Náboženské písne

Náboženské písne

Náboženské písne Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Hymns, Czech.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. Only known edition. 203 songs.

Book © 1985, 1998, 2013 Intellectual Reserve, Inc. English approval: 11/02; translation approval: 11/02. 2015.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Znovuzřízení (Return to top)
1.
Hle, úsvit stíny přemáhá

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
Duch Boží

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

3.
Nechť plní nás blahem

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

4.
Pravdo věčná

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Truth Eternal

5.
Na vrcholku hory

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

6.
Vykupitel Izraele

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

7.
Izraeli, Bůh tě volá

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

8.
O čem nám nebesa svědčí?

Words: John S. Davis

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
What Was Witnessed in the Heavens?

9.
Hle, z výšin jemná zář

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

10.
Ó, Bože, my Tobě děkujeme

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

11.
Bože práva a moci

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
God of Power, God of Right

12.
Pojď, prorokovi naslouchej

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

13.
My nasloucháme proroku

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
We Listen to a Prophet’s Voice

14.
První modlitba Josepha Smitha

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

15.
Proroku Bůh žehnej

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

Other versions of this song:
God Bless Our Prophet Dear

16.
Chvála buď muži

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

17.
Jeden chudý pocestný

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

18.
Pojďte, Svatí

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

19.
Veď k životu věčnému

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Lead Me into Life Eternal

20.
Bože náš, Bože našich otců

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

21.
S námi písně zpívejte

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

22.
S vírou při každém kroku

Words: K. Newell Dayley

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Faith in Every Footstep

23.
Již přichází ráno

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
The Day Dawn Is Breaking

24.
Přijď, Králi králů, zas

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

Chvála a díkůvzdání (Return to top)
25.
Ó, hleďte, Pán je Král!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Other versions of this song:
Rejoice, the Lord Is King!

26.
Náš Stvořitel je Bůh a Král

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
All Creatures of Our God and King

Not available due to copyright restrictions.

27.
Dnes, v den radosti, náš Pane

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
On This Day of Joy and Gladness

28.
Jak mocná pevnost je náš Bůh!

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

29.
K nebesům chválu pěj

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

30.
Buď Tobě čest a sláva

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
All Glory, Laud, and Honor

31.
Buď pochválen Král nebeský

Words: Johann J. Schütz

Music: Bohemian Brethren’s Songbook

Other versions of this song:
Sing Praise to Him

32.
Chválen buď Pán

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

33.
Ó, Bože věčný, Bože neměnný

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

34.
Veď nás, všemocný Jehovo

Words: William Williams

Music: John Hughes

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

35.
Dál, kráčej dál

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Press Forward, Saints

36.
Za všechny Svaté

Words: William Walsham How

Music: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
For All the Saints

Not available due to copyright restrictions.

37.
S vírou svých otců

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

Other versions of this song:
Faith of Our Fathers

38.
Bůh láska je

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

39.
Jak pevný to základ

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

40.
Jak mocný jsi

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine (adapter)

Music: Tradititonal Swedish folk tune

Arr.: Stuart K. Hine

Other versions of this song:
How Great Thou Art

Not available due to copyright restrictions.

41.
Pán je světlo mé

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

42.
Za nádheru oblaků

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

Other versions of this song:
For the Beauty of the Earth

43.
Modlitba díkůvzdání

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

Arr.: Edward Kremser

Other versions of this song:
Prayer of Thanksgiving

44.
Pojďme, lidé, sklízejme

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

Other versions of this song:
Come, Ye Thankful People

45.
Dnes Bohu děkujme

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

Other versions of this song:
Now Thank We All Our God

46.
Prameni všech požehnání

Words: Robert Robinson

Music: John Wyeth

Other versions of this song:
Come, Thou Fount of Every Blessing

47.
Bůh je s vámi, milé děti

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

Modlitba a prosba (Return to top)
48.
Jen světlo Tvé

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

49.
Já musím Tebe mít

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

50.
Spasiteli, blíž Ti být

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Nearer, Dear Savior, to Thee

51.
Blíž Tobě, Bože můj

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

52.
Ó, drahý Ježíši můj

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

Other versions of this song:
Jesus, Lover of My Soul

53.
Mistře, hle, vítr burácí

Words: Mary Ann Baker

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

54.
Pomáhej Bůh

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

Other versions of this song:
God Speed the Right

55.
V bouři veď mne, Pane můj

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

Other versions of this song:
Jesus, Savior, Pilot Me

56.
Můj Pán je můj pastýř

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

57.
Pán připravuje pastvu mou

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

Other versions of this song:
The Lord My Pasture Will Prepare

58.
Svou láskou Pán

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Our Savior’s Love

59.
Skálo věků

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

Other versions of this song:
Rock of Ages

60.
Pojďte za mnou

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

61.
K Ježíši kráčej

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

62.
Vzdor soužením

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials

63.
Kéž v modlitbě Ti blíže jsem

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Oh, May My Soul Commune with Thee

64.
Jen nezoufej

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

Other versions of this song:
Be Still, My Soul

Not available due to copyright restrictions.

65.
Jak jemně Bůh přikazuje

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Arr.: Lowell Mason

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

66.
Důvěru a víru v Pána vždy měj!

Words: J. F. Raeder

Music: Henri Abraham César Malan

Trans.: Gád Vojkůvka (from German)

Other versions of this song:
Wait, My Soul, Upon Him

67.
Kdo k Pánu lásku má

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

Other versions of this song:
Come, We That Love the Lord

68.
Když víru mám

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

Other versions of this song:
When Faith Endures

69.
Kdo setře slzu mou?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

Other versions of this song:
Where Can I Turn for Peace?

70.
Buď pokorný

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
Be Thou Humble

71.
Víc svatosti dej mi

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

72.
Bůh je ve svém chrámu s námi

Words: Anon.

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
God Is in His Holy Temple

73.
Náš Otče v nebi

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

Arr.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
Father in Heaven

74.
Víru v Krista mám

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

Other versions of this song:
I Believe in Christ

75.
Můj Vykupitel žije

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

Other versions of this song:
My Redeemer Lives

76.
Já vím, že žije Spasitel

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

77.
Svědectví

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Testimony

78.
Bys posvětil nám dnešní půst

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

Other versions of this song:
Bless Our Fast, We Pray

79.
Odpočinek nadchází

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

80.
Zdali modlil ses?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

81.
Ježíši, každá moudrost Tvá

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

82.
Ó, vítej, chvíle modlení

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

83.
Ať jsme Duchem vedeni

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

84.
Modlitba v skrytu

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

85.
Modlitba touhou duše je

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

86.
Dnes Tvému Synu na paměť

Words: Paul L. Anderson

Music: Lynn R. Carson

Other versions of this song:
Sabbath Day

87.
Chválit, ó, Králi, jméno Tvé

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

88.
Laskavý a vlídný Bože

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Thou Kind and Gracious Father

89.
Jako rosa padá z nebe

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

90.
Bůh buď s vámi, než se sejdem zas

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

91.
Pane, my Tě žádáme

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Arr.: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

92.
Než se rozloučíme

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

93.
Zvolna světla ubývá

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Arr.: Henry Greatorex

Other versions of this song:
Softly Now the Light of Day

94.
Ó, Pane můj, v pokoře své

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

Other versions of this song:
Before Thee, Lord, I Bow My Head

95.
Pane, dej nám požehnání

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

96.
Dnešní den odchází

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

97.
Ó, zůstaň, zůstaň tu se mnou

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

98.
Zůstaň se mnou

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

Svátost (Return to top)
99.
Dnes svátost Tvou přijímáme

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

Other versions of this song:
As Now We Take the Sacrament

100.
Bože, Otče, vyslyš nás

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

101.
Pokorně, náš Spasiteli

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

102.
Když svátost dnes přijímáme

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

103.
Ó, Bože, věčný Otče

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

104.
My, Otče v nebi, věříme

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

Other versions of this song:
Father in Heaven, We Do Believe

105.
Ježíši nejdražší, Pán jsi a Král

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Jesus of Nazareth, Savior and King

106.
Buď sláva jménu Ježíše

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

107.
Uctivě a s pokorou

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Reverently and Meekly Now

108.
Tam na Kalvárii na kříž

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Upon the Cross of Calvary

109.
Bůh natolik nás miloval

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

110.
Na paměť, že byl ukřižován

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
In Memory of the Crucified

111.
Pohleďte, velký zmírá Pán

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

112.
On zemřel, velký Spasitel

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

Other versions of this song:
He Died! The Great Redeemer Died

113.
Jak nesmírnou láskou

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

114.
Tam na vrcholku vzdáleném

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

115.
Jak moudrý Boží záměr byl

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

116.
Ježíš zrozen v bídě

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

Velikonoce (Return to top)
117.
Dnes trny, Spasiteli, jsi byl korunován

Words: Arnulf of Leuven; Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Other versions of this song:
O Savior, Thou Who Wearest a Crown

118.
V to slavné ráno

Words: Marion D. Hanks

Music: Robert Cundick

Other versions of this song:
That Easter Morn

119.
On vstal z mrtvých!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

120.
Kristus Pán je vzkříšený

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

Vánoce (Return to top)
121.
Nádherně zní

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Adapt.: William W. Phelps

Other versions of this song:
Joy to the World

122.
Ó, pojďte, vy věrní

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

123.
Andělé dnes zpívají

Words: French carol

Music: French carol

Other versions of this song:
Angels We Have Heard on High

124.
Tichá noc

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

125.
Do jeslí ve stáji

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

Arr.: Rosalee Elser

Other versions of this song:
Away in a Manger

126.
Za krásné jasné půlnoci

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

Other versions of this song:
It Came upon the Midnight Clear

127.
Jak pokojný jsi, Betléme

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

128.
Andělská tu píseň zní

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

129.
Tam, kde leží země judejská

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

130.
První Vánoce

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Other versions of this song:
The First Noel

131.
Narodil se Kristus Pán

Words: Jan Franus

Music: Czech folk tune

Other versions of this song:
Christ the Lord to Us Is Born

132.
Nesem vám noviny

Words: Czech folk tune

Music: Czech folk tune

Zvláštní náměty (Return to top)
133.
Že jsi mi, Pane, tolik dal

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

Other versions of this song:
Because I Have Been Given Much

Not available due to copyright restrictions.

134.
Tvou cestou dál chci jít

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Lord, I Would Follow Thee

135.
Pastýřovu srdci drahé

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

136.
Slyš píseň, Pane náš

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
Hear Thou Our Hymn, O Lord

137.
Co jsem dobrého dnes vykonal?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Have I Done Any Good?

138.
Rázně kráčíme ke slávě

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

Other versions of this song:
We Are Marching On to Glory

139.
Máš-li sklon hned druhé soudit

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
Should You Feel Inclined to Censure

140.
Chvíle časů jasných

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

141.
Slunka svit je v duši mojí dnes

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

142.
Můžeš srdce rozjasnit

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

143.
Už dnes

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Today, While the Sun Shines

144.
Sviť jak slunce

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Scatter Sunshine

145.
Jen z Tvého dáváme

Words: William Walsham How

Music: Anon.; Cantica Laudis

Arr.: Lowell Mason; George J. Webb

Other versions of this song:
We Give Thee But Thine Own

146.
Laskavá slova vždy užívejme

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Let Us Oft Speak Kind Words

147.
Správně vždy čiň

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

148.
Správně zvol

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
Choose the Right

149.
Věz, každá duše volnost má

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

Other versions of this song:
Know This, That Every Soul Is Free

150.
Sečti dary

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

151.
Chvaltež Boha laskavého

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

152.
Pojďme všichni vpřed

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

153.
Vzhůru, lide Boží

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

154.
Obrano Sionu, probuďte se

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

Other versions of this song:
Up, Awake, Ye Defenders of Zion

155.
Povoláni sloužit

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

156.
Všichni jsme zapojeni

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
We Are All Enlisted

157.
Hle, zde armáda Krále

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Behold! A Royal Army

158.
Přilož k dílu ruku svou

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

159.
Když rozjímám o Tvých písmech

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

Other versions of this song:
As I Search the Holy Scriptures

160.
Věrni víře

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

161.
My jako mladí Sionu

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

Other versions of this song:
As Zion’s Youth in Latter Days

162.
Naděje Izraele

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

163.
Jdi s vírou vpřed

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

Other versions of this song:
Go Forth with Faith

164.
Národy, slyšte hlas nebe znít

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

Other versions of this song:
Hark, All Ye Nations!

165.
Hle, čas uplývá

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

Other versions of this song:
The Time Is Far Spent

166.
Ó, jak úžasné

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

167.
Hle, jak nádherným skvostem pravda je!

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

168.
Ó, Jehovo, jsi všemocný

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

Other versions of this song:
Jehovah, Lord of Heaven and Earth

169.
Půjdu tam, kde chceš mne mít

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

170.
Pravdu vnímáme svým srdcem

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Truth Reflects upon Our Senses

171.
Železná tyč

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
The Iron Rod

172.
Lidé jsou, aby se radovali

Words: J. Marinus Jensen

Music: J. J. Keeler

Other versions of this song:
Men Are That They Might Have Joy

173.
Vítej nám dni odpočinku

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Welcome, Welcome, Sabbath Morning

174.
Dej, ať učím s inspirací

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Help Me Teach with Inspiration

175.
Kdybys dospěl na Kolob

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
If You Could Hie to Kolob

Not available due to copyright restrictions.

176.
Jak nádherné jsou chrámy Tvé

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
How Beautiful Thy Temples, Lord

177.
Vstaňte Svatí, k chrámu pojďte

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Rise, Ye Saints, and Temples Enter

178.
Otče můj

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

179.
Ten, kdo nám z lásky pomáhá

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

Other versions of this song:
Each Life That Touches Ours for Good

180.
Krása domov naplní

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

181.
Ó, lásko, jíž je Syn tak znám

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
O Love That Glorifies the Son

182.
Srdcem ke svým obraťte se

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

Other versions of this song:
Turn Your Hearts

183.
Vládne-li v domově láska

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Other versions of this song:
Home Can Be a Heaven on Earth

Dětské písně (Return to top)
184.
Děti Otce Nebeského

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Other versions of this song:
Children of Our Heavenly Father

Not available due to copyright restrictions.

185.
Já Boží dítě jsem

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

186.
Rodiny mohou být spolu navždy

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

187.
Dbej přikázání

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

188.
Že v nebi Otce mám

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

189.
Kdyby stál Spasitel za mnou

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

Other versions of this song:
If the Savior Stood Beside Me

190.
Nauč mě, jak ve světle kráčet mám

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

191.
Nádherný Spasitel

Words: Gesangbuch, Münster, 1677

Music: Silesian folk song; Schlesiche Volkslieder, 1842

Other versions of this song:
Beautiful Savior

192.
Božské světlo

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
The Light Divine

193.
Každý den

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

Other versions of this song:
God’s Daily Care

194.
Zde je Svatých Božích vlast

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

Other versions of this song:
In Our Lovely Deseret

195.
Já miloval vás

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Other versions of this song:
Love One Another

Pro ženy (Return to top)
196.
Jsme sestry v Sionu (Ženy)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
As Sisters in Zion

197.
Klíč k obnovení všech věcí (Ženy)

Words: Jan Pinborough

Music: Charlene A. Newell

Other versions of this song:
A Key Was Turned in Latter Days

198.
Když sejdeme se spolu (Ženy)

Words: Paul L. Anderson

Music: Bonnie Goodliffe

Other versions of this song:
We Meet Again as Sisters

Pro muže (Return to top)
199.
Ó, vy starší Izraele (Muži)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

200.
Kněžství našeho Pána (Muži)

Words: John Craven

Music: John Craven

Other versions of this song:
The Priesthood of Our Lord

201.
Vy, kdož jste k práci vyslaní (Muži)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

Other versions of this song:
Ye Who Are Called to Labor

202.
Vy Boží synové (Muži)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

203.
Emocím svým vládni, bratře (Muži)

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

Other versions of this song:
School Thy Feelings