Mga Himno

Mga Himno

Mga Himno sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

1985 Hymns, Cebuano.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2002. Only known edition. 200 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pagpahiuli (Return to top)
1.
Miabut nang Kabuntagon
2.
Ang Espiritu sa Dios
3.
Karon Kita Maglipay
4.
Mahangturon nga Kamatuoran
5.
Ibabaw sa Bukid
6.
Manunubos sa Israel
7.
Israel, Israel Dios Nagtawag
8.
Pagmata ug Bangon
9.
Pagmata Kamo Santos sa Dios!
10.
Ang Tingog sa Dios Madunggan na Usab
11.
Ang Anghel nga Gikan sa Kalangitan
12.
Katam-is sa Kalinaw nga Dala sa Ebanghelyo
13.
Salamat, O Dios sa Propeta
14.
Dios sa Gahum, Dios sa Katarung
15.
Dali, ug Paminawon Nato ang Pulong sa Propeta
16.
Maminaw Kita sa Propeta
17.
Amo Ka nga Giampo sa Kanunay
18.
Dios Panalangini ang Among Propeta
19.
Pagdayeg sa Tawo
20.
Ang Subo nga Magpapanaw
21.
Unang Pag-ampo ni Joseph Smith
22.
Sa Lig-ong mga Kabungturan
23.
Mga Santos Dali Na
24.
Himaya sa Dios sa Kahitas-an
25.
O Kabukiran nga Halangdon
26.
Nindot nga Zion, Gitukod
27.
Giyahi Ako Padulong sa Kinabuhing Dayon
28.
Duol na ang Kaadlawon
29.
Duol, Kamo mga Anak sa Ginoo
30.
Dali, O Hari sa mga Hari
Pagsimba ug Pagpasalamat (Return to top)
31.
Tanan nga Nilalang sa Atong Dios
32.
Dili Nato Ikaulaw ang Dios
33.
Paglipay, ang Ginoo Hari!
34.
Kutang Malig-on ang Atong Dios
35.
Tanan nga Pagdayeg ug Himaya
36.
Dali, Awitan ang Ginoo
37.
Mga Awit sa Pagdayeg
38.
Awit sa Pagdayeg
39.
Daygon ang Dios, nga Gamhanan
40.
Giyahi, Kami Jehova
41.
Alang sa Tanan nga mga Santos
42.
Padayon mga Santos
43.
Pagtuo sa Atong mga Amahan
44.
Unsa Kalig-on ang Tukuranan
45.
Gamhanan Ka
46.
Ang Dios Kahayag Ko
47.
Sa Katahum sa Yuta
48.
Dios sa Among mga Amahan
49.
Ang Dios Gugma
50.
Pinalangga nga mga Anak, ang Dios Duol Kaninyo
51.
Pag-ampo sa Pasalamat
52.
Ngari, Kamong Mapasalamaton
Pag-ampo ug Pagpangaliyupo (Return to top)
53.
Giyahi, Maloloy-on nga Kahayag
54.
Nagkinahanglan Ko Nimo sa Matag Takna
55.
Mas Magpaduol Ko Dios Kanimo
56.
Jesus, Mahigugmaon sa Kalag Ko
57.
Jesus, Ako Giyahi
58.
Bililhon nga Manluluwas, Mahal nga Manunubos
59.
Pagkalig-on nga Bato
60.
Agalon, ang Unos Kapintas
61.
Ang Dios ang Akong Magbalantay
62.
Ginoo Nako Moandam
63.
Gugma sa Atong Manluluwas
64.
Dali, Sunod Mo Kanako
65.
Katarung Ubanan Sa Dios
66.
Duol Kang Jesus
67.
Duol Ngadto Kaniya
68.
Bisan sa Grabe nga Pagsulay
69.
Sa Nagmahal sa Dios, Ngari Maglipay Ta
70.
Akong Kalag, Magmalinawon
71.
Unsa Kalumo ang Sugo sa Dios
72.
Duol, Mong Naguol
73.
Sama sa Yamog Gikan sa Langit
74.
Kon Molahutay ang Pagtuo
75.
Ang Kalinaw Asa Ko Pangitaa?
76.
Magmapainubsanon Ka
77.
Dugang Kabalaan Hatagi Ako
78.
Nagtuo Ako Kang Kristo
79.
Buhi ang Akong Manunubos
80.
Buhi ang Manunubos Ko, Niini Nasayud Ako
81.
Pagpamatuod
82.
Ikaw Naghunahuna Ba sa Pag-ampo?
83.
Jesus, ang Paghunahuna Ko Kanimo Katam-is
84.
Tam-is nga Takna sa Pag-ampo
85.
Paggiyaha ang Espiritu
86.
Hilum nga Pag-ampo
87.
Pag-ampo mao ang Sinsero nga Tinguha sa Kalag
88.
Ihinay ang Pagkanta
89.
Matahum ang Buhat
90.
Ang Dios Magauban Kanimo
91.
Dios, sa Among Pagbiya Panalangini Kami
92.
Kanimo, Dios, Moyukbo Ko
93.
Misalop Nang Adlaw
94.
Kita Manag-awit sa Pagpanamilit
95.
Ginoo Pabiyaa Mi Uban sa Panalangin Mo
96.
Uban Nako; Gabii na
97.
Ubani Ako!
Sakrament (Return to top)
98.
Karon sa Atong Pag-ambit sa Sakramento
99.
Amahan, Kami Dungga
100.
Mapainubsanong mga Kasingkasing
101.
Pagkatam-is nga Kantahon sa Gugma Niyang Walay Sama
102.
Sa Pagpaubos, Among Manluluwas
103.
Amahan sa Langit, Kami Mituo
104.
Sa Pag-ambit sa Sakramento
105.
O Dios, ang Amahan nga Walay Katapusan
106.
Jesus sa Nazaret, Hari ug Dios
107.
Atong Isinggit ang Awit sa Ngalan ni Jesus
108.
Pagmatinahuron Na
109.
Kita sa Dios Gihigugma, Anak Niya Gipadala
110.
Ginoo Ikaw Matuman
111.
Paghinumdom sa Gilansang
112.
Ang Manunubos Sud-onga
113.
Didto sa Krus sa Kalbaryo
114.
Ako Nagpabilin nga Natingala
115.
Adunay Usa ka Labong nga Bungtod sa Layo
116.
Unsa Kadako sa Kaalam ug sa Gugma
117.
Jesus, Kanhi Kabus
Pasko sa Pagkabanhaw [Easter] (Return to top)
118.
Siya Nabanhaw!
119.
Kristo Nabanhaw Karon
Pasko (Return to top)
120.
Kalipay sa Kalibutan
121.
Dali, Kamong Maunungon
122.
Mga Anghel Nadungog
123.
Mahilum nga Gabii
124.
Didto sa Pasungan
125.
Miabut Nianang Hayag nga Tungang Gabii
126.
Gamay nga Lungsod sa Bethlehem
127.
Sa Layo nga Patag sa Judea
128.
Ang Anghel Paminawa!
129.
Nabati Ko ang Kampana
130.
Unang Noel
Espesyal nga mga Ulohan (Return to top)
131.
Nagpugas Kita
132.
Kay Gihatagan Ko og Daghan
133.
Sundon Ko Ikaw Ginoo
134.
Gimahal sa Magbalantay
135.
Nakabuhat Ba Ako og Maayo Karon?
136.
May Buhaton pa Akong Daghan
137.
Padulong Kami sa Himaya
138.
Palambuon ang mga Nindot nga Higayon
139.
Kalag Ko may Kasanag Karon
140.
Makabanwag Ka sa Dalan
141.
Karon, Nga Hayag Pa
142.
Ang Kahayag Nimo Isabwag
143.
Ihatag Kanimo
144.
Maayong Pulong Atong Gamiton
145.
Buhata Unsa ang Matarung
146.
Pilia ang Matarung
147.
Hibaloi, Nga ang Kalag May Kagawasan
148.
Ipha ang Inyong Panalangin
149.
Daygon ang Dios, Tuburan sa mga Grasya
150.
Magpadayon Tang Tanan
151.
Sulong, mga Kristohanong Kasundaluhan
152.
Pagmata, Tigbalantay sa Zion
153.
Gitawag sa Pagserbisyo
154.
Gitawag Kitang Tanan
155.
Tan-awa ang Harianon nga Kasundaluhan
156.
Kakugi ang Gamiton
157.
Matinud-anon sa Tinuohan
158.
Padayon
159.
Mga Batan-on sa Zion
160.
O Bato sa Among Kaluwasan
161.
Kinsay Dapig sa Dios?
162.
Paglaum sa Israel
163.
Lakaw Uban ang Hugot nga Pagtuo
164.
Paminaw, Tanang Kanasuran!
165.
Ipakita, O Dios, ug Ipadan-ag
166.
Duol Na Ang Takna
167.
Katingalahan ang Buhat Mo Dios
168.
Moadto Ako Bisan Asa sa Pagbuot Mo
169.
O, Balaang Pulong sa Kamatuoran ug Gugma
170.
Sulti, Unsa ang Kamatuoran?
171.
Modan-ag ang Kamatuoran
172.
Puthaw nga Gunitanan
173.
Ang Tawo Gimugna Aron may Kalipay
174.
Pagdali Manambong Ta sa Sunday School
175.
Sa Ako nga Pagsiksik sa Balaang Kasulatan
176.
Hangupon Ta ang Kabuntagon sa Igpapahulay