Mga Himno

Mga Himno

Mga Himno ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

1985 Hymns, Tagalog.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2001. 2021-digital Edition (current). 200 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pagpapanumbalik (Return to top)
1.
Umaga Na
2.
Espiritu ng Diyos
3.
Tayo’y Magalak
4.
Sa Tuktok ng Bundok
5.
Manunubos ng Israel
6.
Israel, Diyos ay Tumatawag
7.
Gising, Magbangon
8.
Mga Banal ng Diyos, Gising!
9.
Sa Panginoon, Tayo ay Umawit
10.
Minsan May Isang Anghel
11.
Katotohanan ng Diyos
12.
Muli Nating Naririnig
13.
Kapayapaan ang Dulot N’yaring Ebanghelyo
14.
Halina, Tinig ng Propeta’y Dinggin
15.
Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta
16.
Tinig ng Propeta
17.
Para sa Inyo Kami’y Nagdarasal
18.
Ang Aming Propeta’y Basbasan Nawa
19.
Diyos ng Kapangyarihan
20.
Unang Panalangin ni Joseph Smith
21.
Purihin ang Propeta
22.
Isang Taong Manlalakbay
23.
Mga Banal, Halina
24.
Kay Tayog na Bundok
25.
Sa Tatag N’yaring Kabundukan
26.
Mga Banal ng Sion
27.
Kaygandang Sion, Nasa Langit
28.
Sa Walang Hangganang Buhay
29.
Ang Araw ay Sumisikat
30.
O mga Anak ng Diyos
31.
’Di Namin Ikinahihiya
32.
Halina, Hari ng Lahat
33.
Panginoo’y Hari!
Papuri at Pasasalamat (Return to top)
34.
O Bawat Nilalang ng Diyos
35.
Para sa Angking Kariktan ng Mundo
36.
Diyos Natin ay Moog na Matibay
37.
Luwalhati sa Ating Diyos
38.
Luwalhati at Papuri
39.
Diyos ay Ating Sinasamba
40.
Diyos na Lubhang Makapangyarihan
41.
Mga Himig ng Papuri
42.
Alang-alang Sa Yumaong Banal
43.
Magpunyagi, mga Banal
44.
Mga Bata, Diyos ay Malapit
45.
Gabayan Kami, O Jehova
46.
O Pananalig ng Ating Lahi
47.
Saligang Kaytibay
48.
Dakilang Diyos
49.
Tanglaw Ko ang Diyos
50.
Diyos ay Pag-ibig
51.
Panalangin ng Pasasalamat
52.
Salamat sa Ating Diyos
53.
Liwanag sa Gitna Nitong Dilim
Panalangin at Pagsusumamo (Return to top)
54.
Kailangan Ko Kayo
55.
Sa Inyo, Aking Diyos, Lumalapit
56.
O Jesus na Umiibig
57.
Tagapagligtas na Tunay
58.
O Jesus, Maging Gabay Ko
59.
O Diyos sa Langit
60.
Guro, Bagyo’y Nagngangalit
61.
Diyos ang Gabay
62.
Ang Panginoon Ay Pastol Kong Tunay
63.
Pastulan Ko ay Alay ng Diyos
64.
Ang Pag-ibig ng Ating Tagapagligtas
65.
Mangagsilapit sa Kanya
66.
Halina, Mga Nagmamahal sa Diyos
67.
Magsisunod Kayo sa Akin
68.
Magsipaglapit kay Jesucristo
69.
Kayrami Man ng Pagsubok
70.
Halina, Mga Nalulumbay
71.
Pumayapa, Aking Kaluluwa
72.
Kung Mananalig Kailanman
73.
Banayad ang Utos ng Diyos
74.
Saan Naroon ang Aking Kapayapaan?
75.
Magpakumbaba Ka
76.
Ako’y Naniniwala kay Cristo
77.
Ang Manunubos Ko’y Buhay
78.
Buhay ang Aking Manunubos
79.
Patotoo
80.
Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan
81.
Panalangi’y Mithiing Tunay
82.
Naisip Bang Manalangin?
83.
Jesus, ang Inyong Alaala
84.
Sintang Oras ng Dalangin
85.
Banal na Espiritu
86.
Dalanging Taimtim
87.
Sagradong Himig ay Awitin
88.
Tulad ng Hamog na Nagmula sa Langit
89.
O Kaylugod na Gawain
90.
Patnubayan Ka Nawa ng Diyos
91.
Dalangin sa Paglisan
92.
Sa Harap N’yo, Panginoon
93.
Ang Araw ay Lumalamlam
94.
Paglipas ng Araw
95.
Biyaya Sana’y Igawad
96.
Manatili sa ’King Tabi
97.
Manatili sa Piling Ko
98.
Awit sa Paglisan
Sakramento (Return to top)
99.
Habang Aming Tinatanggap
100.
Aba ang Puso
101.
Ama Namin, Kami’y Dinggin
102.
Aba Naming Kahilingan
103.
Habang Ating Tinatanggap
104.
Amang Walang Hanggan
105.
Awit ang Papuri sa Pag-ibig
106.
Ama, Kami’y Nananalig
107.
Jesus ng Nazaret, Aming Hari
108.
Tayo’y Magpuri Kay Jesus
109.
Mapitagan at Aba
110.
Dahil Tayo’y Mahal ng Diyos
111.
Ama, Kayo ang Susundin
112.
Bilang Paggunita kay Cristo
113.
Masdan N’yo ang Anak ng Diyos
114.
Doon sa Krus sa Kalbaryo
115.
Ako ay Namangha
116.
Dakilang Karunungan at Pagibig
117.
May Luntiang Burol
118.
Jesus, Hamak nang Isilang
Pasko ng Pagkabuhay (Return to top)
119.
S’ya’y Nabuhay
120.
Si Cristo Ngayo’y Nabuhay
Pasko (Return to top)
121.
O Magsaya
122.
Halina, Magdiwang
123.
Doon sa Sabsaban
124.
Anghel Aming Narinig
125.
Kay Tahimik ng Paligid
126.
Hatinggabi nang Dumating
127.
Munting Bayan ng Betlehem
128.
Dinggin! Awit ng Anghel
129.
Mga Kampana’y Narinig sa Araw ng Pasko
130.
Sa Kapatagan, sa May Judea
131.
Ang Unang Noel
Mga Natatanging Paksa (Return to top)
132.
Mga Binhi’y Ating Ipinupunla
133.
Dahil Biyaya sa Akin ay Kayrami
134.
Nasa Puso ng Pastol
135.
Ako Ba’y May Kabutihang Nagawa?
136.
Ako’y May Gawain Pa
137.
Buhay ay Pagbutihin
138.
Kaya Mong Paningningin
139.
Ngayon ay Kumilos
140.
Liwanag ay Ibahagi Mo
141.
May Liwanag sa ’King Kaluluwa
142.
Pasulong Tayo sa Luwalhati
143.
Tayo Nang Mag-usap Nang Marahan
144.
Gawin ang Tama
145.
Piliin ang Tama
146.
Bawat Handog Namin
147.
Mga Pagpapala ay Bilangin
148.
Magpatuloy Tayo
149.
O Mga Sundalong Sakop ni Cristo
150.
Mga Tagapagtanggol ng Sion, Bangon!
151.
Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod
152.
Tayo ay Kasapi
153.
Masdan! Hukbong Kaygiting
154.
Lakas Mo ay Idagdag
155.
Ating Purihin ang Ama
156.
Tapat sa Pananampalataya
157.
Adhikain Ninyo’y Ituloy
158.
Bilang Mga Kabataang Sion
159.
Tulungan Akong Magturo
160.
Saligan ng Kaligtasan
161.
Pag-asa ng Israel
162.
Sino’ng Panig sa Diyos?
163.
May Pananampalatayang Sumulong
164.
Panginoon, Kayo’y Laging Susundin
165.
O, Makinig, Lahat ng Bansa!
166.
O Diyos, Magliwanag
167.
Ang Paglipas ng Panahon
168.
Dakila’t Sadyang Kahanga-hanga
169.
Wikang Banal ng Pag-ibig at Katotohanan
170.
Jehova na Panginoon ng Langit at Lupa
171.
Tutungo Ako Saanman
172.
Ang Katotohanan Sa Atin
173.
Sabihin, Ano ang Katotohanan
174.
Ang Bakal na Gabay
175.
Tayo na sa Panlinggong Paaralan
176.
Habang Aking Binabasa