Garīgās dziesmas

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Garīgās dziesmas

Hymns, Latvian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2013. Only known edition. 200 songs.

Book © 1985, 1998, 2013 Intellectual Reserve, Inc. English approval: 11/02. Translation approval: 11/02.

Availability

Church music website: Link.
Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Atjaunošana(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Jau diena aust

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Dievišķais Gars

Words: William W. Phelps

Music: English melody

3. Lai līksmojam, svētie!

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Lūk, plīvo karogs cēls!

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

5. Ak, Israēla Glābēj!

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

6. Dzirdat, Israēla ļaudis!

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

7. Līksmosim!

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

8. Reiz debesu eņģelis

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

9. Es redzēju, kā eņģelis

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: Sacred Hymns, Manchester, 1840

Music: English melody

10. Pateicamies par pravieti

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

11. Varenais un dižais Dievs

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

12. Nāciet, ļaudis, Dieva vārdus uzklausiet!

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

13. Caur pravieti mūs uzrunā

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

14. Par tevi, pravieti, lūdzamies mēs

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

15. Dievs, svētī pravieti!

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

16. Džozefa Smita pirmā lūgšana

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

17. Patiesība mūžīgā

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

18. Cildinām vīru

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

19. Trūcīgais ceļinieks

Words: James Montgomery

Music: George Coles

20. Uz priekšu, svētie!

Words: William Clayton

Music: English folk song

21. Ticīgie, raugiet!

Words: Douglas W. Stott

Music: A. Laurence Lyon

22. Jel nāciet, Dieva svētie!

Words: Caleb Taylor; William W. Phelps

Music: John E. Tullidge

23. Lai pieaug dailē Ciāna!

Words: John Adam Granade; Edward Partridge

Music: Gesangbuch der Herzogl, Wirtembergischen Katholischen Hofkapelle, 1784

24. Jau rītausma sārtojas

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

25. Vadi, Tēvs!

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

26. Dziesmu dziesmās cildināta

Words: William W. Phelps

Music: Dutch melody

27. Klāt Tā Kunga lielā diena

Words: William Goode

Music: Evan Stephens

28. Dieva bērni, sanāksim!

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

29. Ak, nāc jel, kungu Kungs!

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Slavēšana un pateicības paušana(Return to top) Information Church Links Download Media

30. Lai visa Dieva radība

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

31. Gods Dievam augstībā!

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

32. Tas Kungs ir mūsu stiprā pils

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

33. Lai līksmā priekā dziedam!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

34. Lai gods un visa slava

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

35. Slavēts Tas Kungs!

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

36. Mūsu tēvu Dievs

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

37. Kungu Dievu slavējam

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

38. Uz priekšu, svētie, Kristum sekojot!

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

39. Dievs mūs mīl

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

40. Tik drošs ir tas pamats

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

41. Cik dižens Tu!

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

42. Tas Kungs ir mana gaisma

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

43. Lai visas Dieva radības

Words: Isaac Watts

Music: John C. Hatton

44. Vadi, dižais Jehova!

Words: William Williams

Music: John Hughes

45. Par šo skaisto pasauli

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

46. Pateicības lūgšana

Arr.: Eduard Kremser

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

47. Nāciet, ļaudis, dziedāsim!

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

48. Mīļie bērni, Dievs ir līdzās!

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Lūgšana(Return to top) Information Church Links Download Media

49. Ved, maigā Gaisma!

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

50. Tik vajadzīgs Tu man

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

51. Tuvāk Tev, Glābēj, arvien

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

52. Tuvāk pie Tevis, Dievs

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

53. Jēzu, Kungs, Tu mani mīli

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

54. Mīļais Pestītāj un Glābēj

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

55. Vadi mani, Pestītāj!

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

56. Mācītāj, spēcīga vētra

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

57. Tas Kungs ir mans Gans

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

58. Mana klints

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

59. Nāciet pie Viņa!

Words: Theodore E. Curtis

Music: Hugh W. Dougall

60. Lai sanāk visi tie, kas Kungu Dievu mīl!

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

61. Glābējs mūs mīl

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

62. Sekojiet Man!

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

63. Nāciet pie Jēzus!

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

64. Debesu Tēvs

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

65. Kaut grūtības un bēdas māc

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

66. Kungs, palīdzi, lai lūdzoties

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

67. Lai miers tev, dvēsele!

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

68. Tik laipni pamāca

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

69. Ticība

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

70. Kur varu mieru rast?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

71. Pazemībā dienas vadi

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

72. Kungs, māci ik dienu!

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

73. Kristum ticu es

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

74. Dzīvs mans Pestītājs

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

75. Es zinu — dzīvs mans Pestītājs

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

76. Liecība

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

77. Svētā gavēnī

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

78. Gavēnis

Words: Paul L. Anderson

Music: Clay Christiansen

79. Neaizmirsti lūgt!

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

80. Jēzu, par Tevi domājot

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

81. Ak, lūgšana, cik jauka tā!

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

82. Lai mēs Gara vadībā

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

83. Klusā lūgšana

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

84. Lūgsna ir vēlme kvēlākā

Words: James Montgomery

Music: George Careless

85. Svētu dziesmu dziedāsim

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

86. Ak, cik gan jauki!

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

87. Šai sabatā

Words: Paul L. Anderson

Music: Lynn R. Carson

88. Kā no debess rasa

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

89. Debess augstumos Tu valdi

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

90. Mēs sanākam šai sabatā

Words: Vernald W. Johns

Music: Laurence M. Yorgason

91. Dievs lai sargā

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

92. Lūdzam Tavu svētību

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

93. Godinām mēs Tevi, ak, Kungs

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

94. Diena nu ir galā

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

95. Lai skan slavas dziesma!

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

96. Projām ejot

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

97. Tev vienam, mīļais Dievs

Words: Anne Steele

Music: Edward P. Kimball

98. Lēni satumst debess jums

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

99. Ar mani paliec šovakar!

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

100. Paliec ar mani!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Svētais Vakarēdiens(Return to top) Information Church Links Download Media

101. Kad pazemīgi pieņemam

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

102. Dievs Tēvs, esi labvēlīgs!

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

103. Par Tevi, Glābēj, domāju

Words: Zara Sabin

Music: Thomas L. Durham

104. Pazemīgi, Glābēj, lūdzam

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

105. Tēvs Mūžīgais, Dievs Augstais!

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

106. Pieņemot svēto mielastu

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

107. Ar prieku šodien dziedam mēs

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

108. Ak, pulku Kungs!

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

109. Ak, dārgais Jēzu!

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

110. Mēs Jēzus Vārdu slavēsim

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

111. Godbijīgā pielūgsmē

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

112. Dievs visus mūs tā mīlēja

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

113. Lai notiek Tavs prāts!

Words: Frank I. Kooyman

Music: Robert P. Manookin

114. Pie krusta

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

115. Lai pieminētu Glābēju

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

116. Mira reiz dižais Pestītājs

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

117. Viņš mira, Glābējs nomira!

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

118. Ak, tas ir brīnums man!

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

119. Aiz pilsētas, tur tālumā

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

120. Ak, mīlestība, gudrība!

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

121. Jēzus, dzimis kūtiņā

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Lieldienas(Return to top) Information Church Links Download Media

122. Mūsu Kungs ir augšāmcēlies!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

123. Augšāmcēlies mūsu Kungs

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Ziemassvētki(Return to top) Information Church Links Download Media

124. Prieks pasaulei

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

125. Ak, ticīgie, nāciet!

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

126. Eņģeļi tik līksmi dzied

Words: French carol

Music: French carol

127. Klusa nakts

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

128. Ne šūpulī, greznā

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

129. Šo seno dziesmu pusnaktī

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

130. Ak, mazā, klusā Bētleme!

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

131. Debess pulku dziesma skan

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

132. Naktī svētajā

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

133. Tāltālu ganībās Jūdejā

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

134. Kas ir šis bērns?

Words: William Chatterton Dix

Music: English folk song, 16th century

Īpašas tēmas(Return to top) Information Church Links Download Media

135. Tik bagātīgi Dievs ir mani svētījis

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

136. Līksmi dosimies mēs

Words: Charles Wesley

Music: James Lucas

137. Kungs, Tev es sekošu!

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

138. Sirdsmīļas Labajam Ganam

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

139. Vai gan tuvākam šodien es kalpoju?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

140. Kamēr saule spīd

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

141. Droši dodamies uz priekšu

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

142. Tver katru dienas brīdi!

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

143. Saulains prieks

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

144. Dzīves ceļš mums laimīgs būs

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

145. Jel steigsimies strādāt!

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

146. Priecēsim sirdis!

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

147. Bieži sacīsim labu cits citam

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

148. Rīkojies pareizi!

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

149. Rīkojies taisnīgi!

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

150. Dievs brīvus mūs ir radījis

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

151. Atceries, cik daudz tev dāvāts!

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

152. Lai teicam Dievu vareno!

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

153. Nepagurstot mēs visi Dievam kalposim

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

154. Nāciet līdz! Nāciet līdz!

Words: William Willes

Music: A. C. Smyth

155. Kristus kareivji

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

156. Aicināti kalpot

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

157. Visi esam kareivji

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

158. Lūk! Mūsu Kunga armija

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

159. Pieliec roku, talkā nāc!

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

160. Jūtot vēlmi citus tiesāt

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

161. Uzticīgi ticībai

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

162. Israēla cerība

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

163. Uz priekšu ejam ticībā

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

164. Uzklausiet, tautas!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

165. Vairs laika nav daudz

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

166. Cik brīnišķi Tavi darbi!

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

167. Lai visām tautām

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

168. Es iešu, kur vēlies

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

169. Vai zini — ir taisnība dārgakmens skaists?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

170. Kad es Svētos Rakstus lasu

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

171. Patiesības gaisma

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

172. Turies pie margas!

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

173. Lai gūtu prieku, cilvēks ir

Words: J. Marinus Jensen

Music: J. J. Keeler

174. Sveicam tevi, diena svētā!

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

175. Palīdzi man, Glābēj, mācīt!

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

176. Kolobu ja aizsniegtu

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: William W. Phelps

Music: English melody

177. Pievērs savu sirdi Dievam!

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

178. Ak, cik līksmi un sirsnīgi dziedāsim mēs!

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

179. Svētie, dosimies uz templi!

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

180. Ak, mans Tēvs!

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

181. Patiesi draugi iedvesmo

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

182. Ja mēs mīļi dzīvojam

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

183. Lai mīlestība tīrākā

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

184. Mirdz spoži Dieva vārda gaisma

Words: Joel H. Johnson

Music: Gottfried W. Fink

185. Dzīvot kā debesīs

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Bērnu dziesmas(Return to top) Information Church Links Download Media

186. Mēs kā Debess Tēva bērni

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

187. Es esmu Dieva bērns

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

188. Mūžīgā ģimene

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

189. Ievēro baušļus!

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

190. Man Debesīs ir Tēvs

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

191. Mīliet cits citu!

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

192. Glābēja gaismā

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

193. Dievišķā gaisma

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

194. Dieva mīlestība

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

Dziesmas sievietēm(Return to top) Information Church Links Download Media

195. Mēs sanākam kā māsas (sievietēm)

Words: Paul L. Anderson

Music: Bonnie Goodliffe

196. Kā Ciānas māsas (sievietēm)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Dziesmas vīriešiem(Return to top) Information Church Links Download Media

197. Ak, Israēla elderi! (vīriešiem)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

198. Dižais priesterības spēks (vīriešiem)

Words: John Craven

Music: John Craven

199. Elderi, aicinājis mūs kalpot kungu Kungs (vīriešiem)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

200. Ak, Dieva Dēli! (vīriešiem)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x