Mga Himno

Mga Himno ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Hymns, Tagalog.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2001. Only known edition. 200 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/96. Book © 2001 by Intellectual Reserve, Inc.

Availability

Church History Library: M285.2 H99hTAG 2012; M285.2 H99TAG 2002; M285.2 H99TAG 2012; M285.2 H99TAG 2014; M285.2 H99TAG 2016

Church music website: Link.
Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Pagpapanumbalik(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Umaga Na

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Espiritu ng Diyos

Words: William W. Phelps

Music: English melody

3. Tayo’y Magalak

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Sa Tuktok ng Bundok

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

5. Manunubos ng Israel

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

6. Israel, Diyos ay Tumatawag

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

7. Gising, Magbangon

Words: Theodore E. Curtis

Music: Carolee Curtis Green

8. Mga Banal ng Diyos, Gising!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

9. Sa Panginoon, Tayo ay Umawit

Words: Gerrit de Jong Jr.

Music: Gerrit de Jong Jr.

10. Minsan May Isang Anghel

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

11. Katotohanan ng Diyos

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

12. Muli Nating Naririnig

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

13. Kapayapaan ang Dulot N’yaring Ebanghelyo

Words: Mary Ann Morton

Music: Alfred M. Durham

14. Halina, Tinig ng Propeta’y Dinggin

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

15. Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

16. Tinig ng Propeta

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

17. Para sa Inyo Kami’y Nagdarasal

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

18. Ang Aming Propeta’y Basbasan Nawa

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

19. Diyos ng Kapangyarihan

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

20. Unang Panalangin ni Joseph Smith

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

21. Purihin ang Propeta

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

22. Isang Taong Manlalakbay

Words: James Montgomery

Music: George Coles

23. Mga Banal, Halina

Words: William Clayton

Music: English folk song

24. Kay Tayog na Bundok

Words: Charles W. Penrose

Music: Henry S. Thompson

25. Sa Tatag N’yaring Kabundukan

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

26. Mga Banal ng Sion

Words: Caleb Taylor; William W. Phelps

Music: John E. Tullidge

27. Kaygandang Sion, Nasa Langit

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

28. Sa Walang Hangganang Buhay

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

29. Ang Araw ay Sumisikat

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

30. O mga Anak ng Diyos

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

31. ’Di Namin Ikinahihiya

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: John Longhurst

32. Halina, Hari ng Lahat

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

33. Panginoo’y Hari!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Papuri at Pasasalamat(Return to top) Information Church Links Download Media

34. O Bawat Nilalang ng Diyos

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

35. Para sa Angking Kariktan ng Mundo

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

36. Diyos Natin ay Moog na Matibay

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

37. Luwalhati sa Ating Diyos

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

38. Luwalhati at Papuri

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

39. Diyos ay Ating Sinasamba

Words: Penelope Moody Allen

Music: Newel Kay Brown

40. Diyos na Lubhang Makapangyarihan

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

41. Mga Himig ng Papuri

Words: Ada Blenkhorn

Music: Alfred Beirly

42. Alang-alang Sa Yumaong Banal

Words: William Walsham How

Music: Ralph Vaughan Williams

43. Magpunyagi, mga Banal

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

44. Mga Bata, Diyos ay Malapit

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

45. Gabayan Kami, O Jehova

Words: William Williams

Music: John Hughes

46. O Pananalig ng Ating Lahi

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

47. Saligang Kaytibay

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

48. Dakilang Diyos

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

49. Tanglaw Ko ang Diyos

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

50. Diyos ay Pag-ibig

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

51. Panalangin ng Pasasalamat

Arr.: Edward Kremser

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

52. Salamat sa Ating Diyos

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

53. Liwanag sa Gitna Nitong Dilim

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Panalangin at Pagsusumamo(Return to top) Information Church Links Download Media

54. Kailangan Ko Kayo

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

55. Sa Inyo, Aking Diyos, Lumalapit

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

56. O Jesus na Umiibig

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

57. Tagapagligtas na Tunay

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

58. O Jesus, Maging Gabay Ko

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

59. O Diyos sa Langit

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

60. Guro, Bagyo’y Nagngangalit

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

61. Diyos ang Gabay

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

62. Ang Panginoon Ay Pastol Kong Tunay

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

63. Pastulan Ko ay Alay ng Diyos

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

64. Ang Pag-ibig ng Ating Tagapagligtas

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

65. Mangagsilapit sa Kanya

Words: Theodore E. Curtis

Music: Hugh W. Dougall

66. Halina, Mga Nagmamahal sa Diyos

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

67. Magsisunod Kayo sa Akin

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

68. Magsipaglapit kay Jesucristo

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

69. Kayrami Man ng Pagsubok

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

70. Halina, Mga Nalulumbay

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

71. Pumayapa, Aking Kaluluwa

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

72. Kung Mananalig Kailanman

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

73. Banayad ang Utos ng Diyos

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

74. Saan Naroon ang Aking Kapayapaan?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

75. Magpakumbaba Ka

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

76. Ako’y Naniniwala kay Cristo

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

77. Ang Manunubos Ko’y Buhay

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

78. Buhay ang Aking Manunubos

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

79. Patotoo

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

80. Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

81. Panalangi’y Mithiing Tunay

Words: James Montgomery

Music: George Careless

82. Naisip Bang Manalangin?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

83. Jesus, ang Inyong Alaala

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

84. Sintang Oras ng Dalangin

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

85. Banal na Espiritu

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

86. Dalanging Taimtim

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

87. Sagradong Himig ay Awitin

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

88. Tulad ng Hamog na Nagmula sa Langit

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

89. O Kaylugod na Gawain

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

90. Patnubayan Ka Nawa ng Diyos

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

91. Dalangin sa Paglisan

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

92. Sa Harap N’yo, Panginoon

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

93. Ang Araw ay Lumalamlam

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

94. Paglipas ng Araw

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

95. Biyaya Sana’y Igawad

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

96. Manatili sa ’King Tabi

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

97. Manatili sa Piling Ko

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

98. Awit sa Paglisan

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Sakramento(Return to top) Information Church Links Download Media

99. Habang Aming Tinatanggap

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

100. Aba ang Puso

Words: Zara Sabin

Music: Thomas L. Durham

101. Ama Namin, Kami’y Dinggin

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

102. Aba Naming Kahilingan

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

103. Habang Ating Tinatanggap

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

104. Amang Walang Hanggan

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

105. Awit ang Papuri sa Pag-ibig

Words: George Manwaring

Music: Frank W. Asper

106. Ama, Kami’y Nananalig

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

107. Jesus ng Nazaret, Aming Hari

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

108. Tayo’y Magpuri Kay Jesus

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

109. Mapitagan at Aba

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

110. Dahil Tayo’y Mahal ng Diyos

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

111. Ama, Kayo ang Susundin

Words: Frank I. Kooyman

Music: Robert P. Manookin

112. Bilang Paggunita kay Cristo

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

113. Masdan N’yo ang Anak ng Diyos

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

114. Doon sa Krus sa Kalbaryo

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

115. Ako ay Namangha

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

116. Dakilang Karunungan at Pagibig

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

117. May Luntiang Burol

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

118. Jesus, Hamak nang Isilang

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Pasko ng Pagkabuhay(Return to top) Information Church Links Download Media

119. S’ya’y Nabuhay

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

120. Si Cristo Ngayo’y Nabuhay

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Pasko(Return to top) Information Church Links Download Media

121. O Magsaya

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

122. Halina, Magdiwang

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

123. Doon sa Sabsaban

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

124. Anghel Aming Narinig

Words: French carol

Music: French carol

125. Kay Tahimik ng Paligid

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

126. Hatinggabi nang Dumating

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

127. Munting Bayan ng Betlehem

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

128. Dinggin! Awit ng Anghel

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

129. Mga Kampana’y Narinig sa Araw ng Pasko

Words: Henry Wadsworth Longfellow

Music: John Baptiste Calkin

130. Sa Kapatagan, sa May Judea

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

131. Ang Unang Noel

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Mga Natatanging Paksa(Return to top) Information Church Links Download Media

132. Mga Binhi’y Ating Ipinupunla

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

133. Dahil Biyaya sa Akin ay Kayrami

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

134. Nasa Puso ng Pastol

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

135. Ako Ba’y May Kabutihang Nagawa?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

136. Ako’y May Gawain Pa

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

137. Buhay ay Pagbutihin

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

138. Kaya Mong Paningningin

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

139. Ngayon ay Kumilos

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

140. Liwanag ay Ibahagi Mo

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

141. May Liwanag sa ’King Kaluluwa

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

142. Pasulong Tayo sa Luwalhati

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

143. Tayo Nang Mag-usap Nang Marahan

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

144. Gawin ang Tama

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

145. Piliin ang Tama

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

146. Bawat Handog Namin

Arr.: Lowell Mason; George J. Webb

Words: William Walsham How

Music: Anon.; Cantica Laudis

147. Mga Pagpapala ay Bilangin

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

148. Magpatuloy Tayo

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

149. O Mga Sundalong Sakop ni Cristo

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

150. Mga Tagapagtanggol ng Sion, Bangon!

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

151. Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

152. Tayo ay Kasapi

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

153. Masdan! Hukbong Kaygiting

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

154. Lakas Mo ay Idagdag

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

155. Ating Purihin ang Ama

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

156. Tapat sa Pananampalataya

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

157. Adhikain Ninyo’y Ituloy

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

158. Bilang Mga Kabataang Sion

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

159. Tulungan Akong Magturo

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

160. Saligan ng Kaligtasan

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

161. Pag-asa ng Israel

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

162. Sino’ng Panig sa Diyos?

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry H. Russell

163. May Pananampalatayang Sumulong

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

164. Panginoon, Kayo’y Laging Susundin

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

165. O, Makinig, Lahat ng Bansa!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

166. O Diyos, Magliwanag

Words: William Hurn

Music: John Darwall

167. Ang Paglipas ng Panahon

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

168. Dakila’t Sadyang Kahanga-hanga

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

169. Wikang Banal ng Pag-ibig at Katotohanan

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

170. Jehova na Panginoon ng Langit at Lupa

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

171. Tutungo Ako Saanman

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

172. Ang Katotohanan Sa Atin

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

173. Sabihin, Ano ang Katotohanan

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

174. Ang Bakal na Gabay

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

175. Tayo na sa Panlinggong Paaralan

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

176. Habang Aking Binabasa

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

177. Salubungin, Araw ng Pangilin

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

178. O, Awit ng Puso

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

179. Magbangon, mga Banal, at ang Templo ay Tunguhin

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

180. O Kayganda ng Templo N’yo, Panginoon

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

181. Mga Puso N’yo’y Ibaling

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

182. Aking Ama

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

183. Pag-ibig sa Tahanan

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

184. Pag-ibig na Luwalhati ni Cristo

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

185. Bawat Buhay na Dumantay

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

186. Tahana’y Isang Langit

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

187. Ang mga Anak ng Diyos

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Mga Awit Pambata(Return to top) Information Church Links Download Media

188. Mag-anak ay Magsasamang Walang Hanggan

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

189. Ako ay Anak ng Diyos

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

190. Aking Ama’y Buhay

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

191. Mga Kautusan sa Tuwina ay Sundin

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

192. Turuang Lumakad sa Liwanag

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

193. Ilaw na Banal

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

194. Aruga ng Diyos

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

195. Doon sa Aming Deseret

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

196. Mahalin ang Bawat Isa

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Para sa Kababaihan(Return to top) Information Church Links Download Media

197. Bilang Magkakapatid sa Sion (Kababaihan)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Para sa Kalakihan(Return to top) Information Church Links Download Media

198. Mga Elder ng Israel (Kalalakihan)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

199. Kayong mga Tinawag na Maglingkod (Kalalakihan)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

200. Mga Anak ng Diyos (Kalalakihan)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x