Garīgās dziesmas

Garīgās dziesmas

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Garīgās dziesmas

Hymns, Latvian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2013. Only known edition. 200 songs.

Book © 1985, 1998, 2013 Intellectual Reserve, Inc. English approval: 11/02. Translation approval: 11/02.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Atjaunošana (Return to top)
1.
Jau diena aust

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
Dievišķais Gars

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

3.
Lai līksmojam, svētie!

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

4.
Lūk, plīvo karogs cēls!

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

5.
Ak, Israēla Glābēj!

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

6.
Dzirdat, Israēla ļaudis!

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

7.
Līksmosim!

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
Come, Rejoice

8.
Reiz debesu eņģelis

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

9.
Es redzēju, kā eņģelis

Words: Sacred Hymns, Manchester, 1840

Music: English melody

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
I Saw a Mighty Angel Fly

10.
Pateicamies par pravieti

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

11.
Varenais un dižais Dievs

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
God of Power, God of Right

12.
Nāciet, ļaudis, Dieva vārdus uzklausiet!

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

13.
Caur pravieti mūs uzrunā

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
We Listen to a Prophet’s Voice

14.
Par tevi, pravieti, lūdzamies mēs

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

Adapt.: Evan Stephens

Other versions of this song:
We Ever Pray for Thee

15.
Dievs, svētī pravieti!

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

Other versions of this song:
God Bless Our Prophet Dear

16.
Džozefa Smita pirmā lūgšana

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

17.
Patiesība mūžīgā

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Truth Eternal

18.
Cildinām vīru

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

19.
Trūcīgais ceļinieks

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

20.
Uz priekšu, svētie!

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

21.
Ticīgie, raugiet!

Words: Douglas W. Stott

Music: A. Laurence Lyon

Other versions of this song:
Saints, Behold How Great Jehovah

22.
Jel nāciet, Dieva svētie!

Words: Caleb J. Taylor; William W. Phelps

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
Come, All Ye Saints of Zion

23.
Lai pieaug dailē Ciāna!

Words: John A. Granade; Edward Partridge

Music: Gesangbuch der Herzogl, Wirtembergischen Katholischen Hofkapelle, 1784

Other versions of this song:
Let Zion in Her Beauty Rise

24.
Jau rītausma sārtojas

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
The Day Dawn Is Breaking

25.
Vadi, Tēvs!

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Lead Me into Life Eternal

26.
Dziesmu dziesmās cildināta

Words: William W. Phelps

Music: Dutch melody

Other versions of this song:
Glorious Things Are Sung of Zion

27.
Klāt Tā Kunga lielā diena

Words: William Goode

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Lo, the Mighty God Appearing!

28.
Dieva bērni, sanāksim!

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

29.
Ak, nāc jel, kungu Kungs!

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

Slavēšana un pateicības paušana (Return to top)
30.
Lai visa Dieva radība

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
All Creatures of Our God and King

31.
Gods Dievam augstībā!

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

32.
Tas Kungs ir mūsu stiprā pils

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

33.
Lai līksmā priekā dziedam!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Other versions of this song:
Rejoice, the Lord Is King!

34.
Lai gods un visa slava

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
All Glory, Laud, and Honor

35.
Slavēts Tas Kungs!

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

36.
Mūsu tēvu Dievs

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

37.
Kungu Dievu slavējam

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
Praise the Lord with Heart and Voice

38.
Uz priekšu, svētie, Kristum sekojot!

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Press Forward, Saints

39.
Dievs mūs mīl

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

40.
Tik drošs ir tas pamats

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

41.
Cik dižens Tu!

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine (adapter)

Music: Tradititonal Swedish folk tune

Arr.: Stuart K. Hine

Other versions of this song:
How Great Thou Art

Not available due to copyright restrictions.

42.
Tas Kungs ir mana gaisma

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

43.
Lai visas Dieva radības

Words: Isaac Watts

Music: John C. Hatton

Other versions of this song:
From All That Dwell below the Skies

44.
Vadi, dižais Jehova!

Words: William Williams

Music: John Hughes

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

45.
Par šo skaisto pasauli

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

Other versions of this song:
For the Beauty of the Earth

46.
Pateicības lūgšana

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

Arr.: Edward Kremser

Other versions of this song:
Prayer of Thanksgiving

47.
Nāciet, ļaudis, dziedāsim!

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

Other versions of this song:
Come, Ye Thankful People

48.
Mīļie bērni, Dievs ir līdzās!

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

Lūgšana (Return to top)
49.
Ved, maigā Gaisma!

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

50.
Tik vajadzīgs Tu man

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

51.
Tuvāk Tev, Glābēj, arvien

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Nearer, Dear Savior, to Thee

52.
Tuvāk pie Tevis, Dievs

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

53.
Jēzu, Kungs, Tu mani mīli

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

Other versions of this song:
Jesus, Lover of My Soul

54.
Mīļais Pestītāj un Glābēj

Words: Horatio R. Palmer

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Precious Savior, Dear Redeemer

55.
Vadi mani, Pestītāj!

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

Other versions of this song:
Jesus, Savior, Pilot Me

56.
Mācītāj, spēcīga vētra

Words: Mary Ann Baker

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

57.
Tas Kungs ir mans Gans

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

58.
Mana klints

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

Other versions of this song:
Rock of Ages

59.
Nāciet pie Viņa!

Words: Theodore E. Curtis

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Come unto Him

60.
Lai sanāk visi tie, kas Kungu Dievu mīl!

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

Other versions of this song:
Come, We That Love the Lord

61.
Glābējs mūs mīl

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Our Savior’s Love

62.
Sekojiet Man!

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

63.
Nāciet pie Jēzus!

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

64.
Debesu Tēvs

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

Arr.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
Father in Heaven

65.
Kaut grūtības un bēdas māc

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials

66.
Kungs, palīdzi, lai lūdzoties

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Oh, May My Soul Commune with Thee

67.
Lai miers tev, dvēsele!

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

Other versions of this song:
Be Still, My Soul

Not available due to copyright restrictions.

68.
Tik laipni pamāca

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Arr.: Lowell Mason

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

69.
Ticība

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

Other versions of this song:
When Faith Endures

70.
Kur varu mieru rast?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

Other versions of this song:
Where Can I Turn for Peace?

71.
Pazemībā dienas vadi

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
Be Thou Humble

72.
Kungs, māci ik dienu!

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

73.
Kristum ticu es

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

Other versions of this song:
I Believe in Christ

74.
Dzīvs mans Pestītājs

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

Other versions of this song:
My Redeemer Lives

75.
Es zinu — dzīvs mans Pestītājs

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

76.
Liecība

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Testimony

77.
Svētā gavēnī

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

Other versions of this song:
Bless Our Fast, We Pray

78.
Gavēnis

Words: Paul L. Anderson

Music: Clay Christiansen

Other versions of this song:
In Fasting We Approach Thee

79.
Neaizmirsti lūgt!

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

80.
Jēzu, par Tevi domājot

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

81.
Ak, lūgšana, cik jauka tā!

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

82.
Lai mēs Gara vadībā

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

83.
Klusā lūgšana

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

84.
Lūgsna ir vēlme kvēlākā

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

85.
Svētu dziesmu dziedāsim

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

86.
Ak, cik gan jauki!

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

87.
Šai sabatā

Words: Paul L. Anderson

Music: Lynn R. Carson

Other versions of this song:
Sabbath Day

88.
Kā no debess rasa

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

89.
Debess augstumos Tu valdi

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Thou Kind and Gracious Father

90.
Mēs sanākam šai sabatā

Words: Vernald W. Johns

Music: Laurence M. Yorgason

Other versions of this song:
We Meet, Dear Lord

91.
Dievs lai sargā

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

92.
Lūdzam Tavu svētību

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Arr.: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

93.
Godinām mēs Tevi, ak, Kungs

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

Other versions of this song:
Before Thee, Lord, I Bow My Head

94.
Diena nu ir galā

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

95.
Lai skan slavas dziesma!

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

96.
Projām ejot

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

97.
Tev vienam, mīļais Dievs

Words: Anne Steele

Music: Edward P. Kimball

Other versions of this song:
Great God, to Thee My Evening Song

98.
Lēni satumst debess jums

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Arr.: Henry Greatorex

Other versions of this song:
Softly Now the Light of Day

99.
Ar mani paliec šovakar!

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

100.
Paliec ar mani!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

Svētais Vakarēdiens (Return to top)
101.
Kad pazemīgi pieņemam

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

Other versions of this song:
As Now We Take the Sacrament

102.
Dievs Tēvs, esi labvēlīgs!

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

103.
Par Tevi, Glābēj, domāju

Words: Zara Sabin

Music: Thomas L. Durham

Other versions of this song:
With Humble Heart

104.
Pazemīgi, Glābēj, lūdzam

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

105.
Tēvs Mūžīgais, Dievs Augstais!

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

106.
Pieņemot svēto mielastu

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

107.
Ar prieku šodien dziedam mēs

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
’Tis Sweet to Sing the Matchless Love

108.
Ak, pulku Kungs!

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Lord of Hosts

109.
Ak, dārgais Jēzu!

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Jesus of Nazareth, Savior and King

110.
Mēs Jēzus Vārdu slavēsim

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

111.
Godbijīgā pielūgsmē

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Reverently and Meekly Now

112.
Dievs visus mūs tā mīlēja

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

113.
Lai notiek Tavs prāts!

Words: Frank I. Kooyman

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Thy Will, O Lord, Be Done

114.
Pie krusta

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Upon the Cross of Calvary

115.
Lai pieminētu Glābēju

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
In Memory of the Crucified

116.
Mira reiz dižais Pestītājs

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

117.
Viņš mira, Glābējs nomira!

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

Other versions of this song:
He Died! The Great Redeemer Died

118.
Ak, tas ir brīnums man!

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

119.
Aiz pilsētas, tur tālumā

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

120.
Ak, mīlestība, gudrība!

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

121.
Jēzus, dzimis kūtiņā

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

Lieldienas (Return to top)
122.
Mūsu Kungs ir augšāmcēlies!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

123.
Augšāmcēlies mūsu Kungs

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

Ziemassvētki (Return to top)
124.
Prieks pasaulei

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Adapt.: William W. Phelps

Other versions of this song:
Joy to the World

125.
Ak, ticīgie, nāciet!

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

126.
Eņģeļi tik līksmi dzied

Words: French carol

Music: French carol

Other versions of this song:
Angels We Have Heard on High

127.
Klusa nakts

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

128.
Ne šūpulī, greznā

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

Arr.: Rosalee Elser

Other versions of this song:
Away in a Manger

129.
Šo seno dziesmu pusnaktī

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

Other versions of this song:
It Came upon the Midnight Clear

130.
Ak, mazā, klusā Bētleme!

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

131.
Debess pulku dziesma skan

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

132.
Naktī svētajā

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Other versions of this song:
The First Noel

133.
Tāltālu ganībās Jūdejā

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

134.
Kas ir šis bērns?

Words: William Chatterton Dix

Music: English folk song, 16th century

Other versions of this song:
What Child Is This?

Īpašas tēmas (Return to top)
135.
Tik bagātīgi Dievs ir mani svētījis

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

Other versions of this song:
Because I Have Been Given Much

Not available due to copyright restrictions.

136.
Līksmi dosimies mēs

Words: Charles Wesley

Music: James Lucas

Other versions of this song:
Come, Let Us Anew

137.
Kungs, Tev es sekošu!

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Lord, I Would Follow Thee

138.
Sirdsmīļas Labajam Ganam

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

139.
Vai gan tuvākam šodien es kalpoju?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Have I Done Any Good?

140.
Kamēr saule spīd

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
I Have Work Enough to Do

141.
Droši dodamies uz priekšu

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

Other versions of this song:
We Are Marching On to Glory

142.
Tver katru dienas brīdi!

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

143.
Saulains prieks

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

144.
Dzīves ceļš mums laimīgs būs

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

145.
Jel steigsimies strādāt!

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Today, While the Sun Shines

146.
Priecēsim sirdis!

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Scatter Sunshine

147.
Bieži sacīsim labu cits citam

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Let Us Oft Speak Kind Words

148.
Rīkojies pareizi!

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

149.
Rīkojies taisnīgi!

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
Choose the Right

150.
Dievs brīvus mūs ir radījis

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

Other versions of this song:
Know This, That Every Soul Is Free

151.
Atceries, cik daudz tev dāvāts!

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

152.
Lai teicam Dievu vareno!

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

153.
Nepagurstot mēs visi Dievam kalposim

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

154.
Nāciet līdz! Nāciet līdz!

Words: William Willes

Music: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Come Along, Come Along

155.
Kristus kareivji

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

156.
Aicināti kalpot

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

157.
Visi esam kareivji

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
We Are All Enlisted

158.
Lūk! Mūsu Kunga armija

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Behold! A Royal Army

159.
Pieliec roku, talkā nāc!

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

160.
Jūtot vēlmi citus tiesāt

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
Should You Feel Inclined to Censure

161.
Uzticīgi ticībai

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

162.
Israēla cerība

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

163.
Uz priekšu ejam ticībā

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

Other versions of this song:
Go Forth with Faith

164.
Uzklausiet, tautas!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

Other versions of this song:
Hark, All Ye Nations!

165.
Vairs laika nav daudz

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

Other versions of this song:
The Time Is Far Spent

166.
Cik brīnišķi Tavi darbi!

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

167.
Lai visām tautām

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

Other versions of this song:
Jehovah, Lord of Heaven and Earth

168.
Es iešu, kur vēlies

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

169.
Vai zini — ir taisnība dārgakmens skaists?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

170.
Kad es Svētos Rakstus lasu

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

Other versions of this song:
As I Search the Holy Scriptures

171.
Patiesības gaisma

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Truth Reflects upon Our Senses

172.
Turies pie margas!

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
The Iron Rod

173.
Lai gūtu prieku, cilvēks ir

Words: J. Marinus Jensen

Music: J. J. Keeler

Other versions of this song:
Men Are That They Might Have Joy

174.
Sveicam tevi, diena svētā!

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Welcome, Welcome, Sabbath Morning

175.
Palīdzi man, Glābēj, mācīt!

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Help Me Teach with Inspiration

176.
Kolobu ja aizsniegtu

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
If You Could Hie to Kolob

177.
Pievērs savu sirdi Dievam!

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

Other versions of this song:
Turn Your Hearts

178.
Ak, cik līksmi un sirsnīgi dziedāsim mēs!

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Oh, What Songs of the Heart

179.
Svētie, dosimies uz templi!

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Rise, Ye Saints, and Temples Enter

180.
Ak, mans Tēvs!

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

181.
Patiesi draugi iedvesmo

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

Other versions of this song:
Each Life That Touches Ours for Good

182.
Ja mēs mīļi dzīvojam

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

183.
Lai mīlestība tīrākā

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
O Love That Glorifies the Son

184.
Mirdz spoži Dieva vārda gaisma

Words: Joel H. Johnson

Music: Gottfried W. Fink

Other versions of this song:
The Glorious Gospel Light Has Shone

185.
Dzīvot kā debesīs

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Other versions of this song:
Home Can Be a Heaven on Earth

Bērnu dziesmas (Return to top)
186.
Mēs kā Debess Tēva bērni

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Other versions of this song:
Children of Our Heavenly Father

Not available due to copyright restrictions.

187.
Es esmu Dieva bērns

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

188.
Mūžīgā ģimene

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

189.
Ievēro baušļus!

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

190.
Man Debesīs ir Tēvs

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

191.
Mīliet cits citu!

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Other versions of this song:
Love One Another

192.
Glābēja gaismā

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

193.
Dievišķā gaisma

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
The Light Divine

194.
Dieva mīlestība

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

Other versions of this song:
God’s Daily Care

Dziesmas sievietēm (Return to top)
195.
Mēs sanākam kā māsas (sievietēm)

Words: Paul L. Anderson

Music: Bonnie Goodliffe

Other versions of this song:
We Meet Again as Sisters

196.
Kā Ciānas māsas (sievietēm)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
As Sisters in Zion

Dziesmas vīriešiem (Return to top)
197.
Ak, Israēla elderi! (vīriešiem)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

198.
Dižais priesterības spēks (vīriešiem)

Words: John Craven

Music: John Craven

Other versions of this song:
The Priesthood of Our Lord

199.
Elderi, aicinājis mūs kalpot kungu Kungs (vīriešiem)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

Other versions of this song:
Ye Who Are Called to Labor

200.
Ak, Dieva Dēli! (vīriešiem)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God