เพลงสวด

เพลงสวด

เพลงสวดของศาสนจักร ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

Hymns, Thai.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
–Present. 161 songs.

Book © 1985.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

การฟื้นฟู (Return to top)
1.
อรุณรุ่งเริ่ม

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
พระวิญญาณพระเจ้า

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

3.
จงมาร่าเริงยินดี

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

4.
สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

5.
พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

6.
อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

7.
มาฟังคำของศาสดา

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

8.
เทพองค์หนึ่งจากสวรรค์

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

9.
พระเจ้า ผู้ช่วยเราในกาลเก่า

Words: Isaac Watts

Music: William Croft; Supplement to the New Version, 1708

Other versions of this song:
O God, Our Help in Ages Past

10.
เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

11.
พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพรศาสดา

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

Other versions of this song:
God Bless Our Prophet Dear

12.
เราสวดให้ท่านเสมอ

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

Adapt.: Evan Stephens

Other versions of this song:
We Ever Pray for Thee

13.
การสวดอ้อนวอนครั้งแรกของโจเซฟ สมิธ

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

14.
สรรเสริญบุรุษ

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

การสวดอ้อนวอนและการวิงวอน (Return to top)
15.
มาเถิดผู้รักพระเจ้า

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

Other versions of this song:
Come, We That Love the Lord

16.
ชายเศร้าโศกยากจนผู้ท่องไป

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

17.
สิทธิชนมา

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

สรรเสริญและการถวายความขอบคุณ (Return to top)
18.
สิริแด่พระเป็นเจ้า

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

19.
เพราะพลังเทือกเขา

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

20.
มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

21.
มาเถิดเจ้าแห่งราชา

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

22.
ขอพระพรเบื้องบนลงมา

Words: Robert Robinson

Music: John Wyeth

Other versions of this song:
Come, Thou Fount of Every Blessing

23.
สรรพสิ่งของพระเป็นเจ้าราชา

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
All Creatures of Our God and King

24.
เพราะความโสภาของแผ่นดิน

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

Other versions of this song:
For the Beauty of the Earth

25.
ไซอันแสนงามเบื้องบน

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

Other versions of this song:
Beautiful Zion, Built Above

26.
นำฉันทีสู่ชีวีนิรันดร์

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Lead Me into Life Eternal

27.
จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Other versions of this song:
Rejoice, the Lord Is King!

28.
พระเป็นเจ้าทรงเป็นป้อมปราการ

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

29.
สิริสรรเสริญเกียรตินานา

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
All Glory, Laud, and Honor

30.
สรรเสริญพระเจ้า

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

31.
พระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษพวกเรา

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

32.
รีบรุดสิทธิชน

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Press Forward, Saints

33.
ฐานมั่นคงหนักหนา

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

34.
พระองค์ยิ่งใหญ่

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine (adapter)

Music: Tradititonal Swedish folk tune

Arr.: Stuart K. Hine

Other versions of this song:
How Great Thou Art

Not available due to copyright restrictions.

35.
พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา

Words: William Williams

Music: John Hughes

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

36.
พระเจ้าเป็นความรัก

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

37.
พระเจ้าเป็นแสงฉัน

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

38.
พระเยซูโปรดช่วยนำฉัน

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

Other versions of this song:
Jesus, Savior, Pilot Me

39.
สวดอ้อนวอนขอบพระทัย

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

Arr.: Edward Kremser

Other versions of this song:
Prayer of Thanksgiving

40.
เชิญประชาผู้รู้พระคุณ

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

Other versions of this song:
Come, Ye Thankful People

41.
เด็กที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

42.
แสงอันเมตตาโปรดนำ

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

43.
แม้นอกศาสนาจักรเบื้องล่าง

Words: John Newton

Music: Wolfgang Amadeus Mozart

Other versions of this song:
Though in the Outward Church Below

44.
ขอพึ่งพระทุกโมงยาม

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

45.
เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

46.
อาจารย์พายุกำลังโหมหนัก

Words: Mary Ann Baker

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

47.
รักของพระผู้ช่วย

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Our Savior’s Love

48.
จงตามเรามา

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

49.
มาหาพระเยซู

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

50.
พระองค์ผู้ทรงเลี้ยงข้า

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

51.
แม้การทดลองหนัก

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials

52.
บัญญัติพระผู้เป็นเจ้า

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Arr.: Lowell Mason

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

53.
เมื่อศรัทธาคงมั่น

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

Other versions of this song:
When Faith Endures

54.
หาสันติได้ที่ใด

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

Other versions of this song:
Where Can I Turn for Peace?

55.
ท่านจงถ่อมใจ

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
Be Thou Humble

56.
เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

57.
ฉันเชื่อในพระคริสต์

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

Other versions of this song:
I Believe in Christ

58.
พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

Other versions of this song:
My Redeemer Lives

59.
ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

60.
ประจักษ์พยาน

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Testimony

61.
สวดอ้อนวอนหรือเปล่า

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

62.
เมื่อข้านึกถึงพระเยซูท่าน

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

63.
โมงสวดอ้อนวอน

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

64.
ให้พระวิญญาณทรงนำ

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

65.
พระบิดาบนสวรรค์

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

Arr.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
Father in Heaven

66.
สวดอ้อนวอนที่ลับตา

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

67.
การสวดอ้อนวอนดวงจิตต้องการ

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

68.
ขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์อ่อนโยน

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

69.
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

70.
ก่อนเราลาขอพระอวยพร

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Arr.: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

71.
แสนหวานงานเลิศ

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

72.
ดังน้ำค้างจากสวรรค์กลั่นหยด

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

73.
ก่อนจรจากเราร้องเพลง

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

74.
เมื่อข้าทูลลาขอพระอวยพร

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

75.
สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

76.
บัดนี้ทิวาพ้นผ่าน

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

ศีลระลึก (Return to top)
77.
โปรดทรงสถิตกับข้า!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

78.
พระบิดา โปรดฟังเราวอน

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

79.
พระผู้ช่วยด้วยความถ่อม

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

80.
ยามเรารับส่วนแห่งเครื่องหมายนี้

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

81.
โอ้ พระบิดาผู้นิรันดร์

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

82.
เยซูแห่งนาซาเร็ธ

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Jesus of Nazareth, Savior and King

83.
เราซ้องสรรเสริญนามพระเยซูเจ้า

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

84.
พระผู้เป็นเจ้ารักเราจึงส่งพระบุตร

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

85.
ดูเถิดพระผู้ไถ่ใหญ่ยิ่งม้วย

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

86.
บนกางเขนแห่งคัลวารี

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Upon the Cross of Calvary

87.
ในความรำลึกนึกถึงการตรึง

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
In Memory of the Crucified

88.
ปัญญาและความรักยิ่งใหญ่

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

89.
ฉันเฝ้าพิศวง

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

90.
บัดนี้แสงแห่งวันเลือนลาง

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Arr.: Henry Greatorex

Other versions of this song:
Softly Now the Light of Day

อีสเตอร์ (Return to top)
91.
ครั้งหนึ่งเยซูเกิดต่ำต้อย

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

92.
พระองค์ทรงฟื้น

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

93.
พระคริสต์เจ้าคืนชีพวันนี้

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

คริสต์มาส (Return to top)
94.
โลกจงสุขี

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Adapt.: William W. Phelps

Other versions of this song:
Joy to the World

95.
เราได้ยินทวยเทพสวรรค์

Words: French carol

Music: French carol

Other versions of this song:
Angels We Have Heard on High

96.
มีเขาเขียวแสนไกลห่างไปลิบ

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

97.
ขอเชิญท่านผู้วางใจ

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

98.
ในรางหญ้า

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

Arr.: Rosalee Elser

Other versions of this song:
Away in a Manger

99.
ในยามเที่ยงคืนสุกใสนั้นนา

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

Other versions of this song:
It Came upon the Midnight Clear

100.
โอ้ หมู่บ้านน้อยชื่อเบ็ธเลเฮ็ม

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

101.
จงฟังเพลงแห่งเทพสวรรค์

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

102.
ด้วยประหลาดใจ

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
With Wondering Awe

103.
ไกลออกไป ณ ที่ราบจูดียา

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

หัวข้อพิเศษ (Return to top)
104.
โนเอลครั้งต้น

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Other versions of this song:
The First Noel

105.
เพราะฉันได้รับมากมาย

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

Other versions of this song:
Because I Have Been Given Much

Not available due to copyright restrictions.

106.
พระเจ้าขอข้าตามพระองค์

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Lord, I Would Follow Thee

107.
ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะ

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

108.
เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

Other versions of this song:
As I Search the Holy Scriptures

109.
ฉันทำความดีบ้างหรือไม่?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Have I Done Any Good?

110.
เรามุ่งหน้าสู่สิริตระการ

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

Other versions of this song:
We Are Marching On to Glory

111.
ปรับปรุงโอกาสที่เรืองรอง

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

112.
ท่านทำให้ทางสว่างได้

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

113.
วันนี้เมื่อตะวันส่อง

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Today, While the Sun Shines

114.
ฉายแสงตะวัน

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Scatter Sunshine

115.
ราตรีสงัด

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

116.
ให้เราพร่ำคำชมเชยเอ่ยสรรเสริญ

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Let Us Oft Speak Kind Words

117.
ทำแต่ความดี

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

118.
นับพระพรท่าน

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

119.
สรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานพร

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

120.
มีแสงสว่างในใจข้าวันนี้

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

121.
ความหวังอิสราเอล

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

122.
เลือกให้ดี

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
Choose the Right

123.
คนที่ชี้นำทำเราดีขึ้น

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

Other versions of this song:
Each Life That Touches Ours for Good

124.
ขอให้เรารุดไป

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

125.
เหล่าทหารพระคริสต์เจ้า

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

126.
ถูกเรียกให้รับใช้

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

127.
เราผองต้องถูกเกณฑ์

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
We Are All Enlisted

128.
ดูเถิด! กองทัพของพระเจ้า

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Behold! A Royal Army

129.
จริงต่อศรัทธา

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

130.
มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

เพลงของเด็ก (Return to top)
131.
สอนฉันเดินในแสง

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

132.
ทุกชนชาติจงฟัง!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

Other versions of this song:
Hark, All Ye Nations!

133.
จีโฮวา พระเจ้าแห่งโลกสวรรค์

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

Other versions of this song:
Jehovah, Lord of Heaven and Earth

134.
ออกไปด้วยศรัทธา

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

Other versions of this song:
Go Forth with Faith

135.
งานพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

136.
ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

137.
ความจริงสะท้อนความรู้สึกเรา

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Truth Reflects upon Our Senses

138.
ใช้เวลาไปนาน

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

Other versions of this song:
The Time Is Far Spent

139.
บอกมา สัจจะคืออะไร

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

140.
มาเถิด มาเถิด สะบาโตเช้า

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Welcome, Welcome, Sabbath Morning

141.
ช่วยข้าสอนได้ด้วยการดลใจ

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Help Me Teach with Inspiration

142.
โอ้ พระบิดา

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

143.
ลุกขึ้นและไปพระวิหาร

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Rise, Ye Saints, and Temples Enter

144.
รักที่บ้าน

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

145.
โอ รักที่ถวายเกียรติพระบุตร

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
O Love That Glorifies the Son

146.
บ้านเป็นสวรรค์บนโลกได้

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Other versions of this song:
Home Can Be a Heaven on Earth

147.
ลูกลูกของพระบิดาบนสวรรค์

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Other versions of this song:
Children of Our Heavenly Father

Not available due to copyright restrictions.

148.
ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

149.
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

150.
ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงพระชนม์

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

151.
แสงสวรรค์

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
The Light Divine

152.
การดูแลทุกวันของพระผู้เป็นเจ้า

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

Other versions of this song:
God’s Daily Care

153.
ในเดเซเร็ทสวยของเรา

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

Other versions of this song:
In Our Lovely Deseret

154.
รักษาพระบัญญัติ

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

155.
จงรักกันและกัน

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Other versions of this song:
Love One Another

สำหรับหญิง (Return to top)
156.
ดั่งพี่น้องในไซอัน (หญิง)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
As Sisters in Zion

สำหรับชาย (Return to top)
157.
ท่านผู้ถูกเรียกให้ทำงาน (ชาย)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

Other versions of this song:
Ye Who Are Called to Labor

158.
เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล (ชาย)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

159.
มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า (ชาย)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

รักชาติ (Return to top)
160.
เพลงชาติ

Words: Luang Saranuprabhandi

Music: Phra Chenduriyang

Other versions of this song:
Thai National Anthem

161.
สรรเสริญพระบารมี

Words: Narisara Nuvadtivongs

Music: Pyotr Schurovsky

Other versions of this song:
Praise to the King (The King’s Anthem)