Giesmės

Giesmės

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Giesmės

1985 Hymns, Lithuanian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. Only known edition. 193 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Sugrąžinimas (Return to top)
1.
Jau aušta rytas
2.
Šventoji Dvasia
3.
Pradžiukim!
4.
Dievo amžina tiesa
5.
Viršūnėj vėliava
6.
Izraelio Išpirkėjas
7.
Izraeli, Dievas šaukia
8.
Regėjau, skrido žemės link
9.
Štai angelas dangaus
10.
Šventieji, jus Jehova laimina
11.
Prakalbo Dievas žmogui vėl
12.
O ateikite visi pas pranašą
13.
Už pranašą, Dieve, Tau dėkojam
14.
O Dieve, pranašą palaiminki
15.
Meldžiamės už tave, pranaše mūs
16.
Pirmoji Džozefo Smito malda
17.
Gerbkime tą, kam Jehova kalbėjo
18.
Keleivį sutikau kely
19.
Šventieji, šen
20.
Mums, Dieve, padedi seniai
21.
Už kalnų stiprybę
22.
Pakilk, šlovės Sione
23.
Pakilk, Sione nuostabi
24.
Viešpaties vaikai, drauge
25.
Ateik, Karaliau, o ateik
Šlovinimas ir dėkojimas (Return to top)
26.
Visa šlovė ir gyrius
27.
Viešpaties Dievo kūriniai
28.
Šią džiaugsmingą šventą dieną
29.
Dievui šlovė tebus!
30.
Karalius – Viešpats mūs!
31.
Mūs Dievas – amžina uola
32.
Regėjau Kristaus antrą atėjimą
33.
Dieve tėvų, kuris jėgos žodžiu
34.
Šventieji, šen, visų kraštų
35.
Pirmyn, šventieji
36.
Veski mus, brangus Jehova
37.
Koks pagrindas tvirtas
38.
Koks didis Tu!
39.
Viešpats – mano šviesa
40.
Už grožybę žemės mūs
41.
Dievas – meilė
42.
Padėkos malda
43.
Šen, dėkingi žmonės, šen
44.
Dėkoja žemė ši
45.
Mielas vaike, Dievas stebi
Malda ir maldavimas (Return to top)
46.
O veski, dieviška šviesa
47.
O, Viešpatie, Tavęs kas valandą man reik
48.
Dieve, arčiau Tavęs
49.
Jėzau, mylintis mane
50.
Jėzau, Gelbėtojau, vesk
51.
Viešpatie, vėtra pakilo
52.
Ganytojas – Viešpats
53.
Ganyklą Viešpats man parengs
54.
Meilė Tava
55.
Jėzus – amžina uola
56.
Sekit mane
57.
Eikit pas Jėzų
58.
Nors vis sunkiau šiame kely
59.
Ateikite visi
60.
Nurimk, širdie
61.
Tai švelnūs įsakymai Jo!
62.
Tikėki palankia galia
63.
Kur man taikos ieškot?
64.
Nusižemink
65.
Duok man dar šventumo
66.
Kristų aš tikiu
67.
Žinau, kad Išpirkėjas gyvas
68.
Jis gyvas, Išpirkėjas mūs!
69.
Liudijimas
70.
Ar meldeisi tu?
71.
Dangiškas Tėve
72.
Dieve, šis darbas nuostabus
73.
Net ir mintis apie Tave
74.
O, valanda maldos skaisti
75.
Šventa Dvasia, vesk visus
76.
Melsiuos slaptoje
77.
Malda – troškimas nuoširdus
78.
Skamba štai šventa giesmė
79.
Iš aukštybių švelniai krenta
80.
Dievas nuolat telydės tave
81.
Dieve, prieš išeinant mums
82.
Tėve, džiaugsminga ši valanda
83.
Norim atsisveikint dar viena giesme
84.
Laimink mus, gerasis Dieve
85.
Baigiasi dienužė
86.
Gęsta pamažu diena
87.
Lik su manim, jau vakaras
88.
Lik su manim!
Sakramentas (Return to top)
89.
Dieve, girdintis maldą mūs
90.
Šį sakramentą imdami
91.
Išganytojau, mes prašom
92.
O, Dieve, mūsų Tėve
93.
Jėzau, Karaliau mūs
94.
Štai mirė Išpirkėjas mūs
95.
Ant kryžiaus mirė Viešpats mūs
96.
Giedosim Jėzui mes karštai
97.
Dievas mylėjo mus labai
98.
O, Dieve, kiek meilės, didžios išminties
99.
Atėjome čionai visi
100.
Apstulbintas Jėzaus malonės
101.
Senovėje žalia kalva
102.
Gimė Jėzus paprastai
Velykos (Return to top)
103.
O Jėzau, karūnuotas erškėčių vainiku
104.
Velykų rytas
105.
Prisikėlė!
106.
Viešpats Kristus prisikėlė
Kalėdos (Return to top)
107.
Džiaukis, pasauli
108.
Ateikite, žmonės
109.
Dovydo mieste, tvartely
110.
Džiugų himną angelų
111.
Tyli naktis
112.
Nėra prakartėlė lovelė minkšta
113.
Suskambo dangiška giesmė
114.
Betliejau mažas
115.
Kartą senovėj Judėjos krašte
116.
Gieda angelai džiugiai
117.
Išminčiai jau labai seniai
118.
Pirmosios Kalėdos
119.
Kalėdų dieną vėl skambėj
Konkrečios temos (Return to top)
120.
Aidėkit, varpai
121.
Aukojam Tau tik tai, ką gavom iš Tavęs
122.
Tiek visko gavęs
123.
Noriai Tavim seku
124.
Brangios Ganytojo širdžiai
125.
Ar šiandieną ką gero kam padariau?
126.
Akimirkas branginki
127.
Šiandien saulė šviečia man širdy
128.
Kelią sau nušviest gali
129.
Nūnai, saulei šviečiant
130.
Visad lyg saulė
131.
Su kiekvienu kalbėkim maloniai
132.
Elkis teisiai
133.
Štai, Viešpatie, tavi vaikai
134.
Visada teisingai elgtis rinkis
135.
O Dieve, garbinam Tave
136.
Suskaičiuok malones
137.
Darbą Viešpaties uoliai vykdykim drauge
138.
Pašaukti tarnaut
139.
Kristaus jūs kareiviai
140.
Turime kovoti iki galo visi
141.
Karališka kariauna
142.
Už tikėjimą šventą
143.
Izraelio mes viltis
144.
Mes žygiuojame į šlovę
145.
Reikia rankų ir tavų
146.
Jehova, Viešpatie brangus
147.
Pirmyn pasauliui pristatyt
148.
O, nuostabūs, Dieve, Tavo darbai!
149.
Tautos, sukluskit!
150.
Jau baigiasi laikas
151.
Sakyk, kas tiesa?
152.
Aš eisiu tenai, kur norėsi Tu
153.
Pagaliau žmonėms sušvito
154.
It geležies lazda
155.
Kai Raštus skaitau kas dieną
156.
Sveikas, sveikas, šabo ryte
157.
Dieve, siųski savo Dvasios
158.
Net Kolobą jei pajėgtum per akimirksnį pasiekt
159.
Dievas vis daro stebuklus
160.
Gręžkit širdis
161.
Šen, šventieji, į šventyklą
162.
Tėve iš dangaus tėvynės
163.
Draugo pagalba nuoširdi
164.
Meilė kai namuos
165.
O meile, mokanti vaikus
166.
Mūs namai gal rojum būt
Vaikų dainos (Return to top)
167.
O vaikai mūs didžio Dievo
168.
Šeimą čia žemėje turiu
169.
Dievo vaikas aš
170.
Žinau, kad Tėvas mūs gyvena
171.
Vykdyk įsakymus
172.
Mokyki vaikščioti Jo šviesoje
173.
Dieviška šviesa
174.
Dievas rūpinas mumis
175.
Dezeretėj mieloje
176.
Kaip jus mylėjau