Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.ChurchofJesusChrist.org!

เพลงสวด

เพลงสวดของศาสนจักร ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

Hymns, Thai.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Published year unknown. 161 songs.

Availability

Church music website: Link.
Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.
PDF version from ChurchofJesusChrist.org: PDF.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

การฟื้นฟู(Return to top) Information Church Links Download Media

1. อรุณรุ่งเริ่ม

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. พระวิญญาณพระเจ้า

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. จงมาร่าเริงยินดี

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

5. พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

7. มาฟังคำของศาสดา

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

8. เทพองค์หนึ่งจากสวรรค์

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

9. พระเจ้า ผู้ช่วยเราในกาลเก่า

Words: Isaac Watts

Music: William Croft

10. เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

11. พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพรศาสดา

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

12. เราสวดให้ท่านเสมอ

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

13. การสวดอ้อนวอนครั้งแรกของโจเซฟ สมิธ

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

14. สรรเสริญบุรุษ

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

การสวดอ้อนวอนและการวิงวอน(Return to top) Information Church Links Download Media

15. มาเถิดผู้รักพระเจ้า

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

16. ชายเศร้าโศกยากจนผู้ท่องไป

Words: James Montgomery

Music: George Coles

17. สิทธิชนมา

Words: William Clayton

Music: English folk song

สรรเสริญและการถวายความขอบคุณ(Return to top) Information Church Links Download Media

18. สิริแด่พระเป็นเจ้า

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

19. เพราะพลังเทือกเขา

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

20. มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

21. มาเถิดเจ้าแห่งราชา

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

22. ขอพระพรเบื้องบนลงมา

Words: Robert Robinson

Music: John Wyeth

23. สรรพสิ่งของพระเป็นเจ้าราชา

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

24. เพราะความโสภาของแผ่นดิน

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

25. ไซอันแสนงามเบื้องบน

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

26. นำฉันทีสู่ชีวีนิรันดร์

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

27. จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

28. พระเป็นเจ้าทรงเป็นป้อมปราการ

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

29. สิริสรรเสริญเกียรตินานา

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

30. สรรเสริญพระเจ้า

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

31. พระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษพวกเรา

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

32. รีบรุดสิทธิชน

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

33. ฐานมั่นคงหนักหนา

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

34. พระองค์ยิ่งใหญ่

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

35. พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา

Words: William Williams

Music: John Hughes

36. พระเจ้าเป็นความรัก

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

37. พระเจ้าเป็นแสงฉัน

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

38. พระเยซูโปรดช่วยนำฉัน

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

39. สวดอ้อนวอนขอบพระทัย

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

40. เชิญประชาผู้รู้พระคุณ

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

41. เด็กที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

42. แสงอันเมตตาโปรดนำ

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

43. แม้นอกศาสนาจักรเบื้องล่าง

Words: John Newton

Music: Wolfgang Amadeus Mozart

44. ขอพึ่งพระทุกโมงยาม

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

45. เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

46. อาจารย์พายุกำลังโหมหนัก

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

47. รักของพระผู้ช่วย

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

48. จงตามเรามา

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

49. มาหาพระเยซู

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

50. พระองค์ผู้ทรงเลี้ยงข้า

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

51. แม้การทดลองหนัก

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

52. บัญญัติพระผู้เป็นเจ้า

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

53. เมื่อศรัทธาคงมั่น

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

54. หาสันติได้ที่ใด

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

55. ท่านจงถ่อมใจ

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

56. เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

57. ฉันเชื่อในพระคริสต์

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

58. พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

59. ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

60. ประจักษ์พยาน

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

61. สวดอ้อนวอนหรือเปล่า

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

62. เมื่อข้านึกถึงพระเยซูท่าน

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

63. โมงสวดอ้อนวอน

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

64. ให้พระวิญญาณทรงนำ

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

65. พระบิดาบนสวรรค์

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

66. สวดอ้อนวอนที่ลับตา

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

67. การสวดอ้อนวอนดวงจิตต้องการ

Words: James Montgomery

Music: George Careless

68. ขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์อ่อนโยน

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

69. ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

70. ก่อนเราลาขอพระอวยพร

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

71. แสนหวานงานเลิศ

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

72. ดังน้ำค้างจากสวรรค์กลั่นหยด

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

73. ก่อนจรจากเราร้องเพลง

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

74. เมื่อข้าทูลลาขอพระอวยพร

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

75. สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

76. บัดนี้ทิวาพ้นผ่าน

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

ศีลระลึก(Return to top) Information Church Links Download Media

77. โปรดทรงสถิตกับข้า!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

78. พระบิดา โปรดฟังเราวอน

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

79. พระผู้ช่วยด้วยความถ่อม

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

80. ยามเรารับส่วนแห่งเครื่องหมายนี้

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

81. โอ้ พระบิดาผู้นิรันดร์

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

82. เยซูแห่งนาซาเร็ธ

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

83. เราซ้องสรรเสริญนามพระเยซูเจ้า

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

84. พระผู้เป็นเจ้ารักเราจึงส่งพระบุตร

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

85. ดูเถิดพระผู้ไถ่ใหญ่ยิ่งม้วย

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

86. บนกางเขนแห่งคัลวารี

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

87. ในความรำลึกนึกถึงการตรึง

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

88. ปัญญาและความรักยิ่งใหญ่

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

89. ฉันเฝ้าพิศวง

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

90. บัดนี้แสงแห่งวันเลือนลาง

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

อีสเตอร์(Return to top) Information Church Links Download Media

91. ครั้งหนึ่งเยซูเกิดต่ำต้อย

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

92. พระองค์ทรงฟื้น

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

93. พระคริสต์เจ้าคืนชีพวันนี้

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

คริสต์มาส(Return to top) Information Church Links Download Media

94. โลกจงสุขี

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

95. เราได้ยินทวยเทพสวรรค์

Words: French carol

Music: French carol

96. มีเขาเขียวแสนไกลห่างไปลิบ

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

97. ขอเชิญท่านผู้วางใจ

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

98. ในรางหญ้า

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

99. ในยามเที่ยงคืนสุกใสนั้นนา

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

100. โอ้ หมู่บ้านน้อยชื่อเบ็ธเลเฮ็ม

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

101. จงฟังเพลงแห่งเทพสวรรค์

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

102. ด้วยประหลาดใจ

Words: Anon.

Music: Anon.

103. ไกลออกไป ณ ที่ราบจูดียา

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

หัวข้อพิเศษ(Return to top) Information Church Links Download Media

104. โนเอลครั้งต้น

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

105. เพราะฉันได้รับมากมาย

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

106. พระเจ้าขอข้าตามพระองค์

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

107. ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะ

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

108. เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

109. ฉันทำความดีบ้างหรือไม่?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

110. เรามุ่งหน้าสู่สิริตระการ

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

111. ปรับปรุงโอกาสที่เรืองรอง

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

112. ท่านทำให้ทางสว่างได้

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

113. วันนี้เมื่อตะวันส่อง

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

114. ฉายแสงตะวัน

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

115. ราตรีสงัด

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

116. ให้เราพร่ำคำชมเชยเอ่ยสรรเสริญ

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

117. ทำแต่ความดี

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

118. นับพระพรท่าน

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

119. สรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานพร

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

120. มีแสงสว่างในใจข้าวันนี้

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

121. ความหวังอิสราเอล

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

122. เลือกให้ดี

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

123. คนที่ชี้นำทำเราดีขึ้น

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

124. ขอให้เรารุดไป

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

125. เหล่าทหารพระคริสต์เจ้า

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

126. ถูกเรียกให้รับใช้

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

127. เราผองต้องถูกเกณฑ์

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

128. ดูเถิด! กองทัพของพระเจ้า

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

129. จริงต่อศรัทธา

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

130. มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

เพลงของเด็ก(Return to top) Information Church Links Download Media

131. สอนฉันเดินในแสง

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

132. ทุกชนชาติจงฟัง!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

133. จีโฮวา พระเจ้าแห่งโลกสวรรค์

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

134. ออกไปด้วยศรัทธา

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

135. งานพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

136. ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

137. ความจริงสะท้อนความรู้สึกเรา

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

138. ใช้เวลาไปนาน

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

139. บอกมา สัจจะคืออะไร

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

140. มาเถิด มาเถิด สะบาโตเช้า

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

141. ช่วยข้าสอนได้ด้วยการดลใจ

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

142. โอ้ พระบิดา

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

143. ลุกขึ้นและไปพระวิหาร

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

144. รักที่บ้าน

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

145. โอ รักที่ถวายเกียรติพระบุตร

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

146. บ้านเป็นสวรรค์บนโลกได้

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

147. ลูกลูกของพระบิดาบนสวรรค์

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

148. ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

149. ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

150. ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงพระชนม์

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

151. แสงสวรรค์

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

152. การดูแลทุกวันของพระผู้เป็นเจ้า

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

153. ในเดเซเร็ทสวยของเรา

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

154. รักษาพระบัญญัติ

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

155. จงรักกันและกัน

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

สำหรับหญิง(Return to top) Information Church Links Download Media

156. ดั่งพี่น้องในไซอัน (หญิง)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

สำหรับชาย(Return to top) Information Church Links Download Media

157. ท่านผู้ถูกเรียกให้ทำงาน (ชาย)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

158. เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล (ชาย)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

159. มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า (ชาย)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

รักชาติ(Return to top) Information Church Links Download Media

160. เพลงชาติ

Words: Luang Saranuprabhandi

Music: Phra Chenduriyang

161. สรรเสริญพระบารมี

Words: Narisara Nuvadtivongs

Music: Pyotr Schurovsky

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x