Ngaahi Himí

Ngaahi Himí

Ngaahi Himí ʻo e Siasu ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

1985 Hymns, Tongan.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1994. Only known edition. 204 songs.

English approval: 1/85; translation approval 1/85. Book © 1994.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Toe Fakafoki Mai ʻo e Ongoongoleleí (Return to top)
1.
Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō
2.
Ko e Laumālie ʻo e ʻOtuá
3.
ʻE Kāinga Tau Loto-fiemālie
4.
Vakai ʻe Kāinga
5.
Huhuʻi ʻo ʻIsileli
6.
ʻIsileli, ʻIsileli, ʻOku Ui ʻa e ʻOtuá
7.
Ko e hā Ne Hā ʻi Langí?
8.
Kuo Puna ʻa e ʻĀngelo
9.
ʻOku Mau Lotua ʻa e Palōfitá
10.
Fakamālō ki he ʻOtua
11.
ʻOtua Tāpuakiʻi Siʻomau Palōfita ʻOfeiná
12.
Mou Omi ʻo Fanongoa
13.
Fanongo ki he Palōfita
14.
Ko e Fua Lotu ʻa Siosefá
15.
Ko Sīsū ko e Maka-tuliki
16.
ʻOku Mau Fakamālō
17.
Ko ha Tangata Fononga Fonu he Loto-mamahi
18.
Haʻu Kāinga ʻOua Manavahē
19.
Ko e Moʻunga ʻo Saione
20.
ʻI he Mālohi ʻo Moʻungá
21.
Kāingalotu Tau Hiva Hōsana
22.
ʻE Saione ʻi ʻOlunga
23.
Haʻu ʻa e Tuʻi ʻo e Ngaahi Tuʻi
24.
Haʻu e Fānau ʻa e ʻEiki
25.
Siʻoku Kāinga ke Mou Tokanga
26.
ʻOku Fafangu Mai ʻa e Ongoongoleleí
27.
Folofola Mai ʻa Sīsū
Fakafetaʻí mo e Fakamāloó (Return to top)
28.
ʻA e Meʻa Moʻui Kotoa pē
29.
Māmani Fakaʻofoʻofa
30.
ʻOtua Ko e Fakaū
31.
Fiefia, ko e ʻEiki ko e Tuʻi
32.
Hiki Hake Homou Leʻo
33.
Ko e Nāunau pea mo e Ngeiá
34.
ʻOtua ʻo ʻEmau Ngaahi Tamai
35.
Tau Laka Atu he Tui Kia Kalaisi
36.
Maʻá E Kau Māʻoniʻoni
37.
ʻE Kāinga Kuo Langa Ha Tuʻunga
38.
ʻE ʻOtua ko e Tapuhā
39.
Ko e Lotu ʻo e Fakafetaʻi
40.
Mou Haʻu Hoku Kakai
41.
ʻE ʻOtua ko e Tupuʻanga
42.
Kolōlia ki he ʻOtua
43.
ʻE Sihova Haofaki
44.
Ko e ʻOtuá ko e ʻOfa
45.
Ko e ʻEikí ko ʻEku Maama
Lotú mo e Huú (Return to top)
46.
Haʻu ʻa Kitautolu ʻoku ʻOfa he ʻEikí
47.
Kosipeli Ko e Maama Lelei
48.
ʻOku Ou Fei Maʻu Koe
49.
Ofi Hoku ʻOtuá
50.
ʻOku Maʻongoʻonga ē Hoʻo ʻOfa
51.
Naʻe Tala pē ʻe Sīsū
52.
Ko Hoku Tauhi ʻa Sihova
53.
Haʻu Kia Sīsū
54.
ʻEiki ko ʻEmau Kole
55.
Ko e ʻEiki ko e Tauhi-sipi
56.
Ko e ʻOfa ʻa e Fakamoʻuí
57.
Muimui ʻIate Au
58.
Ka Faingataʻa Ho Hala Feinga
59.
ʻOku Kei Ngangatu
60.
Ka Faingataʻa Ho Hala
61.
ʻE Tamai ʻAfio ʻi Langi
62.
Ko e Tui Mateakí
63.
Te U Maʻu ʻI Fē ʻa e Melinó?
64.
Fakatapuʻi Au
65.
Ke Ke Loto-māʻulalo
66.
ʻOku Ou Tui Kai Kalaisi
67.
Ko Hoku Huhuʻi
68.
ʻOku Moʻui Hoku Huhuʻí
69.
Ko e Fakamoʻoní
70.
Fai Haʻo Lotu
71.
Sīsū, ko Hoku Maluʻi
72.
Ko e Houa ke Lotu
73.
ʻOku Taki ʻa e Laumālié
74.
Ko e Lotu Liló
75.
ʻEiki ke Ke Tali Muʻa
76.
Ke Tau Ngāue Mālohi
77.
ʻE ʻOtua ko Homau Tuʻi
78.
Monū ka ko ha Monū ne Tō
79.
ʻO ka Mau ka Tutuku
80.
Naʻe ʻAfioʻi pē ʻe Sīsū
81.
Ko e Hahau Tō mei he Langí
82.
ʻOku ʻa e ʻOtua Kitaua
83.
Kuo ʻOsi ʻa e ʻAho
84.
Hoku ʻEiki Te U Hū Atu
85.
Mokomoko ʻo e ʻAhó
86.
Afe Mai Kuo Poʻuli
87.
Afe Mai Hē
88.
ʻO ka Tau Tutuku Hiva Fiefia
89.
ʻEiki ke Ke Tāpuaki
Sākalamēntí (Return to top)
90.
Sīsū Homau Huhuʻi
91.
ʻOtua Tali ʻEmau Hū
92.
Ne Fai pē mei Kālevale
93.
ʻOku Mau Fakamanatu
94.
ʻE Tamai Taʻengata
95.
Sīsū ʻo Nāsaleti
96.
Fakaʻofa Kiate Au
97.
Tau Fakamālō Kai Sīsū
98.
Sīsū ē Naʻá Ne Paki
99.
Ne Kalusefai ʻa e ʻEikí
100.
ʻE Vakai Naʻe Pekia
101.
Ke Tau Fakamanatu
102.
ʻOku Fakaofo
103.
ʻOku ʻi ai ha Fonua
104.
Tau Lotu pea Tau Hū
105.
Naʻe Lahi Fau ʻa e ʻOfa
106.
Naʻe ʻOfa Pehē ʻa e ʻOtuá
107.
Sīsū ē Ne ʻAloʻi
Pekiá mo e Toe Tuʻú (Return to top)
108.
Kuo Toe Tuʻu
109.
Kuo Toe Tuʻu ʻa e ʻEiki
Kilisimasí (Return to top)
110.
Fiefia ki Māmani
111.
Mou Haʻu Kāinga
112.
Fanongoa Kau ʻĀngelo
113.
Pō Mālū
114.
Naʻe ʻAloʻi Mai ʻa Sīsū Kalaisi
115.
Ne Hā Mai Tuʻuapō
116.
Kolo ko Pētelihemá
117.
Lolotonga Leʻo ʻa e Kau Tauhi-sipi ʻi he Pō
118.
Kau, ʻĀngelo ne Hiva
119.
Naʻe Ofo ʻa e Kau Potó
120.
ʻA e Kau Tauhi-sipi ʻi Siutea
121.
Ne U Ongoʻi ʻa e Ngaahi Fafangú
122.
Hiva ʻa e Kau ʻĀngeló
Ngaahi Kaveinga Makehé (Return to top)
123.
ʻOku Tau Tō ʻa e Tenga
124.
Tau Fakaake
125.
ʻOku Mau Hū Atu
126.
Kuo Lahi Hoku Tāpuakí
127.
ʻEiki, te U Muimui Atu
128.
ʻOku ʻOfa ʻa e Tauhi
129.
Kuó U Fai ha Lelei?
130.
Ko e Ngāue ke Fai
131.
Tau Tuku Kolōlia
132.
Tokanga ki he Taimi
133.
Lolotonga ʻEku Nofo
134.
Te Ke Lava Fakahā
135.
Ko e ʻAho ke Ngāue he ʻOfa
136.
ʻI he Māmani mo e Faingataʻa
137.
Sīsū Tuʻi Māfimafi
138.
Kuo Hopo ʻa e Laʻā
139.
Lau ʻEni ko e Tofiʻa
140.
ʻOua te Ke Fakamaau
141.
Lea ʻIta ʻOua Naʻa Tuku ke Puna Noa pē
142.
Kapau te Tau Feʻofoʻofani
143.
ʻOku Lelei ʻa e Lea Vaivai
144.
Kumi ki Hoʻo Folofolá
145.
Faitotonu Neongo ʻa e Luma
146.
Fili ʻa e Moʻoní
147.
Fakamālō he Tāpuaki
148.
Tānaki Ho Ngaahi Tāpuaki
149.
Tuku ke Tau Faimālohi
150.
Laka Atu ʻe Kāinga ki he Tau
151.
ʻĀ Hake Kau Leʻo ʻo Saione
152.
ʻE ʻOtua Māfimafi ʻAfio Mai
153.
Fanongo ko e ʻEiki ʻoku Ui
154.
ʻA e Kau Tau ʻa e ʻOtua
155.
ʻE ʻAonga ki Māmani ha Kau Ngāue Lelei
156.
Ko Hoʻo Kau Tamaioʻeikí
157.
Tauhi ʻa e Moʻoní
158.
Fai Atu ʻa e Ngāué
159.
Kau Talavou ʻo Saione
160.
Sīsū ne Ne Huhuʻi
161.
ʻE Kāinga Kuo Hao
162.
Laka he Tui pea Fakahā
163.
Tau Nofo he ʻEiki Hono Tafaʻaki
164.
Ke Fiefia ʻa Māmani
165.
Sihova, ʻEiki ʻo Langi mo Māmani
166.
ʻO ka Tau ka Fakaʻaongaʻi ʻa e Taimi
167.
ʻOku Fakaofo Hoʻo Ngāué
168.
Tala ʻe he Folofola
169.
Ko e Faitotonu ʻo Faka-ʻOtua
170.
ʻOku Aata ʻa e Moʻoní
171.
Te U Fai Ho Finangaló
172.
Ko e Vaʻa Ukameá
173.
Fetaulaki Fiefia
174.
Haʻu ki he Lautohi Faka-Sāpate
175.
Siʻoto ʻOfa Sāpate
176.
Tokoni Mai ke U Akoʻi
177.
Ka ne Ke ʻAlu ki Kolapa