Дуулал

Дуулал

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн дуулал

1985 Hymns, Mongolian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2022. 167 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Сэргээлт (Return to top)
1.
Өглөө боллоо
2.
Бурханы Сүнс
3.
Бүгд хөгжилдөн баясъя
4.
Сион уулын оргил дээр
5.
Израилын Гэтэлгэгч
6.
Израил аа, Бурхан дуудаж байна
7.
Сэрж мөн босоцгоо
8.
Ирээд, баясагтун
9.
Тэнгэр элчийн нисэж ирэхийг би харлаа
10.
Тэнгэр элчийн айлчлал
11.
Сайн мэдээний амар тайван нь сайхан
12.
Бурхан минь, бошиглогч дуудсанд талархъя
13.
Хайрт бошиглогчийг маань ивээгээч
14.
Ирж бошиглогчийн үгийг сонс
15.
Бид бошиглогчийг чих тавин сонсдог
16.
Таны төлөө залбиръя
17.
Иосеф Смитийн анхны залбирал
18.
Тэр хүнийг магтъя
19.
Аль эртний туслагч Бурхан та
20.
Зовсон хөөрхий нэг бадарчин
21.
Ирцгээ, ирцгээ гэгээнтнүүд ээ
22.
Бид Сионыг дуулах болно
23.
Хан хөхий уул хадын Тань төлөө
24.
Ирцгээ, Сионы гэгээнтнүүд
25.
Үндэстний бүтээн босгогчид
26.
Алхам бүрдээ итгэлтэй
27.
Гоо үзэсгэлэнт Сион сэр
28.
Эзэний хүүхдүүд ирцгээгтүн
29.
Хаадын Хаан Та ирээч
Магтаал ба талархал (Return to top)
30.
Хаан Тань Их Эзэн тул баясан!
31.
Халдашгүй цайз маань Бурхан юм
32.
Гэгээн алдрыг магтъя
33.
Энэхүү хүндэтгэлийн өдөр
34.
Бурханд алдрыг өргөе
35.
Бүхнийг Чадагч, Их Эзэнийг магтъя
36.
Магтаалаа өргөе
37.
Эцэг өвгөдийн маань Бурхан
38.
Гэгээнтнүүд ээ, урагш яв
39.
Агуу Иехова Та биднийг хөтлөөч
40.
Бурхан бол хайр
41.
Бат бөх суурь
42.
Эзэн бол гэрэл
43.
Талархлын залбирал
44.
Энэ дэлхийн үзэсгэлэн
45.
Ирцгээ, талархлын дуу өргөцгөө
46.
Бурхан Танд талархъя
Залбирал ба гуйлт (Return to top)
47.
Хайрт хүүхдүүд минь, Бурхан ойр байна
48.
Та байнга хэрэгтэй
49.
Бурхан Тандаа ойр байя
50.
Сэтгэлийг минь Та хүлээн аваач
51.
Хөтлөөч, намайг
52.
Аврагч минь, намайг залаач
53.
Багш аа, энд шуурга догширч байна
54.
Эзэн миний Хоньчин
55.
Сүнсний минь Гэтэлгэгч, Аврагч
56.
Аврагчийн хайр
57.
Ирээд, Намайг дага
58.
Түүнд хүрч ирцгээ
59.
Эзэнд хайртай бид
60.
Есүс рүү ирцгээ
61.
Итгэл байвал
62.
Хаана амар тайван байна?
63.
Энэлж шаналсан хүмүүс минь, ирээч
64.
Та даруу бай
65.
Бурханы зарлиг зөөлөн
66.
Илүү ариун байлгаач
67.
Тэнгэр дэх Эцэг
68.
Христэд итгэнэ, би
69.
Есүс Таныг бодохуй дор
70.
Би Гэтэлгэгч амьдыг мэднэ
71.
Гэрчлэл
72.
Та гуйж залбирав уу?
73.
Гэтэлгэгч амьд
74.
Ай, залбирах тэр гайхамшигт мөч
75.
Ариун Сүнс биднийг хөтлөг
76.
Залбирахыг би хүсэх юм
77.
Залбирал нь зүрхний чин хүсэл юм
78.
Ариун дуугаа аялан дуулцгаа
79.
Үйлс Тань гайхам
80.
Биднийг уулзтал Бурхан чамтай байг
81.
Цуглаан өндөрлөх энэ үед
82.
Холдон салахдаа бид
83.
Адислаад Та явуулаач
84.
Хамт байгаач, энэ үдэш надтай
85.
Надтай хамт үлдээч!
86.
Адислалын ундарга Та ирж
Ариун ёслол (Return to top)
87.
Биднийг сонсооч, Эцэг минь
88.
Даруухнаар би
89.
Бурхан, Мөнхийн Эцэг минь ээ
90.
Аврагч аа, Танаас гуйж байна
91.
Калварын загалмай дээр
92.
Назарын Есүс, Аврагч Хаан
93.
Аврагч Есүсийг бид магтана
94.
Амиа өгөв Гэтэлгэгч минь
95.
Алс ногоон толгой
96.
Таны хүсэл биелэг
97.
Бурхан биднийг хайрласан тул
98.
Би гайхширна
99.
Их Гэтэлгэгч халин одоход
100.
Тэнгүй хайрыг дуулах сайхан
101.
Хайр, ухаан нь агуу юм
102.
Цовдлогдсон Нэгэнийг саная
103.
Бид энэ талх, уснаас хүртэхдээ
104.
Есүс даруухан төрсөн
Христийн амилсны баяр (Return to top)
105.
Христ амилсан!
106.
Христ энэ өдөр амилсан
Христийн мэндэлсний баяр (Return to top)
107.
Хүн зон баярла
108.
Холын нутаг Иудейн хээр талд
109.
Итгэлтэй хүмүүс ээ, ирцгээ
110.
Эрт үед Давид хааны хотод
111.
Тэнгэр элч нарын дуу
112.
Аниргүй шөнө
113.
Энэ бүхэн шөнө дунд болсон
114.
Ай, бяцхан хот Бетлехем минь
115.
Дээрээс элч нар магтахыг сонс!
116.
Анхны Ноэл
Онцгой сэдвүүд (Return to top)
117.
Сэтгэлээсээ хайрладаг Хоньчин
118.
Өнөөдөр би сайн үйл бүтээсэн бил үү?
119.
Хэзээд эелдэг үг хэлдэг байя
120.
Зөвийг хийгтүн
121.
Эзэн, Таныг дагая
122.
Зөвийг сонго
123.
Өнөөдөр сэтгэлд минь нар гийж байна
124.
Саруул зам өмнө тань тодорно
125.
Адислал бүрээ тоол
126.
Ивээлээ хайрлагч Бурханыг магт
127.
Тэмүүлж урагшилцгаая
128.
Давш, Христийн дайчид аа!
129.
Таны өргөөнд бид хайртай
130.
Үйлчлэхээр дуудагдлаа
131.
Эзэний их цэргийг харцгаа!
132.
Хамаг хүчээ дайчилъя
133.
Израилын найдвар
134.
Итгэлдээ үнэнч бай
135.
Итгэлээр урагшил
136.
Мөнхийн үйлс агуу
137.
Үндэстнүүд ээ, сонс!
138.
Агуу Бурхан ирээч
139.
Хаа дуудсан ч би явах болно
140.
Үнэн гэж юу вэ?
141.
Тэнгэр, газрын Хаан Иехова
142.
Төмөр бариул
143.
Ариун Сүнсний Тань өдөөлтөөр заахад туслаач
144.
Хэрэв та Колоб өөдөө очвол
145.
Зүрх сэтгэлээ эргүүл
146.
Зүрх сэтгэлийн дуун ямар байх бол?
147.
Ариун судрыг судлах үед
148.
Сион уулан дээрх ариун сүмүүд
149.
Гэгээнтнүүд ээ, ариун сүмд ор
150.
Эцэг минь ээ
151.
Амьдралд учрах сайхан бүхэн
152.
Хайраар гэр бялхах юм бол
153.
Хүүг Тань алдаршуулдаг хайр
154.
Гэр маань диваажин байж болно
Хүүхдийн дуу(нууд) (Return to top)
155.
Бие биенээ хайрлаач
156.
Гэр бүл үүрд хамт байх болно
157.
Би Бурханы хүүхэд
158.
Ариун Эцэг минь амьд
159.
Зарлиг бүгдийг дагацгаая
160.
Хайрын гэрэлд байхыг надад заагаач
Эмэгтэйчүүдэд зориулав (Return to top)
161.
Сион хотын эгч дүүс (Эмэгтэйчүүд)
Эрэгтэйчүүдэд зориулав (Return to top)
162.
Үйлчлэхээр дуудагдсан та нар бүгд (Эрэгтэйчүүд)
163.
Израилын ахлагчид аа (Эрэгтэйчүүд)
164.
Бурханы эрс босоцгоо (Эрэгтэйчүүд)
165.
Бурханы бүх хөвгүүн ирцгээ (Эрэгтэйчүүд)
166.
Эцэгийн ивээл үүрд тод гийнэ (Эрэгтэй найрал дуучид)
167.
Бодол сэтгэлээ хяна (Эрэгтэйчүүдийн найрал дуу)

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video