Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

1948 Hymns, Dutch.
The Hague, Netherlands; Frankfurt, Germany. Dutch Mission.
1956. First edition. 220 songs.

Book © 1956.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Komt, al gij Heil’gen hier op aard
2.
Jezus werd eertijds veracht
3.
Waartoe zijn wij te zaam vereend
4.
Op deez’ aard’, waar zorgen en ellende zijn
5.
De wereld vraagt naar willig volk
6.
Ere de man
7.
Christus is verrezen nu
8.
Hoe treff’lijk en groot
9.
Het nu, wijl de zon schijnt
10.
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft
11.
Niet nu, maar in de toekomst eens
12.
Ofschoon in ’s Heren Kerk op aard
13.
D’aarde met haar bloemenpracht
14.
Ziet, des hemels dauw
15.
O gij bergen zo hoog
16.
Wij gedenken deze stonde
17.
Van Groenlands kust in ’t noorden
18.
God volgt voor ons verborgen paân
19.
Een ster vol pracht
20.
God had ons lief en zond Zijn Zoon
21.
Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit
22.
O hoort, daar klinkt een blij geroep!
23.
Welkom, welkom, sabbatmorgen
24.
Aanschouw Uw kind’ren hier, o Heer
25.
Liefderijk Vader
26.
Dank voor de Zondagsschool
27.
Eerbied! Verootmoedigt u!
28.
O, komt tot Jezus
29.
O, gij schone morgen
30.
Komt, gij vermoeiden
31.
O O V, lang leven
32.
Zal de jeugd van Zion dralen?
33.
Hoort der eng’len lied, zo schoon
34.
Heer, verhoor ons vurig bidden
35.
Heiland, loods mij naar de ree
36.
O God, der eeuwen steun voor mij
37.
Zielslief heeft ’t hart van de Herder
38.
De Heer is mijn Licht
39.
O zoete ure van gebed
40.
Jezus wenst, ik ben een zonne
41.
God van ’t recht en God van kracht
42.
Wees welkom, schone Sabbatdag
43.
O volheid van zegen
44.
Gij lof en eer der wereld
45.
Voor g’uw woning hebt verlaten
46.
’t Licht des daags, dat pas m’omscheen
47.
Hoop van Israel
48.
Glorie zij God omhoog
49.
Looft nu allen onze Heer
50.
Zion staat omringd door bergen
51.
Komt, Heil’gen, komt
52.
Hoe zacht klinkt Godes Woord
53.
Komt, gij kind’ren van de Heer
54.
Jezus, als ’k zelfs maar denk aan U
55.
Kind’ren van de heil’gen Zions
56.
Hoort Gij ons lied, o Heer
57.
Heer, geef mij meer reinheid
58.
God onzer vaad’ren, U roepen wij aan
59.
God zij met u
60.
Komt, hoort naar eens Profeten stem
61.
Vader, hoort Gij onze beê
62.
Heer, wij gaan nu huiswaarts henen
63.
Uw dienst is zoet
64.
Ver, ver van hier, in Judea schoon
65.
Morgensterren, zingt van vreugd
66.
Jezus, mijn Hoofd en Heer
67.
Voorwaarts, Christenstrijders!
68.
Gij zijt mijn Hoogste Goed
69.
Een arme zwerver, moede en mat
70.
Het moog’ niet zijn naar het hooggebergt’
71.
Liefelijk Zion, Godes stad
72.
’t Gekir der duif
73.
Gods Geest brandt in ’t harte
74.
Lentegroen en zomerrozen
75.
Moedig doen wij mee
76.
Kom, o Gij Vredevorst!
77.
Meester, de stormwinden woeden!
78.
Het brood wordt ons hier nu bediend
79.
Laat ons vriend’lijke woorden steeds spreken
80.
Komt, alle zonen Gods
81.
Zaaiend des morgens, als d’ aard ontwaakt
82.
Laat uw lampen helder lichten
83.
Als het schone licht des morgens
84.
Juich, wereld, juich!
85.
Wij zijn werkers, trouwe werkers
86.
Wiltt gij soms een fout berispen
87.
’t Zonnetje is verdwenen
88.
Nader, mijn Heiland, tot U
89.
Mijn lichtje is maar klein
90.
Vader, Uw kind’ren verheffen nu
91.
Bij ’t gebed voor ’t brood en ’t water
92.
Komt allen te zamen
93.
Jezus, Redder van mijn ziel
94.
Zullen wij elkaar ontmoeten
95.
O Bethlehem, gij kleine stad
96.
De blijde tijd is ingeluid
97.
De Heer is mijn Herder
98.
Vat het zonlicht
99.
Leid, vriend’lijk Licht
100.
Verrijs, gij lusthof Zions
101.
Israel, hoort, God roept u allen
102.
Om Jezus’ dis zijn wij geschaard
103.
Besteedt uw tijd steeds nuttig
104.
Ik heb werk in overvloed
105.
Hij stierf, de grote Redder stierf
106.
O Heer, wij brengen nu
107.
Alles, wat adem heeft
108.
Schoon soms beproeving kwellen mag
109.
Jehova, Heer van ’t gans heelal
110.
Lof en dank voor de kracht der heuv’len
111.
Stille nacht
112.
Hoog op der bergen kruin
113.
De morgen daagt, de nacht vliedt heen
114.
Komt, volgt Mij na
115.
Komt, hoor naar ’t luid trompetgeschal
116.
Ik weet, mijn Hemelvader weet
117.
Wees welkom, tijd zo schoon
118.
O ziet! Een vorst’lijk leger
119.
O luister, mijn kleine, naar ’t mooie verhaal
120.
Maakt donk’re lucht uw hart beducht?
121.
Kalm, mijn broeder!
122.
Huiv’ring wekt dit woord des Heren
123.
Nog onverhoord?
124.
O God, onz’ eeuw’ge Vader
125.
Goede Hemelvader
126.
De tijd is zeer kort
127.
Het nachtfloers wordt zwakker
128.
Heel de wereld toeft in ’t duister
129.
Mocht u ’t lot beproeving geven
130.
Gij ouderlingen Israels
131.
Rust, rust voor de moede ziel
132.
Elk ziet schoonheid in het rond
133.
Ziet de sterke God verschijnen
134.
Wat verscheen daar aan de hemel?
135.
Ziet, uw pad wordt schoon en licht
136.
Verblijf met mij, nu d’avond valt
137.
Een vaste burcht is onze God
138.
Aanschouwt, de Grote Redder stierf
139.
Dierb’re kind’ren, God is met u
140.
’t Licht van de morgen
141.
Zie de heil’ge engel vliegen
142.
Vlug naar de Zondagsschool
143.
Ik weet een uur van vreed’ en rust
144.
Verlosser van Israel
145.
Luister en Glorie
146.
Jezus, Rots van onze redding
147.
Wij marcheren voort tot glorie
148.
Zingen wij voor ’t scheiden
149.
Heer, voor ’t scheiden bidden w’U
150.
Schijnt de reis u wat lang?
151.
Neen, spreekt geen kwaad
152.
O, vast als een rotssteen
153.
Zingen wij met hart en mond
154.
Wie staat bij ’s Heren vaan?
155.
Een engel van de Heer
156.
Dat ’s Heren zegen op u daal’
157.
O, hoe lief’lijk was de morgen
158.
O grote Heer
159.
Nimmer te laat
160.
Gij dwaze ziel, die doolt
161.
Strijdt voor het recht
162.
Wijl iedere dag zo snel henenvliedt
163.
Als de nevels zijn verdwenen
164.
Waarheid spreekt tot onze zinnen
165.
Ziet, wij zaaien
166.
In ons Zion, ons zo waard
167.
Wij, kind’ren van Zion
168.
Toen ’t licht der waarheid kwam
169.
Komt, stijg’ ons lied van dank en lof
170.
Nader, mijn God, tot U
171.
Moog’ de Heil’ge Geest u leiden
172.
Zomertijd
173.
Uit ’t Geestenrijk, met vuur’ge hoop
174.
Ontwaakt, gij Heil’gen Gods, ontwaakt!
175.
’k Sta spraak’loos
176.
Wij danken U, Heer, voor profeten
177.
Wanneer, o Heiland?
178.
Denk niet als gij opgaat naar Zion
179.
O zeg, wat is waarheid?
180.
Op, ontwaakt, gij beschermers van Zion
181.
Komt, de reis nu hervat
182.
Dankt, dankt nu allen God
183.
Komt, al gij kind’ren Zions
184.
Leid ons, o Gij goede Meester
185.
’t Morgenrood begint te lichten
186.
Ziet, de zon schijnt heden in mijn ziel
187.
Het heilig woord van liefd’ en trouw
188.
U bid ik aan, o macht der liefde
189.
O weet, dat elke ziel is vrij
190.
Ziet aan de waterkant ons staan
191.
Wat is ’tgebed?
192.
Zo vast als het Rotsgebergte
193.
Heb ik heden iets goeds in de wereld gedaan?
194.
Blijf met mij, Heer
195.
Evenals de zon in luister
196.
Blijde, blijde kind’ren zingt uw lied
197.
Wij gaan voort, steeds voort
198.
Al boeien paleizen
199.
O, mijn Vader
200.
Rots der eeuwen
201.
’t Boze woord, o moog’ het nimmer
202.
Wilt heden nu treden
203.
Leid mij, pelgrim
204.
Gods genâ schijnt steeds van boven
205.
Wilhelmus van Nassouwen
206.
O, Vader, wil Uw zegen zenden
207.
Groot was de vreugd
208.
O, hoofd, bedekt met wonden
209.
Kom, Heil’ge Geest, daal neder
210.
De herdertjes lagen bij nachte
211.
Geloof
212.
O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk
213.
Ere zij God
214.
Stijg’ ons lied nu zoet en teer
215.
Er is een heuvel, ver van hier
216.
Nu sijt wellecome
217.
Wat is het Evangelie?
218.
Er is uit dorre aarde
219.
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
220.
Heiland, geef een avondzegen

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video