Mga Himno

Mga Himno sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Hymns, Cebuano.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2002. Only known edition. 200 songs.

Availability

Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Pagpahiuli(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Miabut nang Kabuntagon

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Ang Espiritu sa Dios

Words: William W. Phelps

Music: English melody

3. Karon Kita Maglipay

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Mahangturon nga Kamatuoran

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Ibabaw sa Bukid

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Manunubos sa Israel

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

7. Israel, Israel Dios Nagtawag

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

8. Pagmata ug Bangon

Words: Theodore E. Curtis

Music: Carolee Curtis Green

9. Pagmata Kamo Santos sa Dios!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

10. Ang Tingog sa Dios Madunggan na Usab

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

11. Ang Anghel nga Gikan sa Kalangitan

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

12. Katam-is sa Kalinaw nga Dala sa Ebanghelyo

Words: Mary Ann Morton

Music: Alfred M. Durham

13. Salamat, O Dios sa Propeta

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

14. Dios sa Gahum, Dios sa Katarung

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

15. Dali, ug Paminawon Nato ang Pulong sa Propeta

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

16. Maminaw Kita sa Propeta

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

17. Amo Ka nga Giampo sa Kanunay

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

18. Dios Panalangini ang Among Propeta

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

19. Pagdayeg sa Tawo

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

20. Ang Subo nga Magpapanaw

Words: James Montgomery

Music: George Coles

21. Unang Pag-ampo ni Joseph Smith

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

22. Sa Lig-ong mga Kabungturan

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

23. Mga Santos Dali Na

Words: William Clayton

Music: English folk song

24. Himaya sa Dios sa Kahitas-an

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

25. O Kabukiran nga Halangdon

Words: Charles W. Penrose

Music: Henry S. Thompson

26. Nindot nga Zion, Gitukod

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

27. Giyahi Ako Padulong sa Kinabuhing Dayon

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

28. Duol na ang Kaadlawon

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

29. Duol, Kamo mga Anak sa Ginoo

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

30. Dali, O Hari sa mga Hari

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Pagsimba ug Pagpasalamat(Return to top) Information Church Links Download Media

31. Tanan nga Nilalang sa Atong Dios

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

32. Dili Nato Ikaulaw ang Dios

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: John Longhurst

33. Paglipay, ang Ginoo Hari!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

34. Kutang Malig-on ang Atong Dios

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

35. Tanan nga Pagdayeg ug Himaya

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

36. Dali, Awitan ang Ginoo

Words: Gerrit de Jong Jr.

Music: Gerrit de Jong Jr.

37. Mga Awit sa Pagdayeg

Words: Penelope Moody Allen

Music: Newel Kay Brown

38. Awit sa Pagdayeg

Words: Ada Blenkhorn

Music: Alfred Beirly

39. Daygon ang Dios, nga Gamhanan

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

40. Giyahi, Kami Jehova

Words: William Williams

Music: John Hughes

41. Alang sa Tanan nga mga Santos

Words: William Walsham How

Music: Ralph Vaughan Williams

42. Padayon mga Santos

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

43. Pagtuo sa Atong mga Amahan

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

44. Unsa Kalig-on ang Tukuranan

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

45. Gamhanan Ka

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

46. Ang Dios Kahayag Ko

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

47. Sa Katahum sa Yuta

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

48. Dios sa Among mga Amahan

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

49. Ang Dios Gugma

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

50. Pinalangga nga mga Anak, ang Dios Duol Kaninyo

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

51. Pag-ampo sa Pasalamat

Arr.: Edward Kremser

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

52. Ngari, Kamong Mapasalamaton

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

Pag-ampo ug Pagpangaliyupo(Return to top) Information Church Links Download Media

53. Giyahi, Maloloy-on nga Kahayag

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

54. Nagkinahanglan Ko Nimo sa Matag Takna

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

55. Mas Magpaduol Ko Dios Kanimo

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

56. Jesus, Mahigugmaon sa Kalag Ko

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

57. Jesus, Ako Giyahi

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

58. Bililhon nga Manluluwas, Mahal nga Manunubos

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

59. Pagkalig-on nga Bato

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

60. Agalon, ang Unos Kapintas

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

61. Ang Dios ang Akong Magbalantay

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

62. Ginoo Nako Moandam

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

63. Gugma sa Atong Manluluwas

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

64. Dali, Sunod Mo Kanako

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

65. Katarung Ubanan Sa Dios

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

66. Duol Kang Jesus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

67. Duol Ngadto Kaniya

Words: Theodore E. Curtis

Music: Hugh W. Dougall

68. Bisan sa Grabe nga Pagsulay

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

69. Sa Nagmahal sa Dios, Ngari Maglipay Ta

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

70. Akong Kalag, Magmalinawon

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

71. Unsa Kalumo ang Sugo sa Dios

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

72. Duol, Mong Naguol

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

73. Sama sa Yamog Gikan sa Langit

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

74. Kon Molahutay ang Pagtuo

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

75. Ang Kalinaw Asa Ko Pangitaa?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

76. Magmapainubsanon Ka

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

77. Dugang Kabalaan Hatagi Ako

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

78. Nagtuo Ako Kang Kristo

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

79. Buhi ang Akong Manunubos

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

80. Buhi ang Manunubos Ko, Niini Nasayud Ako

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

81. Pagpamatuod

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

82. Ikaw Naghunahuna Ba sa Pag-ampo?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

83. Jesus, ang Paghunahuna Ko Kanimo Katam-is

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

84. Tam-is nga Takna sa Pag-ampo

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

85. Paggiyaha ang Espiritu

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

86. Hilum nga Pag-ampo

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

87. Pag-ampo mao ang Sinsero nga Tinguha sa Kalag

Words: James Montgomery

Music: George Careless

88. Ihinay ang Pagkanta

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

89. Matahum ang Buhat

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

90. Ang Dios Magauban Kanimo

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

91. Dios, sa Among Pagbiya Panalangini Kami

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

92. Kanimo, Dios, Moyukbo Ko

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

93. Misalop Nang Adlaw

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

94. Kita Manag-awit sa Pagpanamilit

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

95. Ginoo Pabiyaa Mi Uban sa Panalangin Mo

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

96. Uban Nako; Gabii na

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

97. Ubani Ako!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Sakrament(Return to top) Information Church Links Download Media

98. Karon sa Atong Pag-ambit sa Sakramento

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

99. Amahan, Kami Dungga

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

100. Mapainubsanong mga Kasingkasing

Words: Zara Sabin

Music: Thomas L. Durham

101. Pagkatam-is nga Kantahon sa Gugma Niyang Walay Sama

Words: George Manwaring

Music: Frank W. Asper

102. Sa Pagpaubos, Among Manluluwas

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

103. Amahan sa Langit, Kami Mituo

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

104. Sa Pag-ambit sa Sakramento

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

105. O Dios, ang Amahan nga Walay Katapusan

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

106. Jesus sa Nazaret, Hari ug Dios

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

107. Atong Isinggit ang Awit sa Ngalan ni Jesus

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

108. Pagmatinahuron Na

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

109. Kita sa Dios Gihigugma, Anak Niya Gipadala

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

110. Ginoo Ikaw Matuman

Words: Frank I. Kooyman

Music: Robert P. Manookin

111. Paghinumdom sa Gilansang

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

112. Ang Manunubos Sud-onga

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

113. Didto sa Krus sa Kalbaryo

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

114. Ako Nagpabilin nga Natingala

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

115. Adunay Usa ka Labong nga Bungtod sa Layo

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

116. Unsa Kadako sa Kaalam ug sa Gugma

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

117. Jesus, Kanhi Kabus

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Pasko sa Pagkabanhaw [Easter](Return to top) Information Church Links Download Media

118. Siya Nabanhaw!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

119. Kristo Nabanhaw Karon

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Pasko(Return to top) Information Church Links Download Media

120. Kalipay sa Kalibutan

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

121. Dali, Kamong Maunungon

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

122. Mga Anghel Nadungog

Words: French carol

Music: French carol

123. Mahilum nga Gabii

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

124. Didto sa Pasungan

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

125. Miabut Nianang Hayag nga Tungang Gabii

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

126. Gamay nga Lungsod sa Bethlehem

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

127. Sa Layo nga Patag sa Judea

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

128. Ang Anghel Paminawa!

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

129. Nabati Ko ang Kampana

Words: Henry Wadsworth Longfellow

Music: John Baptiste Calkin

130. Unang Noel

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Espesyal nga mga Ulohan(Return to top) Information Church Links Download Media

131. Nagpugas Kita

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

132. Kay Gihatagan Ko og Daghan

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

133. Sundon Ko Ikaw Ginoo

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

134. Gimahal sa Magbalantay

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

135. Nakabuhat Ba Ako og Maayo Karon?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

136. May Buhaton pa Akong Daghan

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

137. Padulong Kami sa Himaya

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

138. Palambuon ang mga Nindot nga Higayon

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

139. Kalag Ko may Kasanag Karon

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

140. Makabanwag Ka sa Dalan

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

141. Karon, Nga Hayag Pa

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

142. Ang Kahayag Nimo Isabwag

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

143. Ihatag Kanimo

Arr.: Lowell Mason; George J. Webb

Words: William Walsham How

Music: Anon.; Cantica Laudis

144. Maayong Pulong Atong Gamiton

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

145. Buhata Unsa ang Matarung

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

146. Pilia ang Matarung

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

147. Hibaloi, Nga ang Kalag May Kagawasan

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

148. Ipha ang Inyong Panalangin

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

149. Daygon ang Dios, Tuburan sa mga Grasya

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

150. Magpadayon Tang Tanan

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

151. Sulong, mga Kristohanong Kasundaluhan

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

152. Pagmata, Tigbalantay sa Zion

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

153. Gitawag sa Pagserbisyo

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

154. Gitawag Kitang Tanan

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

155. Tan-awa ang Harianon nga Kasundaluhan

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

156. Kakugi ang Gamiton

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

157. Matinud-anon sa Tinuohan

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

158. Padayon

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

159. Mga Batan-on sa Zion

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

160. O Bato sa Among Kaluwasan

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

161. Kinsay Dapig sa Dios?

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry H. Russell

162. Paglaum sa Israel

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

163. Lakaw Uban ang Hugot nga Pagtuo

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

164. Paminaw, Tanang Kanasuran!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

165. Ipakita, O Dios, ug Ipadan-ag

Words: William Hurn

Music: John Darwall

166. Duol Na Ang Takna

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

167. Katingalahan ang Buhat Mo Dios

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

168. Moadto Ako Bisan Asa sa Pagbuot Mo

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

169. O, Balaang Pulong sa Kamatuoran ug Gugma

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

170. Sulti, Unsa ang Kamatuoran?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

171. Modan-ag ang Kamatuoran

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

172. Puthaw nga Gunitanan

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

173. Ang Tawo Gimugna Aron may Kalipay

Words: J. Marinus Jensen

Music: J. J. Keeler

174. Pagdali Manambong Ta sa Sunday School

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

175. Sa Ako nga Pagsiksik sa Balaang Kasulatan

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

176. Hangupon Ta ang Kabuntagon sa Igpapahulay

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

177. Giyahi Ko sa Pagtudlo

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

178. O, Unsa ang Awit sa Kasingkasing

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

179. Jehova, ang Ginoo sa Langit ug Yuta

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

180. Kaanindot sa Templo Mo Ginoo

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

181. Ablihi ang Inyong Kasingkasing

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

182. O Amahan Ko

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

183. Matag Tawo nga Motandog Kanamo sa Kamaayo

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

184. Gugma sa Panimalay

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

185. Gugma nga Naghimaya sa Anak

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

186. Panimalay Mahimo nga Langit sa Yuta

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Mga Awit sa mga Bata(Return to top) Information Church Links Download Media

187. Mga Anak sa Amahan

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

188. Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Hangtud

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

189. Ako Anak sa Dios

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

190. Ako Nasayud Akong Amahan Buhi

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

191. Sundon ang Kasugoan

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

192. Tudloi Ko Paglakaw sa Kahayag

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

193. Balaang Kahayag

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

194. Inadlaw nga Pag-amuma sa Dios

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

195. Deseret nga Matahum

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

196. Maghigugmaay

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Alang sa mga Babaye(Return to top) Information Church Links Download Media

197. Isip Sisters sa Zion (Mga Babaye)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Alang sa mga Lalaki(Return to top) Information Church Links Download Media

198. Kamong Elder sa Israel (Mga Lalaki)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

199. Kamong mga Gitawag sa Pag-alagad (Mga Lalaki)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

200. Dali, Tanang Anak sa Dios (Mga Lalaki)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x