Ka Juda
49.
Ngo Busuku Bokuthula
50.
Inkosi Ukristo Uvukile Namuhlanje
52.
Dumisa Indoda
54.
Uvukile
55.
Ngi Yazi Ubaba Uyaphila
56.
Uku Thandaza Kwasekhaya
57.
Ngi Ngane Kankulunkulu
58.
Ngi Yakubonga, Baba Wami
59.
Nase Ngi Funda Lendaba
60.
Ngi Fundise Ukuhamba Ekukhayeni
61.
Inkosi Yangipha Ithempeli
62.
Ngi Funa Ngibe Nomusa
63.
Ukwenza Okutanele
64.
Izithebe Zegolide
65.
Inhlonipho
66.
Mama ngiya kuthanda
67.
Gcina Imiyalo
68.
Nginezandla Ezimbili
69.
Masinya Ngizo Lalela
70.
Nginezinyawo Ezimbili
71.
Hlonipha, Thulani
72.
uJesu Ungumlusi Wami
73.
Sikhathi Somkhuleko
74.
Lubaq’ Oluhle
75.
Kuyezwakala ku Thixo
76.
Hlomani Izikhali Zika NKulunkulu
78.
Zidalwa Zonke Zakhe
79.
O Baba bethu, Nkosi
80.
Simshumayela uJesu
81.
Lizwe, Thokoza, Nans’ iNkos’
82.
Ngiyo Cula Ngobubele Benkosi

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video