Náboženské písne

Náboženské písne

Náboženské písne Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

1985 Hymns, Czech.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. 2021-digital Edition (current). 203 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Znovuzřízení (Return to top)
1.
Hle, úsvit stíny přemáhá
2.
Duch Boží
3.
Nechť plní nás blahem
4.
Pravdo věčná
5.
Na vrcholku hory
6.
Vykupitel Izraele
7.
Izraeli, Bůh tě volá
8.
O čem nám nebesa svědčí?
9.
Hle, z výšin jemná zář
10.
Ó, Bože, my Tobě děkujeme
11.
Bože práva a moci
12.
Pojď, prorokovi naslouchej
13.
My nasloucháme proroku
14.
První modlitba Josepha Smitha
15.
Proroku Bůh žehnej
16.
Chvála buď muži
17.
Jeden chudý pocestný
18.
Pojďte, Svatí
19.
Veď k životu věčnému
20.
Bože náš, Bože našich otců
21.
S námi písně zpívejte
22.
S vírou při každém kroku
23.
Již přichází ráno
24.
Přijď, Králi králů, zas
Chvála a díkůvzdání (Return to top)
25.
Ó, hleďte, Pán je Král!
26.
Náš Stvořitel je Bůh a Král
27.
Dnes, v den radosti, náš Pane
28.
Jak mocná pevnost je náš Bůh!
29.
K nebesům chválu pěj
30.
Buď Tobě čest a sláva
31.
Buď pochválen Král nebeský
32.
Chválen buď Pán
33.
Ó, Bože věčný, Bože neměnný
34.
Veď nás, všemocný Jehovo
35.
Dál, kráčej dál
36.
Za všechny Svaté
37.
S vírou svých otců
38.
Bůh láska je
39.
Jak pevný to základ
40.
Jak mocný jsi
41.
Pán je světlo mé
42.
Za nádheru oblaků
43.
Modlitba díkůvzdání
44.
Pojďme, lidé, sklízejme
45.
Dnes Bohu děkujme
46.
Prameni všech požehnání
47.
Bůh je s vámi, milé děti
Modlitba a prosba (Return to top)
48.
Jen světlo Tvé
49.
Já musím Tebe mít
50.
Spasiteli, blíž Ti být
51.
Blíž Tobě, Bože můj
52.
Ó, drahý Ježíši můj
53.
Mistře, hle, vítr burácí
54.
Pomáhej Bůh
55.
V bouři veď mne, Pane můj
56.
Můj Pán je můj pastýř
57.
Pán připravuje pastvu mou
58.
Svou láskou Pán
59.
Skálo věků
60.
Pojďte za mnou
61.
K Ježíši kráčej
62.
Vzdor soužením
63.
Kéž v modlitbě Ti blíže jsem
64.
Jen nezoufej
65.
Jak jemně Bůh přikazuje
66.
Důvěru a víru v Pána vždy měj!
67.
Kdo k Pánu lásku má
68.
Když víru mám
69.
Kdo setře slzu mou?
70.
Buď pokorný
71.
Víc svatosti dej mi
72.
Bůh je ve svém chrámu s námi
73.
Náš Otče v nebi
74.
Víru v Krista mám
75.
Můj Vykupitel žije
76.
Já vím, že žije Spasitel
77.
Svědectví
78.
Bys posvětil nám dnešní půst
79.
Odpočinek nadchází
80.
Zdali modlil ses?
81.
Ježíši, každá moudrost Tvá
82.
Ó, vítej, chvíle modlení
83.
Ať jsme Duchem vedeni
84.
Modlitba v skrytu
85.
Modlitba touhou duše je
86.
Dnes Tvému Synu na paměť
87.
Chválit, ó, Králi, jméno Tvé
88.
Laskavý a vlídný Bože
89.
Jako rosa padá z nebe
90.
Bůh buď s vámi, než se sejdem zas
91.
Pane, my Tě žádáme
92.
Než se rozloučíme
93.
Zvolna světla ubývá
94.
Ó, Pane můj, v pokoře své
95.
Pane, dej nám požehnání
96.
Dnešní den odchází
97.
Ó, zůstaň, zůstaň tu se mnou
98.
Zůstaň se mnou
Svátost (Return to top)
99.
Dnes svátost Tvou přijímáme
100.
Bože, Otče, vyslyš nás
101.
Pokorně, náš Spasiteli
102.
Když svátost dnes přijímáme
103.
Ó, Bože, věčný Otče
104.
My, Otče v nebi, věříme
105.
Ježíši nejdražší, Pán jsi a Král
106.
Buď sláva jménu Ježíše
107.
Uctivě a s pokorou
108.
Tam na Kalvárii na kříž
109.
Bůh natolik nás miloval
110.
Na paměť, že byl ukřižován
111.
Pohleďte, velký zmírá Pán
112.
On zemřel, velký Spasitel
113.
Jak nesmírnou láskou
114.
Tam na vrcholku vzdáleném
115.
Jak moudrý Boží záměr byl
116.
Ježíš zrozen v bídě
Velikonoce (Return to top)
117.
Dnes trny, Spasiteli, jsi byl korunován
118.
V to slavné ráno
119.
On vstal z mrtvých!
120.
Kristus Pán je vzkříšený
Vánoce (Return to top)
121.
Nádherně zní
122.
Ó, pojďte, vy věrní
123.
Andělé dnes zpívají
124.
Tichá noc
125.
Do jeslí ve stáji
126.
Za krásné jasné půlnoci
127.
Jak pokojný jsi, Betléme
128.
Andělská tu píseň zní
129.
Tam, kde leží země judejská
130.
První Vánoce
131.
Narodil se Kristus Pán
132.
Nesem vám noviny
Zvláštní náměty (Return to top)
133.
Že jsi mi, Pane, tolik dal
134.
Tvou cestou dál chci jít
135.
Pastýřovu srdci drahé
136.
Slyš píseň, Pane náš
137.
Co jsem dobrého dnes vykonal?
138.
Rázně kráčíme ke slávě
139.
Máš-li sklon hned druhé soudit
140.
Chvíle časů jasných
141.
Slunka svit je v duši mojí dnes
142.
Můžeš srdce rozjasnit
143.
Už dnes
144.
Sviť jak slunce
145.
Jen z Tvého dáváme
146.
Laskavá slova vždy užívejme
147.
Správně vždy čiň
148.
Správně zvol
149.
Věz, každá duše volnost má
150.
Sečti dary
151.
Chvaltež Boha laskavého
152.
Pojďme všichni vpřed
153.
Vzhůru, lide Boží
154.
Obrano Sionu, probuďte se
155.
Povoláni sloužit
156.
Všichni jsme zapojeni
157.
Hle, zde armáda Krále
158.
Přilož k dílu ruku svou
159.
Když rozjímám o Tvých písmech
160.
Věrni víře
161.
My jako mladí Sionu
162.
Naděje Izraele
163.
Jdi s vírou vpřed
164.
Národy, slyšte hlas nebe znít
165.
Hle, čas uplývá
166.
Ó, jak úžasné
167.
Hle, jak nádherným skvostem pravda je!
168.
Ó, Jehovo, jsi všemocný
169.
Půjdu tam, kde chceš mne mít
170.
Pravdu vnímáme svým srdcem
171.
Železná tyč
172.
Lidé jsou, aby se radovali
173.
Vítej nám dni odpočinku
174.
Dej, ať učím s inspirací
175.
Kdybys dospěl na Kolob