Ύμνοι

Ύμνοι

Ύμνοι της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών

Hymns, Greek.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2019. Only known edition.

Book © 1985, 1998, 2002, 2019 by Intellectual Reserve, Inc. English approval: 11/02; translation approval: 11/02. 2019.


References

List of songs

The songs in this collection have not yet been indexed.