Cov Nkauj Qhuas Vajtswv

Yexus Khetos lub Koom Txoos ntawm Tsoom Haiv Neeg Ntseeg hauv Hnub Nyoog Kawg Cov Nkauj Qhuas Vajtswv

Hymns, Hmong.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. Only known edition. 152 songs.

English approval: 11/02; translation approval: 11/02. Book © 1985, 1998.

Availability

Church History Library: M285.2 H99HMN 2015

Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Txum Tim txoj Moo Zoo Rov Qab Los(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Kaj Ntug Plaws Lawm

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Vajtswv tus Ntsuj Plig

Words: William W. Phelps

Music: English melody

3. Peb Zoo Siab Kawg

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Nyob Puag Saum Ib lub Roob

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

5. Ixayees tus Cawm Seej

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

6. Ixayees, Vajtswv Hu Nej

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

7. Ib tug Tim Tswv Nyob Siab

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

8. Ua Vajtswv Tsaug Rau Ib tug Yaj Saub

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

9. Los, Mloog Ib tug Yaj Saub lub Suab

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

10. Peb Thov Vajtswv Pab Koj

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

11. Yauxej Xamiv Thawj zaj Thov Vajtswv

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

12. Vajtswv Hlub tus Yaj Saub

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

13. Qhuas tus Txiv Neej

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

14. Ib tug Txiv Neej Txom Nyem Quaj Ntsuag

Words: James Montgomery

Music: George Coles

15. Los, Los cov Ntseeg

Words: William Clayton

Music: English folk song

16. Rau Laj Roob Ruaj Khov Kho

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

17. Cia Vajtswv cov Me Nyuam Los

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

18. Los, Vaj Ntxwv tus Vaj Ntxwv

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Kev Qhuas thiab Kev Ris Txiaj(Return to top) Information Church Links Download Media

19. Zoo Siab, tus Tswv Tswj Kav!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

20. Txhua Yam Peb tus Vajtswv Tsim Muaj

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

21. Rau Ntiaj Teb txoj Kev Zoo Nkauj

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

22. Qhuas Vajtswv Nyob Saum Ntuj

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

23. Vajtswv Yeej Yog txoj Kev Hlub

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

24. Peb tus Vajtswv Yog Peb tus Pej Thuam

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

25. Peb Los Qhuas thiab Pe Hwm Koj

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

26. Peb tus Vajtswv uas Txhais Tes Muaj Hwj Chim

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

27. Thawb Mus Tom Ntej, Haiv Neeg Ntseeg

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

28. Coj Peb, Auj, tus Tswv Yehauvas

Words: William Williams

Music: John Hughes

29. Lub Hauv Paus Ruaj Nrees

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

30. Koj Zoo Kawg Nkaus

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

31. Tus Tswv Yog Qhov Kaj

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

32. Thov Vajtswv Ua Tsaug

Arr.: Edward Kremser

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

33. Los, Nej cov Neeg Siab Zoo Los

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

34. Me Tub, Me Ntxhais, Vajtswv Nyob Ze

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Kev Thov Vajtswv thiab Kev Pe Hawm(Return to top) Information Church Links Download Media

35. Lub Teeb, Thov Coj Kuv Kev

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

36. Tus Tswv Nyob Nrog Nraim Kuv

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

37. Nyob Ze Nrog Koj, Vajtswv

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

38. Xib Hwb, Muaj Cua Daj Cua Dub

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

39. Tus Tswv Yug Yaj Zov Kuv

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

40. Peb tus Cawm Seej txoj Kev Hlub

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

41. Los, Nrog Kuv Mus

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

42. Los Cuag Tswv Yexus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

43. Txawm Raug Kev Txom Nyem Los

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

44. Los, Peb uas Hlub tus Tswv

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

45. Thaum Ntseeg Tiag

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

46. Vajtswv Lus Txib Mos Muag

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

47. Kev Kaj Siab Nyob Qhov Twg?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

48. Txo lub Hwj Chim

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

49. Pab Kuv Ua Dawb Huv Ntxiv

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

50. Leej Txiv Saum Ntuj

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

51. Kuv Ntseeg Tswv Yexus

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

52. Kuv tus Txhiv Dim Muaj txoj Sia Nyob

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

53. Kuv Paub Yexus Tseem Muaj txoj Sia

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

54. Lus Tim Khawv

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

55. Koj Puas Tau Thov Vajtswv?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

56. Yexus, Thaum Kuv Tsuas Xav Txog Koj

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

57. Kev Thov Vajtswv

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

58. Cia tus Ntsuj Plig Dawb Huv Coj

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

59. Txoj Kev Thov Vajtswv

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

60. Kev Thov Vajtswv Yog lub Siab Xav

Words: James Montgomery

Music: George Careless

61. Maj Mam Hu Ib zaj Dawb Huv

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

62. Txoj Dej Num Zoo

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

63. Zoo Li Lwg uas Los Saum Ntuj Los

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

64. Peb Hu Nkauj Yuav Sib Ncaim

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

65. Thov Vajtswv Kom Peb Rov Sib Pom Dua

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

66. Tus Tswv, Ua Ntej Peb Sib Ncaim

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

67. Ziag No Hnub Twb Dhau Lawm

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

68. Kev Tshav Ntuj Zuj Zus Mus

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

69. Tus Tswv, Thov Koj Thaum Peb Sib Ncaim

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

70. Nyob Nrog Nraim Kuv; Twb Tsaus Ntuj Lawm

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

71. Nyob Nrog Nraim Kuv!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Lub Cim Nco Txog(Return to top) Information Church Links Download Media

72. Peb Muaj Siab Mog Siab Muag Thov Koj

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

73. Vajtswv Koj Mloog Peb cov Lus Thov

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

74. Vajtswv uas Nyob Mus Ib Txhis

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

75. Thaum Peb Los Txais lub Cim Nco Txog

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

76. Yexus ntawm Naxales, Cawm Seej, Vaj Ntxwv

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

77. Peb Yuav Hu Nkauj Nco Txog Yexus

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

78. Vajtswv Hlub Peb, Nws Thiaj Xa Nws Leej Tub Los

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

79. Nco tus Raug Ntsia Saum Ntoo Khaub Lig

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

80. Saib Seb tus Cawm Seej txoj Kev Tuag

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

81. Saum Ntoo Khaub Lig Nyob Pem lub Roob

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

82. Kuv Zoo Siab Yexus Hlub Kuv

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

83. Muaj Ib lub Roob Ntsuab

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

84. Vajtswv Muaj Tswv Yim thiab Hlub Peb

Arr.: Lowell Mason

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

85. Yexus Tau Yug Los Ua Me Nyuam

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Lub Caij Easter(Return to top) Information Church Links Download Media

86. Nws Sawv Rov Los

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

87. Yexus Sawv Rov Los Hnub No

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Christmas(Return to top) Information Church Links Download Media

88. Ntiaj Teb Zoo Siab

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

89. Nej cov Ntseeg Tswv Yexus Los

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

90. Peb Hnov cov Tim Tswv Nyob Saud

Words: French carol

Music: French carol

91. Hmo Muaj Hmoov Zoo

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

92. Nyob Hauv Ib lub Dab Nyuj

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

93. Thaum Ib Tag Hmo zaj Ntawd Tau Los

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

94. Au lub Me Zej Zos Npelehees

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

95. Cov Neeg Yug Yaj Hauv Yudais lub Teb Chaws

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

96. Thawj zaj Nau-es

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Lwm cov Ntsiab Lus Tshwj Xeeb(Return to top) Information Church Links Download Media

97. Rau Qhov Koj Tau Pub Ntau rau Kuv

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

98. Tus Tswv, Kuv Yuav Nrog Koj Mus

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

99. Peb Tab Tom Taug Raws Kev Yeeb Koob

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

100. Tus Tswv Yug Yaj Muaj lub Siab Hlub

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

101. Kuv Puas Tau Ua Zoo Hnub No?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

102. Ua Zoo Thaum Tseem Tshav Ntuj Nrig

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

103. Muaj Tshav Ntuj Nrig Hauv Kuv Siab Hnub No

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

104. Koj Ua Tau Kom txoj Kev Kaj

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

105. Hnub No, Thaum Tseem Tshav Ntuj

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

106. Ua Kom Tshav Ntuj

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

107. Qhuas Vajtswv, tus Foom Koob Hmoov Los

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

108. Cia Peb Ib Leeg Hais Lus Zoo rau Ib Leeg

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

109. Ua Qhov uas Yog

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

110. Xaiv Qhov Yog

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

111. Siv Dag Zog Ua Hauj Lwm

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

112. Suav Nej cov Koob Hmoov Ntau

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

113. Cia Peb Sawv Daws Sib Zog Ua Vajtswv Tes Num

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

114. Tswv Yexus Tsoom Tub Rog

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

115. Raug Hu Los Pab

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

116. Peb Txhua Tus Sawv Ua Rog

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

117. Saib Seb! Vaj Ntxwv Pab Tub Rog

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

118. Tso Siab Ruaj Nrees Rau Kev Ntseeg

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

119. Cia Siab Rau Xi-oos

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

120. Mus Qhia Nrog Kev Ntseeg

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

121. Mloog Nej Txhua Haiv Neeg!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

122. Sij Hawm Dhau Zuj Zus

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

123. Zoo Kawg Nkaus

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

124. Yehauvas, Ntuj thiab Teb tus Tswv

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

125. Kuv Yuav Mloog Koj txoj Lus

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

126. Kev Tseeb Yog Dab Tsi?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

127. Tus Nqaj Hlau

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

128. Kev Tseeb Ua Rau Peb Rov Qab Nco

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

129. Zoo Siab, Zoo Siab, Hnub Caiv Sawv Ntxov

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

130. Thaum Kuv Nyeem Vaj Lug Kub Dawb Huv

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

131. Thov Pab Kuv Qhia Nrog Kev Tshoov Siab

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

132. Haiv Neeg Ntseeg, Sawv Mus Hauv Tuam Tsev

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

133. Tig Nej Siab

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

134. Kev Hlub ntawm Leej Tub Neeg Qhuas Ntxhias

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

135. Auj Kuv Leej Txiv

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

136. Cov uas Ua Yam Ntxwv Zoo

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

137. Sib Hlub Hauv Tsev

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

138. Peb Leej Txiv Saum Ntuj cov Me Nyuam

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

139. Lub Tsev Zoo Li Ntuj Ceeb Tsheej

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Nkauj Me Nyuam Yaus(Return to top) Information Church Links Download Media

140. Qhia Kuv Los Ua Raws Li Vajtswv txoj Lus

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

141. Tsev Neeg Nyob Tau Ua Ke Mus Tas Ib Txhis

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

142. Kuv Yog Vajtswv Me Nyuam

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

143. Kuv Paub Kuv Txiv Tseem Nyob

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

144. Mloog Vajtswv txoj Lus

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

145. Ib Leeg Hlub Ib Leeg

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

146. Qhov Kaj Los Saum Ntuj Los

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

147. Vajtswv Saib Xyuas Txhua Hnub

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

148. Nyob Hauv Peb lub Dexiles

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

Rau cov Poj Niam(Return to top) Information Church Links Download Media

149. Cov Viv Ncaus Hauv Xi-oos (Cov poj niam)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Rau cov Txiv Neej(Return to top) Information Church Links Download Media

150. Nej Cov uas Vajtswv Hu Los (Txiv Neej)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

151. Cov Txwj Laug ntawm Ixayees (Txiv Neej)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

152. Los Nej, Vajtswv cov Tub (Txiv Neej)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x