ទំនុក​តម្កើង

ទំនុក​តម្កើង

ទំនុក​តម្កើង​នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទនៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ

Hymns, Khmer (Cambodian).
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2014. Only known edition. 200 songs.

English approval: 11/02; translation approval: 11/02. © 1998 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

ការ​ស្ដារ​ឡើង​វិញ (Return to top)
1.
ថ្ងៃ​រះ​ឡើង​ហើយ

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
ព្រះ​វិញ្ញាណនៃ​ព្រះ

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

3.
ចូរយើងអរសប្បាយ

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

4.
ការ​ពិត​ដ៏​អស់កល្ប

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Truth Eternal

5.
នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

6.
ព្រះនៃអ៊ីស្រាអែល

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

7.
អ៊ីស្រាអែល​អើយ​ព្រះ​កំពុងហៅ

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

8.
មាន​បន្ទាល់​អ្វី​នៅ​ឯស្ថាន​សួគ៌

Words: John S. Davis

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
What Was Witnessed in the Heavens?

9.
ទេវតាមកពីលើ

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

10.
យើង​អរគុណ​ទ្រង់​ចំពោះ​ព្យាការី

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

11.
ព្រះ​នៃ​អំណាច ព្រះ​សុចរិត

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
God of Power, God of Right

12.
ចូរមកស្តាប់​សំឡេង​ព្យាការី

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

13.
យើងតែងបួងសួងឲ្យលោក

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

Adapt.: Evan Stephens

Other versions of this song:
We Ever Pray for Thee

14.
សូម​ព្យាការី​បាន​ពរ

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

Other versions of this song:
God Bless Our Prophet Dear

15.
ការអធិស្ឋានដំបូងរបស់យ៉ូសែប ស៊្មីធ

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

16.
សរសើរ​ដល់​លោក

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

17.
អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ដ៏​ក្រ​តោកយ៉ាក

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

18.
មក មក ពួកបរិសុទ្ធ

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

19.
ជួរភ្នំរឹងមាំ

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

20.
ក្រោក​ឡើង​ ឱ ! ស៊ីយ៉ូន​រុង​រឿង

Words: William G. Mills

Music: George Careless

Other versions of this song:
Arise, O Glorious Zion

21.
ព្រះ​អាទិត្យ​រះ​លឹមៗ

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
The Day Dawn Is Breaking

22.
មក កូនចៅនៃព្រះអម្ចាស់

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

23.
សូមយាង ឱ ស្តេច​នៃស្តេច !

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

ការសរសើរ ​និង ​អំណរគុណ (Return to top)
24.
ឱ! អស់ធម្មជាតិនៃព្រះយើងអើយ

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
All Creatures of Our God and King

Not available due to copyright restrictions.

25.
នៅ​ថ្ងៃ​រីករាយ និង អំណរ​នេះ

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
On This Day of Joy and Gladness

26.
រីករាយ ដ្បិតទ្រង់ជាស្តេច!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Other versions of this song:
Rejoice, the Lord Is King!

27.
សរសើរ​ដល់​ព្រះ​ដ៏​ខ្ពស់

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

28.
ព្រះនៃ​យើង​ជា​បន្ទាយ​យ៉ាង​មាំ​

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

29.
រាល់​សិរីក្ដីស្ងើចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ​

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
All Glory, Laud, and Honor

30.
ថ្វាយ​ពរព្រះ​អម្ចាស់​ដ៏​អស្ចារ្យ

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

31.
តម្កើង​ដល់​ព្រះ

Words: Isaac Watts

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Praise Ye the Lord

32.
ព្រះដូនតាយើងមានឫទ្ធិខ្លាំងក្លាឥតបី

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

33.
ពួក​បរិសុទ្ធ​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Press Forward, Saints

34.
ពួក​បរិសុទ្ធ

Words: William Walsham How

Music: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
For All the Saints

35.
ឱ ! សូម​នាំ​យើង​ព្រះយេហូវ៉ា

Words: William Williams

Music: John Hughes

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

36.
ជំនឿ​ដូនតា​យើង

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

Other versions of this song:
Faith of Our Fathers

37.
គ្រឹះដ៏មាំមួន

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

38.
ទ្រង់​ធំ​ណាស់​ណា៎ !

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine (adapter)

Music: Tradititonal Swedish folk tune

Arr.: Stuart K. Hine

Other versions of this song:
How Great Thou Art

Not available due to copyright restrictions.

39.
ទ្រង់ជាពន្លឺខ្ញុំ

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

40.
ក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះ

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

41.
ចំពោះ​សម្រស់​នៃ​ផែនដី

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

Other versions of this song:
For the Beauty of the Earth

42.
ការអធិស្ឋានដឹងគុណ

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

Arr.: Edward Kremser

Other versions of this song:
Prayer of Thanksgiving

43.
មក​អ្នក​ដែល​មាន​អំណរ

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

Other versions of this song:
Come, Ye Thankful People

44.
យើង​អរគុណ​ដល់​ព្រះ​អង្គ

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

Other versions of this song:
Now Thank We All Our God

45.
កូន​ចៅ​ព្រះ​អើយទ្រង់​គង់​ក្បែរ​អ្នក

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

ការអធិស្ឋាន​ និង​ ការបួង​សួង (Return to top)
46.
ដើរ​តាម​ពន្លឺ

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

47.
ខ្ញុំត្រូវការទ្រង់ជានិច្ច

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

48.
ឱ ! សូម​នៅ​ជិត​ព្រះ​សង្គ្រោះ

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Nearer, Dear Savior, to Thee

49.
សូម​នៅ​ជិតព្រះ​អង្គ

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

50.
នាំខ្ញុំរកទ្រង់

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Guide Me to Thee

51.
ឱ ! ព្រះ​យេស៊ូវ​ដែល​ស្រឡាញ់​ព្រលឹង​ខ្ញុំ

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

Other versions of this song:
Jesus, Lover of My Soul

52.
ឱ ! ព្រះ​យេស៊ូវ​ សូម​នាំ​ខ្ញុំ

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

Other versions of this song:
Jesus, Savior, Pilot Me

53.
ព្រះ​នឹង​ជួយ​យើង

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

Other versions of this song:
God Speed the Right

54.
លោកគ្រូ​ ខ្យល់​ព្យុះ​កំពុង​បោកបក់

Words: Mary Ann Baker

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

55.
ឱ ! ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់ឃ្វាល​ខ្ញុំ​ពិត

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

56.
ទ្រង់​ជាអ្នក​គង្វាល​នឹង​រៀបចំ

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

Other versions of this song:
The Lord My Pasture Will Prepare

57.
ព្រះ​អង្គ សូម​ទទួល​ភក្ដី​ពិត

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Lord, Accept Our True Devotion

58.
ទ្រង់​ជា​សិលា

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

Other versions of this song:
Rock of Ages

59.
ក្ដីស្នេហ៍​ព្រះអង្គ

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Our Savior’s Love

60.
កាល​តស៊ូជឿ

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

Other versions of this song:
When Faith Endures

61.
សូម​មក​រក​ទ្រង់

Words: Theodore E. Curtis

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Come unto Him

62.
មកយើង​ដែល​ស្រឡាញ់ព្រះ

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

Other versions of this song:
Come, We That Love the Lord

63.
ចូរ​មក​តាម​ខ្ញុំ

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

64.
មក​ឯ​ព្រះយេស៊ូវ

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

65.
ទោះ​មាន​បញ្ហា

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials

66.
ឱ ! សូម​ឲ្យ​ចិត្ត​ខ្ញុំជាប់នឹង​ទ្រង់

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Oh, May My Soul Commune with Thee

67.
សូម​ទុក​ចិត្ត​ទ្រង់

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

Other versions of this song:
Be Still, My Soul

Not available due to copyright restrictions.

68.
ឱ បញ្ញត្តិទន់ភ្លន់ទ្រង់

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Arr.: Lowell Mason

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

69.
ខ្ញុំ​រក​ក្តី​សុខ​ឯ​ណា ?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

Other versions of this song:
Where Can I Turn for Peace?

70.
ចូរ​បន្ទាប​ខ្លួន

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
Be Thou Humble

71.
ឲ្យ​ខ្ញុំ​កាន់តែ​វិសុទ្ធ

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

72.
ព្រះ​គង់​ក្នុង​ដំណាក់​បរិសុទ្ធ

Words: Anon.

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
God Is in His Holy Temple

73.
បិតានៅសួគ៌ា

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

Arr.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
Father in Heaven

74.
ទីបន្ទាល់

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Testimony

75.
ខ្ញុំ​ជឿ​លើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

Other versions of this song:
I Believe in Christ

76.
ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ព្រះ​ប្រោស​លោះ​ខ្ញុំ​នៅ​រស់

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

77.
ព្រះ​ប្រោស​លោះ​ខ្ញុំ​នៅ​រស់

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

Other versions of this song:
My Redeemer Lives

78.
ការ​អធិស្ឋាន​ស្ងប់​ស្ងាត់

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

79.
តើ​បាន​អធិស្ឋាន​ទេ ?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

80.
ព្រះយេស៊ូវអើយគ្រាន់តែនឹកឡើង

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

81.
ពេល​អធិស្ឋាន​ជា​ពេល​ត្រេក​អរ

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

82.
ទុក​ឲ្យ​ព្រះវិញ្ញាណ​ដឹកនាំ

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

83.
ការ​អធិស្ឋាន​ជា​ប្រាថ្នា​ស្មោះ

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

84.
ច្រៀង​បទ​ពិសិដ្ឋ​ដោយ​ស្រទន់

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

85.
កិច្ចការដ៏ផ្អែម

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

86.
ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក

Words: Paul L. Anderson

Music: Lynn R. Carson

Other versions of this song:
Sabbath Day

87.
ទឹក​សន្សើម​ប្រោះព្រំ​ពី​សួគ៌ា

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

88.
ឱ ! ​បិតា​ដ៏​សន្តោសប្រណី

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Thou Kind and Gracious Father

89.
សូម​ព្រះអង្គ​គង់​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ផង

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

90.
ព្រះអង្គយើងសុំមុនឃ្លាតទៅ

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Arr.: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

91.
ចូរ​ច្រៀង​កាល​យើង​ឃ្លាត​ទៅ

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

92.
ព្រះ​វិញ្ញាណ​ទ្រង់​​ ឲ្យ​ចិត្តខ្មួល​ខ្មាញ់

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Thy Spirit, Lord, Has Stirred Our Souls

93.
ព្រះ​អង្គ យើង​ឱន​ក្បាល​ថ្វាយ​ដល់​ទ្រង់

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

Other versions of this song:
Before Thee, Lord, I Bow My Head

94.
ពេល​ដែល​ថ្ងៃ​កន្លង​ទៅ

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

95.
ថ្ងៃលិចបាត់ទៅអស់រស្មី

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Arr.: Henry Greatorex

Other versions of this song:
Softly Now the Light of Day

96.
ព្រះអង្គ​សូម​ឲ្យពរ​ពេល​​យើង​ឃ្លាត

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

97.
សូមគង់នឹងខ្ញុំ យប់យន់​រាត្រី

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

98.
សូមគង់នឹងខ្ញុំ !

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

សាក្រាម៉ង (Return to top)
99.
ពេល​យើង​ទទួល​ទានសាក្រាម៉ង់

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

Other versions of this song:
As Now We Take the Sacrament

100.
សូមបិតាឮយើងអធិស្ឋាន

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

101.
ដោយ​ចិត្ត​រាប​សារ

Words: Zara Sabin

Music: Thomas L. Durham

Other versions of this song:
With Humble Heart

102.
ព្រះអង្គអើយយើងបន្ទាបខ្លួនប្រាណ

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

103.
កាល​យើង​ទទួលទាន​តំណាង​នេះ

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

104.
ឱ ! ព្រះជាព្រះវរបិតា

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

105.
ព្រះ​បិតា​សួគ៌ ​យើង​​ជឿ​ដ៏​ពិត

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

Other versions of this song:
Father in Heaven, We Do Believe

106.
ព្រះយេស៊ូវ​ណាសារ៉ែត​ជា​ម្ចាស់ និង​ ស្តេច

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Jesus of Nazareth, Savior and King

107.
យើងនឹងច្រៀងសរសើរព្រះនាមនៃទ្រង

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

108.
ចូរ​មាន​គារវៈ និង​​រាប​ទាប

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Reverently and Meekly Now

109.
ក្នុង​ការ​ចាំ​ដល់​ការ​រង​ទុក្ខ​ទ្រង់

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
In Remembrance of Thy Suffering

110.
នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​នៃ​កាល់វ៉ារី

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Upon the Cross of Calvary

111.
ព្រះស្នេហ៍យើងទើបចាត់បុត្រាទ្រង់

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

112.
ក្នុង​ការ​នឹក​ចាំ​ដល់​ពលិកម្ម

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
In Memory of the Crucified

113.
មើល​ព្រះប្រោសលោះ​​យើង​សុគត​ហើយ

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

114.
អង្គ​សង្រ្គោះ​ដ៏​អស្ចារ្យ​សុគត !

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

Other versions of this song:
He Died! The Great Redeemer Died

115.
ខ្ញុំឆ្ងល់យ៉ាងអស្ចារ្យ

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

116.
មានភ្នំខៀវមួយនៅដ៏សែនឆ្ងាយ

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

117.
ឱ ! ប្រាជ្ញា​ និង​ក្ដី​ស្នេហ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

118.
គ្រាមួយព្រះយេស៊ូវកំសត់

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

បុណ្យ​អ៊ីស្ទើរ (Return to top)
119.
ឱ ! ព្រះអង្គ​សង្រ្គោះ​ដែល​ពាក់​មកុដ

Words: Arnulf of Leuven; Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Other versions of this song:
O Savior, Thou Who Wearest a Crown

120.
ព្រឹក​​បុណ្យ​អ៊ីស្ទើរ

Words: Marion D. Hanks

Music: Robert Cundick

Other versions of this song:
That Easter Morn

121.
ទ្រង់​រស់​ឡើង​វិញ !

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

122.
ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរស់ឡើងវិញ

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

បុណ្យ​គ្រីស្ទម៉ាស (Return to top)
123.
ចូរ​មក ពួកអ្នក​ស្មោះ​ត្រង់

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

124.
អំណរដល់​លោក

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Adapt.: William W. Phelps

Other versions of this song:
Joy to the World

125.
យើង​ឮទេវតា​ពី​សួគ៌ា

Words: French carol

Music: French carol

Other versions of this song:
Angels We Have Heard on High

126.
យប់​​សុខ​សាន្ត

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

127.
ផ្ទុំ​នៅ​ក្នុង​ស្នូក​ទី​ឆ្ងាយ

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

Arr.: Rosalee Elser

Other versions of this song:
Away in a Manger

128.
កណ្តាល​អធ្រាត​រាត្រី​ភ្លឺថ្លា

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

Other versions of this song:
It Came upon the Midnight Clear

129.
ឱ ! ភូមិ​បេថ្លេហិម ភូមិ​ស្ងួនភ្ញា

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

130.
ណូអែល​ដំបូង

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Other versions of this song:
The First Noel

131.
ហ៍្ន ! ឮ​ពួក​ទេវតា​ច្រៀង​បទ

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

132.
ឆ្ងាយឆ្ងាយ​នៅ​លើ​ទីវាល​ទំនាប​យូដា

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

ប្រធានបទ​ពិសេស (Return to top)
133.
យើង​សាបព្រោះ​

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
We Are Sowing

134.
ព្រោះ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ពរ​ច្រើន

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

Other versions of this song:
Because I Have Been Given Much

Not available due to copyright restrictions.

135.
ខ្ញុំ​នឹង​ដើរ​តាម​ព្រះអង្គ

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Lord, I Would Follow Thee

136.
បណ្តូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក​គង្វាល

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

137.
ឱ ! សូមទ្រង់​ស្តាប់​បទ​យើង

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
Hear Thou Our Hymn, O Lord

138.
តើ​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ល្អ​ឬទេ ?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Have I Done Any Good?

139.
យើងកំពុងដើរឆ្ពោះរកសិរី

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

Other versions of this song:
We Are Marching On to Glory

140.
ធ្វើ​ឲ្យ​វេលា​មាន​រស្មី

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

141.
អ្នកអាចមានជីវិតរីករាយ

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

142.
ថ្ងៃនេះកាលសុរិយារះ

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Today, While the Sun Shines

143.
បំភ្លឺរស្មី

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Scatter Sunshine

144.
មានពន្លឺភ្លឺក្នុងចិត្តខ្ញុំរាល់ថ្ងៃ

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

145.
យើង​ស្រឡាញ់​ដំណាក់​ទ្រង់

Words: William Bullock

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
We Love Thy House, O God

146.
ចូរយើងតែងថ្លែងពាក្យល្អ

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Let Us Oft Speak Kind Words

147.
ធ្វើអ្វីដែលត្រូវ

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

148.
ជ្រើស​ផ្លូវ​ត្រូវ

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
Choose the Right

149.
ចូរដឹងថាគ្រប់គ្នាមានសេរី

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

Other versions of this song:
Know This, That Every Soul Is Free

150.
ចូររាប់ព្រះពរ

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

151.
ចូរ​សរសើរ​ព្រះ គ្រប់​ទាំង​ពរជ័យ

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

152.
ចូរយើងខិតខំទៅ

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

153.
ចូរ​ទៅ​មុខ​ពួក​គ្រីស្ទាន

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

154.
ចូរ​ក្រោក​ឡើង អ្នក​ការពារ​នៃ​ស៊ីយ៉ូន​អើយ

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

Other versions of this song:
Up, Awake, Ye Defenders of Zion

155.
ហៅ​ឲ្យ​បម្រើ

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

156.
យើង​ទាំងអស់​ជា​ទាហាន

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
We Are All Enlisted

157.
មើល​ចុះ ! ទ័ព​ហ្លួង

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Behold! A Royal Army

158.
ចូរ​ខិតខំ​ធើ្វការ​ឲ្យខ្លាំង

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

159.
ពេលខ្ញុំស្វែងយល់គម្ពីរពិសិដ្ឋ

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

Other versions of this song:
As I Search the Holy Scriptures

160.
ស្មោះនឹងជំនឿ

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

161.
ចូរ​បន្ត

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

Other versions of this song:
Carry On

162.
សង្ឃឹម​អ៊ីស្រាអែល

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

163.
ទៅ​មុនដោយជំនឿ

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

Other versions of this song:
Go Forth with Faith

164.
ស្តាប់សំឡេងសួគ៌ាជាតិសាសន៍ទាំងឡាយ !

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

Other versions of this song:
Hark, All Ye Nations!

165.
វេលាជិតដល់ហើយ

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

Other versions of this song:
The Time Is Far Spent

166.
ឱ ! ថ្វាយ​បង្គំ​ក្សត្រ

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

167.
ព្រះ​យេហូវ៉ាព្រះ​នៃ​ស្ថាន​សួគ៌

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

Other versions of this song:
Jehovah, Lord of Heaven and Earth

168.
ខ្ញុំ​នឹង​ទៅ​ដែល​ទ្រង់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ទៅ

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

169.
ឱ ! ពាក្យពិត និង ក្ដីស្រឡាញ់

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Oh, Holy Words of Truth and Love

170.
ការពិតនោះជាអ្វី ?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

171.
ក្ដីពិតចាំងឆ្លុះចេញពីចិត្តយើង

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Truth Reflects upon Our Senses

172.
ដំបងដែក

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
The Iron Rod

173.
មាន​មនុស្ស​លោក ឲ្យមាន​អំណរ

Words: J. Marinus Jensen

Music: J. J. Keeler

Other versions of this song:
Men Are That They Might Have Joy

174.
ស្វាគមន៍ ស្វាគមន៍ ព្រលឹម​ថ្ងៃ​សីល

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Welcome, Welcome, Sabbath Morning

175.
ជួយ​ខ្ញុំ​បង្រៀន​ដោយ​ការ​បំផុស

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Help Me Teach with Inspiration

176.
បើ​អ្នក​អាច​រត់ដល់​កូឡុប

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
If You Could Hie to Kolob

177.
ឱ ! ចម្រៀង​នៃ​ដួង​ចិត្ត

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Oh, What Songs of the Heart

178.
ចូលទៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធ

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Rise, Ye Saints, and Temples Enter

179.
វិហារ​បរិសុទ្ធ​ទ្រង់​ស្អាត​ណាស់

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
How Beautiful Thy Temples, Lord

180.
ចូរបែរចិត្តអ្នក

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

Other versions of this song:
Turn Your Hearts

181.
ឱ ! ​ព្រះ​បិ​តា

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

182.
សេចក្តី​ស្រឡាញ់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

183.
រាល់ជនបង្ហាញយើងពីការល្អ

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

Other versions of this song:
Each Life That Touches Ours for Good

184.
ឱ ! ស្នេហ៍​ដែល​តម្កើង​ព្រះ​បុត្រា

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
O Love That Glorifies the Son

185.
ផ្ទះ​ជា​ស្ថានសួគ៌​លើ​ផែនដី

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Other versions of this song:
Home Can Be a Heaven on Earth

ចម្រៀង​របស់​កុមារ (Return to top)
186.
កូនចៅនៃព្រះបិតាសួគ៌យើង

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Other versions of this song:
Children of Our Heavenly Father

Not available due to copyright restrictions.

187.
ក្រុមគ្រួសារអាចនៅជាមួយគ្នានិរន្តរ៍

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

188.
ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

189.
ខ្ញុំ​ដឹង​ព្រះ​បិ​តា​រស់

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

190.
រក្សា​បទ​បញ្ញត្តិ

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

191.
ប្រាប់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ដើរ​ក្នុង​ពន្លឺ

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

192.
ពន្លឺនៃព្រះ

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
The Light Divine

193.
ការថែទាំ​របស់​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

Other versions of this song:
God’s Daily Care

194.
ដែនដេសេរ៉ែតស្រស់ប្រណិត

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

Other versions of this song:
In Our Lovely Deseret

195.
ចូរ​ស្រឡាញ់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Other versions of this song:
Love One Another

សម្រាប់​ស្ដ្រី (Return to top)
196.
ជាបងប្អូនស្រីស៊ីយ៉ូន (ស្ត្រី)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
As Sisters in Zion

សម្រាប់​បុរស (Return to top)
197.
ពួកអ៊ែលឌើរ​នៃ​អ៊ីស្រាអែល (បុរស)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

198.
អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ (បុរស)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

Other versions of this song:
Ye Who Are Called to Labor

199.
មករាល់បុត្រានៃព្រះ (បុរស)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

200.
ព្រះមេត្តា​បិតាយើងរុង​រឿង (ក្រុមចម្រៀងបុរស)

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
Brightly Beams Our Father’s Mercy