เพลงสวด

เพลงสวด

เพลงสวดของศาสนจักร ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

1985 Hymns, Thai.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
–Present. 161 songs.

Book © 1985.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

การฟื้นฟู (Return to top)
1.
อรุณรุ่งเริ่ม
2.
พระวิญญาณพระเจ้า
3.
จงมาร่าเริงยินดี
4.
สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา
5.
พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล
6.
อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก
7.
มาฟังคำของศาสดา
8.
เทพองค์หนึ่งจากสวรรค์
9.
พระเจ้า ผู้ช่วยเราในกาลเก่า
10.
เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา
11.
พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพรศาสดา
12.
เราสวดให้ท่านเสมอ
13.
การสวดอ้อนวอนครั้งแรกของโจเซฟ สมิธ
14.
สรรเสริญบุรุษ
การสวดอ้อนวอนและการวิงวอน (Return to top)
15.
มาเถิดผู้รักพระเจ้า
16.
ชายเศร้าโศกยากจนผู้ท่องไป
17.
สิทธิชนมา
สรรเสริญและการถวายความขอบคุณ (Return to top)
18.
สิริแด่พระเป็นเจ้า
19.
เพราะพลังเทือกเขา
20.
มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า
21.
มาเถิดเจ้าแห่งราชา
22.
ขอพระพรเบื้องบนลงมา
23.
สรรพสิ่งของพระเป็นเจ้าราชา
24.
เพราะความโสภาของแผ่นดิน
25.
ไซอันแสนงามเบื้องบน
26.
นำฉันทีสู่ชีวีนิรันดร์
27.
จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน!
28.
พระเป็นเจ้าทรงเป็นป้อมปราการ
29.
สิริสรรเสริญเกียรตินานา
30.
สรรเสริญพระเจ้า
31.
พระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษพวกเรา
32.
รีบรุดสิทธิชน
33.
ฐานมั่นคงหนักหนา
34.
พระองค์ยิ่งใหญ่
35.
พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา
36.
พระเจ้าเป็นความรัก
37.
พระเจ้าเป็นแสงฉัน
38.
พระเยซูโปรดช่วยนำฉัน
39.
สวดอ้อนวอนขอบพระทัย
40.
เชิญประชาผู้รู้พระคุณ
41.
เด็กที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า
42.
แสงอันเมตตาโปรดนำ
43.
แม้นอกศาสนาจักรเบื้องล่าง
44.
ขอพึ่งพระทุกโมงยาม
45.
เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า
46.
อาจารย์พายุกำลังโหมหนัก
47.
รักของพระผู้ช่วย
48.
จงตามเรามา
49.
มาหาพระเยซู
50.
พระองค์ผู้ทรงเลี้ยงข้า
51.
แม้การทดลองหนัก
52.
บัญญัติพระผู้เป็นเจ้า
53.
เมื่อศรัทธาคงมั่น
54.
หาสันติได้ที่ใด
55.
ท่านจงถ่อมใจ
56.
เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน
57.
ฉันเชื่อในพระคริสต์
58.
พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์
59.
ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์
60.
ประจักษ์พยาน
61.
สวดอ้อนวอนหรือเปล่า
62.
เมื่อข้านึกถึงพระเยซูท่าน
63.
โมงสวดอ้อนวอน
64.
ให้พระวิญญาณทรงนำ
65.
พระบิดาบนสวรรค์
66.
สวดอ้อนวอนที่ลับตา
67.
การสวดอ้อนวอนดวงจิตต้องการ
68.
ขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์อ่อนโยน
69.
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก
70.
ก่อนเราลาขอพระอวยพร
71.
แสนหวานงานเลิศ
72.
ดังน้ำค้างจากสวรรค์กลั่นหยด
73.
ก่อนจรจากเราร้องเพลง
74.
เมื่อข้าทูลลาขอพระอวยพร
75.
สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้
76.
บัดนี้ทิวาพ้นผ่าน
ศีลระลึก (Return to top)
77.
โปรดทรงสถิตกับข้า!
78.
พระบิดา โปรดฟังเราวอน
79.
พระผู้ช่วยด้วยความถ่อม
80.
ยามเรารับส่วนแห่งเครื่องหมายนี้
81.
โอ้ พระบิดาผู้นิรันดร์
82.
เยซูแห่งนาซาเร็ธ
83.
เราซ้องสรรเสริญนามพระเยซูเจ้า
84.
พระผู้เป็นเจ้ารักเราจึงส่งพระบุตร
85.
ดูเถิดพระผู้ไถ่ใหญ่ยิ่งม้วย
86.
บนกางเขนแห่งคัลวารี
87.
ในความรำลึกนึกถึงการตรึง
88.
ปัญญาและความรักยิ่งใหญ่
89.
ฉันเฝ้าพิศวง
90.
บัดนี้แสงแห่งวันเลือนลาง
อีสเตอร์ (Return to top)
91.
ครั้งหนึ่งเยซูเกิดต่ำต้อย
92.
พระองค์ทรงฟื้น
93.
พระคริสต์เจ้าคืนชีพวันนี้
คริสต์มาส (Return to top)
94.
โลกจงสุขี
95.
เราได้ยินทวยเทพสวรรค์
96.
มีเขาเขียวแสนไกลห่างไปลิบ
97.
ขอเชิญท่านผู้วางใจ
98.
ในรางหญ้า
99.
ในยามเที่ยงคืนสุกใสนั้นนา
100.
โอ้ หมู่บ้านน้อยชื่อเบ็ธเลเฮ็ม
101.
จงฟังเพลงแห่งเทพสวรรค์
102.
ด้วยประหลาดใจ
103.
ไกลออกไป ณ ที่ราบจูดียา
หัวข้อพิเศษ (Return to top)
104.
โนเอลครั้งต้น
105.
เพราะฉันได้รับมากมาย
106.
พระเจ้าขอข้าตามพระองค์
107.
ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะ
108.
เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
109.
ฉันทำความดีบ้างหรือไม่?
110.
เรามุ่งหน้าสู่สิริตระการ
111.
ปรับปรุงโอกาสที่เรืองรอง
112.
ท่านทำให้ทางสว่างได้
113.
วันนี้เมื่อตะวันส่อง
114.
ฉายแสงตะวัน
115.
ราตรีสงัด
116.
ให้เราพร่ำคำชมเชยเอ่ยสรรเสริญ
117.
ทำแต่ความดี
118.
นับพระพรท่าน
119.
สรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานพร
120.
มีแสงสว่างในใจข้าวันนี้
121.
ความหวังอิสราเอล
122.
เลือกให้ดี
123.
คนที่ชี้นำทำเราดีขึ้น
124.
ขอให้เรารุดไป
125.
เหล่าทหารพระคริสต์เจ้า
126.
ถูกเรียกให้รับใช้
127.
เราผองต้องถูกเกณฑ์
128.
ดูเถิด! กองทัพของพระเจ้า
129.
จริงต่อศรัทธา
130.
มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน
เพลงของเด็ก (Return to top)
131.
สอนฉันเดินในแสง
132.
ทุกชนชาติจงฟัง!
133.
จีโฮวา พระเจ้าแห่งโลกสวรรค์
134.
ออกไปด้วยศรัทธา
135.
งานพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่
136.
ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา
137.
ความจริงสะท้อนความรู้สึกเรา
138.
ใช้เวลาไปนาน
139.
บอกมา สัจจะคืออะไร
140.
มาเถิด มาเถิด สะบาโตเช้า
141.
ช่วยข้าสอนได้ด้วยการดลใจ
142.
โอ้ พระบิดา
143.
ลุกขึ้นและไปพระวิหาร
144.
รักที่บ้าน
145.
โอ รักที่ถวายเกียรติพระบุตร
146.
บ้านเป็นสวรรค์บนโลกได้
147.
ลูกลูกของพระบิดาบนสวรรค์
148.
ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์
149.
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า
150.
ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงพระชนม์
151.
แสงสวรรค์
152.
การดูแลทุกวันของพระผู้เป็นเจ้า
153.
ในเดเซเร็ทสวยของเรา
154.
รักษาพระบัญญัติ
155.
จงรักกันและกัน
สำหรับหญิง (Return to top)
156.
ดั่งพี่น้องในไซอัน (หญิง)
สำหรับชาย (Return to top)
157.
ท่านผู้ถูกเรียกให้ทำงาน (ชาย)
158.
เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล (ชาย)
159.
มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า (ชาย)
รักชาติ (Return to top)
160.
เพลงชาติ
161.
สรรเสริญพระบารมี

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video