Garīgās dziesmas

Garīgās dziesmas

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Garīgās dziesmas

1985 Hymns, Latvian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2013. Only known edition. 200 songs.

Book © 1985, 1998, 2013 Intellectual Reserve, Inc. English approval: 11/02. Translation approval: 11/02.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Atjaunošana (Return to top)
1.
Jau diena aust
2.
Dievišķais Gars
3.
Lai līksmojam, svētie!
4.
Lūk, plīvo karogs cēls!
5.
Ak, Israēla Glābēj!
6.
Dzirdat, Israēla ļaudis!
7.
Līksmosim!
8.
Reiz debesu eņģelis
9.
Es redzēju, kā eņģelis
10.
Pateicamies par pravieti
11.
Varenais un dižais Dievs
12.
Nāciet, ļaudis, Dieva vārdus uzklausiet!
13.
Caur pravieti mūs uzrunā
14.
Par tevi, pravieti, lūdzamies mēs
15.
Dievs, svētī pravieti!
16.
Džozefa Smita pirmā lūgšana
17.
Patiesība mūžīgā
18.
Cildinām vīru
19.
Trūcīgais ceļinieks
20.
Uz priekšu, svētie!
21.
Ticīgie, raugiet!
22.
Jel nāciet, Dieva svētie!
23.
Lai pieaug dailē Ciāna!
24.
Jau rītausma sārtojas
25.
Vadi, Tēvs!
26.
Dziesmu dziesmās cildināta
27.
Klāt Tā Kunga lielā diena
28.
Dieva bērni, sanāksim!
29.
Ak, nāc jel, kungu Kungs!
Slavēšana un pateicības paušana (Return to top)
30.
Lai visa Dieva radība
31.
Gods Dievam augstībā!
32.
Tas Kungs ir mūsu stiprā pils
33.
Lai līksmā priekā dziedam!
34.
Lai gods un visa slava
35.
Slavēts Tas Kungs!
36.
Mūsu tēvu Dievs
37.
Kungu Dievu slavējam
38.
Uz priekšu, svētie, Kristum sekojot!
39.
Dievs mūs mīl
40.
Tik drošs ir tas pamats
41.
Cik dižens Tu!
42.
Tas Kungs ir mana gaisma
43.
Lai visas Dieva radības
44.
Vadi, dižais Jehova!
45.
Par šo skaisto pasauli
46.
Pateicības lūgšana
47.
Nāciet, ļaudis, dziedāsim!
48.
Mīļie bērni, Dievs ir līdzās!
Lūgšana (Return to top)
49.
Ved, maigā Gaisma!
50.
Tik vajadzīgs Tu man
51.
Tuvāk Tev, Glābēj, arvien
52.
Tuvāk pie Tevis, Dievs
53.
Jēzu, Kungs, Tu mani mīli
54.
Mīļais Pestītāj un Glābēj
55.
Vadi mani, Pestītāj!
56.
Mācītāj, spēcīga vētra
57.
Tas Kungs ir mans Gans
58.
Mana klints
59.
Nāciet pie Viņa!
60.
Lai sanāk visi tie, kas Kungu Dievu mīl!
61.
Glābējs mūs mīl
62.
Sekojiet Man!
63.
Nāciet pie Jēzus!
64.
Debesu Tēvs
65.
Kaut grūtības un bēdas māc
66.
Kungs, palīdzi, lai lūdzoties
67.
Lai miers tev, dvēsele!
68.
Tik laipni pamāca
69.
Ticība
70.
Kur varu mieru rast?
71.
Pazemībā dienas vadi
72.
Kungs, māci ik dienu!
73.
Kristum ticu es
74.
Dzīvs mans Pestītājs
75.
Es zinu — dzīvs mans Pestītājs
76.
Liecība
77.
Svētā gavēnī
78.
Gavēnis
79.
Neaizmirsti lūgt!
80.
Jēzu, par Tevi domājot
81.
Ak, lūgšana, cik jauka tā!
82.
Lai mēs Gara vadībā
83.
Klusā lūgšana
84.
Lūgsna ir vēlme kvēlākā
85.
Svētu dziesmu dziedāsim
86.
Ak, cik gan jauki!
87.
Šai sabatā
88.
Kā no debess rasa
89.
Debess augstumos Tu valdi
90.
Mēs sanākam šai sabatā
91.
Dievs lai sargā
92.
Lūdzam Tavu svētību
93.
Godinām mēs Tevi, ak, Kungs
94.
Diena nu ir galā
95.
Lai skan slavas dziesma!
96.
Projām ejot
97.
Tev vienam, mīļais Dievs
98.
Lēni satumst debess jums
99.
Ar mani paliec šovakar!
100.
Paliec ar mani!
Svētais Vakarēdiens (Return to top)
101.
Kad pazemīgi pieņemam
102.
Dievs Tēvs, esi labvēlīgs!
103.
Par Tevi, Glābēj, domāju
104.
Pazemīgi, Glābēj, lūdzam
105.
Tēvs Mūžīgais, Dievs Augstais!
106.
Pieņemot svēto mielastu
107.
Ar prieku šodien dziedam mēs
108.
Ak, pulku Kungs!
109.
Ak, dārgais Jēzu!
110.
Mēs Jēzus Vārdu slavēsim
111.
Godbijīgā pielūgsmē
112.
Dievs visus mūs tā mīlēja
113.
Lai notiek Tavs prāts!
114.
Pie krusta
115.
Lai pieminētu Glābēju
116.
Mira reiz dižais Pestītājs
117.
Viņš mira, Glābējs nomira!
118.
Ak, tas ir brīnums man!
119.
Aiz pilsētas, tur tālumā
120.
Ak, mīlestība, gudrība!
121.
Jēzus, dzimis kūtiņā
Lieldienas (Return to top)
122.
Mūsu Kungs ir augšāmcēlies!
123.
Augšāmcēlies mūsu Kungs
Ziemassvētki (Return to top)
124.
Prieks pasaulei
125.
Ak, ticīgie, nāciet!
126.
Eņģeļi tik līksmi dzied
127.
Klusa nakts
128.
Ne šūpulī, greznā
129.
Šo seno dziesmu pusnaktī
130.
Ak, mazā, klusā Bētleme!
131.
Debess pulku dziesma skan
132.
Naktī svētajā
133.
Tāltālu ganībās Jūdejā
134.
Kas ir šis bērns?
Īpašas tēmas (Return to top)
135.
Tik bagātīgi Dievs ir mani svētījis
136.
Līksmi dosimies mēs
137.
Kungs, Tev es sekošu!
138.
Sirdsmīļas Labajam Ganam
139.
Vai gan tuvākam šodien es kalpoju?
140.
Kamēr saule spīd
141.
Droši dodamies uz priekšu
142.
Tver katru dienas brīdi!
143.
Saulains prieks
144.
Dzīves ceļš mums laimīgs būs
145.
Jel steigsimies strādāt!
146.
Priecēsim sirdis!
147.
Bieži sacīsim labu cits citam
148.
Rīkojies pareizi!
149.
Rīkojies taisnīgi!
150.
Dievs brīvus mūs ir radījis
151.
Atceries, cik daudz tev dāvāts!
152.
Lai teicam Dievu vareno!
153.
Nepagurstot mēs visi Dievam kalposim
154.
Nāciet līdz! Nāciet līdz!
155.
Kristus kareivji
156.
Aicināti kalpot
157.
Visi esam kareivji
158.
Lūk! Mūsu Kunga armija
159.
Pieliec roku, talkā nāc!
160.
Jūtot vēlmi citus tiesāt
161.
Uzticīgi ticībai
162.
Israēla cerība
163.
Uz priekšu ejam ticībā
164.
Uzklausiet, tautas!
165.
Vairs laika nav daudz
166.
Cik brīnišķi Tavi darbi!
167.
Lai visām tautām
168.
Es iešu, kur vēlies
169.
Vai zini — ir taisnība dārgakmens skaists?
170.
Kad es Svētos Rakstus lasu
171.
Patiesības gaisma
172.
Turies pie margas!
173.
Lai gūtu prieku, cilvēks ir
174.
Sveicam tevi, diena svētā!
175.
Palīdzi man, Glābēj, mācīt!
176.
Kolobu ja aizsniegtu